Om att testamentera till sambo

En sambo ärver inte automatiskt sin partner. Som sambo kan du skriva ett testamente som gör att det arv som annars alltid går till barnen, halveras. Finns egna och gemensamma barn i familjen som sambor finns det några saker du bör tänka lite extra på.

Om att testamentera till sambo

Det är viktigt att resonera om huruvida man ska skriva inbördes testamente som sambopar. När man inte är gift har barnen alltid rätt att få ut hela sitt arv men om testamente har skrivits halveras arvet, vilket leder till att endast den så kallade laglotten ska betalas ut.

Sambopar med gemensamma barn

Sambopar med gemensamma barn bör fundera över om de ska skriva inbördes testamente. Det är viktigt att påpeka att minderåriga barn inte kan avstå från sin arvslott/laglott och via en gåva låta den kvarvarande föräldern få den avlidne förälderns egendom eftersom en överförmyndare bevakar barnets/barnens rätt. Äkta makar som endast har gemensamma barn ärver varandra och barnen har rätt att få ut sitt arv först när den sista överlevande också avlidit. Detta gör att äkta makar ofta, till skillnad mot sambor, kan sitta i så kallat orubbat bo när den ena av dem dör.

Så här skriver du testemente som sambo

Endast den som fyllt 18 år har rätt att upprätta testamente. Den som fyllt 16 år kan dock skriva ett testamente som omfattar det han/hon förtjänat genom arbete samt det som denna fått i gåva eller genom testamente med föreskrift om egen förvaltningsrätt. Testamente ska upprättas skriftligt och namnteckningarna ska bevittnas av två samtidigt närvarande, ojäviga testamentsvittnen. Vittnena ska veta att det är underskrifter avseende ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

Fri förfoganderätt kontra full äganderätt

Om testamente ska skrivas är det viktigt att veta att det är skillnad på att få "fri förfoganderätt" och "full äganderätt". Om man skriver att den andre ska ärva med "fri förfoganderätt" får den överlevande sambon göra vad han/hon vill med egendomen med undantag för att testamentera bort den. Om man väljer alternativet "full äganderätt" eller inte skriver någon föreskrift alls har den kvarvarande sambon rätt att även testamentera bort egendomen efter sin död.

Det är alltid bra att kontakta en jurist för att vara helt säker på vad som gäller. 

Samboskap och dödsfall

Som sambo ärver du inte automatiskt din partner. Du har däremot rätt till bodelning av den egendom som du och din sambo ägde tillsammans.

Att fördela egendom vid dödsfall

Att fördela egendom vid dödsfall

Komplettera med liv eller Bo kvar-försäkring
En livförsäkring täcker upp när ekonomin ansträngs på grund av ett dödsfall i familjen.

Vår livförsäkring

Bo kvar-försäkring