Dödsfall i samboskapet

Om den ena sambon skulle dö är det endast den kvarvarande sambon som kan begära bodelning. Ingen annan har denna rätt. Bodelningen görs då mellan den efterlevande sambon och den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare. 

Dödsfall i samboskapet

I bodelningen ingår endast samboegendom. Man inleder bodelningen med att beräkna de olika sambornas andelar i samboegendomen. Från vad samborna äger ska så mycket avräknas att det täcker de skulder som fanns den dag den ena sambon dog. Men om antingen den överlevande eller den avlidne haft skulder som inte är att hänföra till samboegendom ska täckning endast ges ur den egna samboegendomen om betalning inte kan fås ur annan egendom.

Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för skulderna, slås samman varvid det kvarvarande värdet fördelas mellan den överlevande och den avlidnes arvingar.  I speciella fall finns möjlighet att frångå hälftendelningen. 

Se avsnitt jämkning vid bodelning

Om en sambo avlider har den efterlevande sambon rätt att vid bodelning av samboegendomen som sin andel få ut så mycket av den behållna egendomen som motsvarar två gånger prisbasbeloppet, efter avdrag för skulder. Det innebär 89 600 kronor för 2017.

Överta gemensam bostad 

Efterlevande sambo är också den enda som kan begära att få överta gemensam bostad och gemensamt bohag. Den avlidnes arvingar och testamentstagare ska då ersättas med värdet för det som övertas. Om den kvarlevande sambon äger mer än hälften av samboegendomen kan det vara en fördel att vid dödsfall inte begära bodelning, eftersom man då får behålla mer än hälften av samboegendomen.

Sambor ärver inte varandra

Sambor ärver inte varandra utan arvet fördelas enligt arvsordningen, i första hand till barn men om något barn dött träder barnbarn in i det avlidna barnets ställe. I andra hand till föräldrarna och om någon av dem avlidit dennes barn, det vill säga den avlidnes syskon eller halvsyskon. Om något syskon avlidit träder istället syskonbarn in. 

Alla barn till ett sambopar oavsett om de är gemensamma eller icke gemensamma har samma rätt till sitt arv efter sin förälder. Men den efterlevande sambon har rätt att tilldelas ett värde motsvarande två prisbasbelopp (88 600 kronor år 2016) vid fördelning av samboegendomen vid bodelningen, efter avdrag av skulder. Denna regel gäller under förutsättning att tillgångarna räcker. Samboegendomen omfattar endast bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk.

Om barnet är omyndigt

Om barnet är omyndigt och den ena föräldern avlider träder överförmyndaren in och företräder barnet och ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Överförmyndaren ska ge sitt tillstånd vid uttag. Den kvarvarande föräldern har därmed inte direkt tillgång till arvet.

Om inga bröstarvingar finns

Om det inte finns bröstarvingar och inte heller föräldrar, syskon eller syskonbarn kommer far- och morföräldrar samt deras barn (det vill säga mostrar, morbröder, fastrar och farbröder) in som arvtagare. Kusiner har dock inte arvsrätt. För att sambor ska ärva varandra krävs testamente.

Att skriva testamente som sambo

Genom att skriva ett testamente till förmån för varandra går det att halvera barnets arv. Men det går aldrig för sambor att sitta i så kallat orubbat bo. Det beror på att barn till sambor alltid har rätt att få ut sin laglott direkt, som motsvarar halva arvslotten.

Att testamentera till sambo

Att komplettera med en livförsäkring

Genom att teckna en livförsäkring kan ett försäkringsbelopp falla ut vid dödsfall. Det kan hjälpa den efterlevande att betala ut arvet till barn. Viktigt är att den tecknas på rätt sätt så att det får avsett syfte.

Tips till sambor om någon av er skulle gå bort i förtid

  • Prata igenom hur ni vill att egendomen ska delas och hur ekonomin ska se ut om ni separerar eller om någon avlider.
  • Ett testamente är nödvändigt att skriva om ni vill ärva varandra. Tänk på att barnen får ut sin laglott som är halva arvslotten, även om testamente finns.
  • Kontrollera förmånstagarförordnanden på dina försäkringar, även de via arbetet. Ibland måste sambo namnges för att få ut försäkringsbeloppet. Är tanken att försäkringen ska tillfalla barnen måste de anges i förmånstagarförordnandet.
  • Teckna en livförsäkring om kapital behövs för att lösa ut barnens del av arvet.
  • Kontrollera om ni behöver skriva ett samboavtal.
  • Se till att det blir så rättvist som möjligt för både gemensamma och icke gemensamma barn.

Testamentera till sambo

Som sambo har du inte automatiskt arvsrätt om din partner skulle gå bort. Du och din partner har möjlighet att frångå delar av sambolagen med ett testamente.