Det här gäller vid dödsfall för olika familjeformer

Ibland blir livet inte riktigt som man har tänkt sig när det som inte får hända, ändå händer. Det är bra att diskutera hur man som partner och förälder vill att ekonomin ska bli om någon av er skulle gå bort i förtid. Reglerna kan se olika ut beroende på familjeform, så här berättar vi kort om vad som gäller vid dödsfall. 

Det här gäller vid dödsfall för olika familjeformer

Här berättar vi kort om vad som gäller vid dödsfall för olika familjeformer. Ekonomin kan ställas på ända om någon av föräldrarna i en familj dör. Därför är det bra att gå igenom de villkor som gäller för just er familj och se över på vad sätt som ni behöver förbereda er. Det kan finnas behov av att skriva testamente eller säkra med en livförsäkring. 

Ensamstående med barn

Idag är det vanligt att barn lever med enbart den ena föräldern. I Sverige handlar det om cirka 500 000 barn. Hushållsekonomin baseras då enbart på en inkomst och hushållet är därför extra sårbart. Om barnet bor till största delen hos den ena föräldern har denne rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern. Den som har låg inkomst har även möjlighet att få bostadsbidrag.

Om en ensamstående förälder dör i förtid

Om en ensamstående förälder dör i förtid, är det vanligt att den andra föräldern tar fullt ansvar för barnet både som förmyndare och vårdnadshavare. Men i vissa fall måste en annan person utses. Det kallas särskild förordnad vårdnadshavare. Du kan i ett testamente eller ett annat dokument förklara vem du vill ska bli vårdnadshavare om barnet fortfarande är omyndigt vid ditt dödsfall*. Om personen anses lämplig går önskemålet oftast igenom. Det är också viktigt att fråga den personen om han eller hon är villig att axla ansvaret innan du skriver testamentet.

*Om önskemål om särskild förordnad vårdnadshavare skrivs i testamentet är det inte bindande, utan anses vara ett önskemål.

Tips till ensamstående

 • Skriv ett testamente om du vill att någon särskild person ska förvalta barnens pengar om du avlider innan de är myndiga.
 • Skriv ett testamente om du vill att en särskild person ska få vårdnad om barnen om den andra föräldern av någon anledning inte kan.
 • Skriv ett testamente om du vill att arvet efter dig ska vara barnens enskilda egendom.
 • Teckna livförsäkring med barnen som förmånstagare om du vill att de ska få en extra ekonomisk trygghet.
 • Kontrollera att den person som du vill ska få försäkringsbeloppet står som förmånstagare på alla försäkringar, även de du har via ditt arbete.

Särskild förvaltning

Dina barn ärver allt efter dig när du avlider, om inte annat har skrivits i ett testamente. Det normala är att den andra föräldern blir ensam förmyndare för omyndiga barn. Även om överförmyndaren tar tillvara barnens ekonomiska intressen har föräldern viss tillgång till arvet.

Om du som förälder inte vill att den andra föräldern ska sköta barnets arv efter dig kan du förordna om särskild förvaltning. Den personen ska vara någon du litar på och som ser till att barnets tillgångar sköts på bästa sätt. Den personen ska du namnge i ditt testamente. Det är viktigt att även fråga personen om han eller hon kan tänka sig vara särskild förvaltare innan testamentet skrivs.

Barnets enskilda egendom

Du kan även se till att arvet efter dig blir barnens enskilda egendom. Det gör du genom att i ett testamente skriva att din kvarlåtenskap och dess avkastning ska vara barnets enskilda egendom. Det innebär att arvet inte ingår i en eventuell framtida bodelning om barnet skulle separera från sin partner. 

Sambor med barn

Ungefär en tredjedel av alla sammanlevande par bor idag ihop som sambor. Den levnadsformen har blivit allt vanligare och de fl esta av dagens ungdomar kommer någon gång i livet vara sambo under en kortare eller längre period. 

Sambor ärver inte varandra vid dödsfall

Vid dödsfall ärver inte sambor varandra utan barnen ärver sina föräldrar direkt. Alla barn till ett sambopar oavsett om de är gemensamma eller icke gemensamma har samma rätt till sitt arv efter sin förälder. Läs vidare om vad som gäller för sambor på våra sidor om Samboekonomi. 

Läs vidare om dödsfall i samboskapet

Gifta med barn

Enligt lagen ärver gifta par varandra och gemensamma barn till gifta föräldrar får vänta på sitt arv tills båda makarna har avlidit. Vid ett dödsfall ärver den efterlevande maken med så kallad fri förfoganderätt vilket innebär att maken kan göra vad som helst med tillgångarna utom att testamentera arvet. 

Barn till enbart den ena maken, får ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Läs mer i avsnittet om Icke gemensamma barn (särkullbarn).

Det finns en garantiregel i lagen som säger att den efterlevande maken vid bodelningen ska få tillgångar som minst motsvarar fyra prisbasbelopp (177 200 kronor år 2016) sammanräknat med det hon eller han själv äger. Detta gäller under förutsättning att tillgångarna räcker.

Tips till gifta föräldrar

 • Ta reda på vilka ekonomiska konsekvenser det blir vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Ordna eventuellt med försäkringar, testamente eller andra juridiska handlingar så att ekonomin kan bli som ni önskar.
 • Skriv i ett testamente om ni vill att en viss person ska få ärva några särskilda tillgångar. Berätta gärna också för vuxna barn varför det är skrivet på detta sätt, för att undvika senare frågor och tvister.
 • Se till att det blir så rättvist som möjligt för både gemensamma och icke gemensamma barn.

Icke gemensamma barn (särkullbarn)

Ett barn vars föräldrar inte lever ihop och någon av föräldrarna har gift sig med en annan, får det juridiska begreppet särkullbarn. Det är inte ovanligt att familjen består av mina, dina och våra barn. Det kan få helt andra ekonomiska konsekvenser än som var tänkt, när föräldern till det icke gemensamma barnet dör.

Gemen­samma barn till föräldrar som är gifta får vänta på sitt arv till dess båda föräldrarna har avlidit. De icke gemen­samma barnen har däremot rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död, även om föräldern är omgift. Det kan leda till att den efterlevande maken eller makan till exempel måste sälja egendom för att kunna betala ut arvet till den avlidnes barn.

Alternativa lösningar vid dödsfall

De som önskar att den efterlevande maken eller makan ska behålla så mycket som möjligt av kvarlåtenskapen kan skriva ett testamente. På det sättet halveras det icke gemensamma barnets arv till enbart laglotten. 
En förälder kan aldrig testamentera bort hela arvet eftersom barn alltid har rätt till sin laglott som är halva arvslotten.

Det går att underlätta för den efterlevande att lösa ut barnets arv genom att teckna en livförsäkring och skriva ett testamente. Kontakta en jurist för att få en fullständig bild över vilka möjligheter som finns för din familj. 
Under rubriken ”En livförsäkring hjälper vid arv”, kan du läsa mer om hur den här typen av försäkringar bör tecknas för att uppnå önskat syfte.
Det kan vara bra om föräldrar berättar för sina vuxna barn hur de i ett testamente har bestämt att deras tillgångar ska fördelas efter deras död. Då blir det ingen överraskning när testamentet kommer fram. 

Uppdelningen i gemensamma och icke gemensamma barn saknar betydelse vid arv för par som lever som sambo. Alla barn till sambor har samma rätt att få ut sitt arv när föräldern avlider. Läs mer under rubriken ”Sambor med barn”.

Tips till särkullebarn

 • Bevaka att du får ut minst din laglott, ingen annan gör det.
 • Delta vid bouppteckningen men skriv inte under handlingar om du inte fullt ut förstår innebörden.
 • Om föräldern gett bort stora tillgångar kan du begära jämkning.
 • Begär jämkning av testamente inom 6 månader om det inkräktar på laglotten.

  

Att skriva testamente

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du avlidit. Men det är viktigt att skriva det på rätt sätt.