Länsförsäkringar Skåne - fullmäktige

Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt bolag, vilket betyder att våra kunder också är våra ägare. Som delägare har du inflytande över verksamheten genom att utse fullmäktigeledamöter.

Fullmäktige består av 50 personer/kunder. Antalet ledamöter per kommun är fastställt i Länsförsäkringar Skånes bolagsordning. Val till fullmäktige sker kommunvis vart tredje år och genomförs under fjärde kvartalet året innan mandatperioden börjar. Fullmäktigevalet tillkännages på vår hemsida, via våra digitala nyhetsbrev samt via vår sida på Facebook.

Valberedningen lämnar ett förslag på kandidater till kunderna i kommunen och kunderna i kommunen utser genom ett digitalt val sina representanter.

Fullmäktiges roll

När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ. De ärenden som fullmäktige ska behandla vid ordinarie bolagsstämma är bland annat:

 • fastställa resultat- och balansräkning
 • besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 • besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd
 • utse styrelseledamöter
 • utse valberedning
 • utse revisor för granskning av styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper.

Att vara fullmäktige är en viktig funktion men ändå inte betungande eller tidskrävande. Under året träffas fullmäktige två gånger, utöver ordinarie bolagsstämma också en gång på hösten. Cirka fyra gånger per år får fullmäktige ett digitalt nyhetsbrev där bolagets ekonomiska resultat redovisas och kommenteras. I nyhetsbrevet lämnar vi också information om viktigare händelser i verksamheten. Som fullmäktigeledamot är du också en ”ambassadör” för bolaget mot befintliga och blivande kunder.

Kriterier för att bli fullmäktige

För att vara valbar kandidat till fullmäktige måste man vara kund i Länsförsäkringar Skåne med minst en sakförsäkring i den kommun som fullmäktigevalet avser.

Kandidaten får bland annat inte:

 • Vara styrelseledamot eller anställd i Länsförsäkringar Skåne
 • Vara förmedlare av tjänster till bolaget
 • Vara anställd eller ha styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Länsförsäkringar Skånes

Sittande fullmäktige representanter 2019

Val till fullmäktige

Valen sker i olika distrikt vid olika år:

 • 2019 Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad, Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge
 • 2020 Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv
 • 2021 Ängelholm, Klippan, Perstorp, Åstorp, Örkelljunga och Båstad

Vidare blir fullmäktige också en ”ambassadör” för Länsförsäkringar Skåne.

Årets fullmäktigeval

Inför årets fullmäktigeval har vi tjugoen vakanser som ska besättas med omvalda och/eller nya ledamöter. Vakanserna fördelar sig mellan kommunerna på följande sätt:

Simrishamn   2
Sjöbo             2
Skurup           1
Tomelilla        1
Ystad             2
Burlöv            1
Lomma          1
Malmö           6
Svedala         1
Trelleborg      2
Vellinge          2
Summa          21

Under perioden 1 – 23 april 2019 kan du föreslå dig själv eller annan som du vill ska representera någon av de aktuella kommunerna för året. Utifrån förslagen genomför valberedningen intervjuer och nominerar ett antal ledamöter som du sedan kan rösta på.

Den 1 – 31 oktober 2019 kan alla våra sakförsäkringskunder rösta på de kandidater som de vill ska representera bolaget i sin kommun. När röstningsprocessen är klar presenteras de valda fullmäktigledamöterna på hemsidan.

Valberedningens roll

Valberedningen i Länsförsäkringar Skåne består av fem personer. Deras uppgift är att utvärdera inkomna förslag och därefter enas om det slutliga förslag som läggs fram för kunderna i samband med valperioden i oktober. För närvarande består valberedningen av:

 • Anders Forkman, Malmö (ordförande)
 • Michael Smedberg, Sjöbo
 • Anette Jernström, Helsingborg
 • Jan Boris-Möller, Lund
 • Maria Rantzow, Landskrona