Forskning om tryggt boende

Länsförsäkringar har under en lång tid finansierat forskning med olika inriktningar på temat Tryggt boende.

Ett tryggt boende är en central fråga i människors vardag. Som försäkringsbolag har vi lång erfarenhet av att erbjuda tjänster och produkter som ökar tryggheten i det egna boendet för kunder och allmänheten. Även den forskning vi finansierar kan bidra till ökad fysisk, ekonomisk och social trygghet i boendet. 

Pågående forskningsprojekt inom området 

Trygga hem för äldre personer genom smart teknik
Forskarnas målsättning är att skapa ny kunskap och förståelse för att utveckla användvärda och smarta tekniska lösningar för framtidens trygga hem för äldre personer. Projektet består av tre huvudspår där ett handlar om kartläggning och analys av äldre personers otrygghet och skadehändelser i hemmet. Ett annat forskningsspår är inriktat på nuvarande och framtida äldre personers erfarenheter av, och önskemål om, trygghetsskapande och skadeförebyggande tekniska lösningar i hemmet. En tredje inriktning är att tillsammans med äldre utveckla och utvärdera smarta tekniska lösningar som kan förebygga skador och öka upplevd trygghet i hemmet.

Mot bakgrund av en ökande andel äldre i samhället har projektet stor relevans eftersom det kan bidra till minskade samhällskostnader, försäkringsersättningar och uppfyllande av flera av målen i Agenda 2030 såsom målen om hälsa och välbefinnande, jämställdhet, jämlikhet samt hållbara städer och samhällen.

Projektledare: Lektor Johan Borg, Högskolan Dalarna

Nyligen avslutade forskningsprojekt på ämnet

Nudging my future self: beteende-ekonomiska studier av yngres finansiella beslut.
Syftet är att identifiera psykologiska mekanismer bakom yngres riskfyllda ekonomiska/finansiella val på lång och kort sikt samt att bidra med kunskap för att utforma policies och interventioner (”nudges”) för att underlätta sunt ekonomiskt beslutsfattande bland unga. Målet är helt enkelt att hjälpa unga att fatta bättre och mer långsiktiga beslut vad gäller privatekonomi.

Nudging my future self - projektbeskrivning

Fem olika forskningsområden

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar forskning inom fem områden - klimatanpassning, morgondagens samhälle, trafiksäkerhet, tryggt boende och ömsesidiga affärsmodeller.

Alla våra forskningsområden.