Våra fondförvaltare kommenterar marknadsläget

Ta del av våra fondförvaltares aktuella kommentarer kring marknadsläget och fonderna som de förvaltar.

I dagsläget har våra Bekväma fonder, Sparmålsfonderna, Länsförsäkringar Mix och Länsförsäkringar Multistrategi vissa indirekta investeringar i statspapper från Ryssland och Belarus via underliggande externa fonder. Detta hanteras genom att vi kontaktar de externa förvaltarna och uppmanar dem att sälja av innehaven. På grund av ett rådande handelsstopp är det dock just nu inte möjligt att sälja denna typ av innehav.

Utöver det har Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv och Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära för tillfället direktinvesteringar i ryska bolag. I dagsläget utgörs mindre än en procent i vardera fonden av innehav i ryska bolag.

Exkluderingskriterier har införts för noterade ryska bolag som kontrolleras, via majoritetsägande, av ryska staten och/eller regioner i Ryssland. I nuläget har nio ryska noterade bolag lagts till Länsförsäkringars exkluderingslista av den anledningen. Tre av dessa finns i våra fonder och kommer säljas av så snart handelsstoppet hävs och det är möjligt.

Sverige Vision - februari/mars

Vad är er marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonden?

2022 har varit ett turbulent år där spelplanen för aktiemarknaden har förändrats ganska dramatiskt. Inflationstrycket har visat sig vara både djupare och bredare än vad marknaden hade hoppats på i början på året och tvingat centralbanker att höja styrräntor i en takt som vi inte har upplevt på årtionden. Geopolitiska utmaningar, som framför allt har synliggjort Europas sårbarhet på energisidan, har skapat ytterligare stress i systemet. Globaliseringstrenden har bytts ut mot någon form av regionaliseringstrend där marknaden förmodligen står inför mer spänningar mellan de olika stormakterna.

Marknaden har under året kastats mellan hopp och förtvivlan när det gäller inflation, räntehöjningar och konjunktursignaler. Under de sista månaderna har marknadssentimentet förbättrats med förhoppningar om att vi har sett toppen på inflationen och att marknaden därmed närmar sig ett slut på räntehöjningar från centralbankerna. Därmed finns en ökad tro att ekonomin kommer att komma ganska lindrigt undan och att mycket av inbromsningen ligger bakom oss.

Vi tror att marknaden står inför svåra utmaningar inför 2023. Rent generellt tror vi inte konsumenten ännu har sett den fulla effekten av högre räntenivåer. Dessutom har hela Europa, inklusive Sverige, gigantiska utmaningar på energisidan som kan slå ytterligare på disponibel inkomst. Konjunktursignalerna blir allt svagare och vi tror att den försvagning marknaden har sett när det gäller konsumentbolagen kommer att sprida sig till industrisektorn. Med det sagt har vi ännu inte fått några tydliga signaler på en försvagad efterfrågebild bland industribolagen. Valutamässigt får sektorn hjälp av framför allt en stark amerikansk dollar. Men även en svag svensk krona generellt har förmodligen har varit ett bra skydd mot vikande efterfrågan. Vår vy är alltjämt att inbromsningen i ekonomisk aktivitet kommer att sprida sig och att privatkonsumtionen kommer att minska ytterligare.

Sverige Vision fortsätter att ha en defensiv positionering i inledningen på det nya året. Samtidigt är fonden mindre defensiv idag än under större delen av 2022. Kombinationen av en alltför hög inflation, fortsatta räntehöjningar som vi inte har sett fulla effekten av ännu, samt mjukare konjunktursignaler gör att aktiemarknaden står inför fortsatt stora utmaningar. Samtidigt har marknaden totalt sett korrigerat en del om man går tillbaka 12 månader, med värderingar som kommit ned till någon form av historiskt snitt. Januari bjöd på en fortsatt ökad riskaptit och bättre sentiment vilket har varit något överraskande. Som alltid är vi ödmjuka när det gäller fortsättningen av 2023 där vi ser många rörliga variabler som kan påverka marknaden.

Läs mer om Länsförsäkringar Sverige Vision

Småbolag Sverige Vision - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonden?

2022 var ett minst sagt tufft år för småbolagsförvaltare. Vi får blicka tillbaka ända till 2008 under dåvarande finanskris för att hitta en motsvarande börsnedgång under ett och samma år. Men inget ont som inte för något gott med sig. Den lärdom man kan dra från historien är att varje år då Carnegie Small Cap index fallit med mer än 15 procent, har det historiskt följts av en uppgång på minst 37 procent under det efterföljande året. Det återstår att se om så även blir fallet den här gången.

Med facit i hand kan vi konstatera att värderingen var väl ansträngd bland de svenska småbolagen i början av 2022. Det var inte förrän merparten av centralbankerna började höja sina styrräntor som värderingen kom ner. Man kan dock argumentera för att vi fortfarande inte sett botten i denna börsnedgång, då recessioner historiskt sett brukar sammanfalla med avtagande företagsvinster, något som vi än så länge inte har sett så här långt.

Med 2022 års börsnedgång bakom oss kan vi dock ödmjukt konstatera att mycket av ränteuppgången och fallande framtida vinster redan är reflekterade i bolagens aktiekurser. Vi ställer oss därför försiktigt positiva till 2023, med betoning på försiktigt. Särskilt efter de senaste månadernas starka återhämtning vilket gjort börsen överköpt i det korta perspektivet. Inflationen har fortfarande inte toppat i Sverige och så länge den förblir hög lär inte Riksbanken komma till undsättning. Därav vår försiktigt positiva stans inför det nya året.

Som alltid gäller det att vara selektiv och vi tror att årets valutavinnare, såsom råvarusektorn och vissa verkstadsbolag (sektorer som gynnats av en svag svensk krona under 2022), kan få det tuffare när konjunkturen vänder och valutamedvinden mattats av. Lyfter vi blicken så ser vi ökade möjligheter för viss återhämtning för småbolagen under 2023. I synnerhet för de bolag som handlats ner kraftigt under året, såsom konsumentrelaterade bolag och fastighetsbolag.

Den cykliska återhämtningen på börsen, som vi förutspådde skulle prägla inledningen på det nya året, har hitintills spelat ut som förväntat med de cykliska sektorerna som draglok. Återhämtningen har i viss mån gynnat utvecklingen i fonden även om vi, liksom många andra, är förvånade över hur snabb och rigid uppgången varit. Vi fortsätter att förespråka en övervikt mot de mer cykliska sektorerna medan vi fortsätter ha en tydlig undervikt mot de mer defensiva sektorerna såsom dagligvaru- och hälsovårdssektorn. Detta trots att den cykliska återhämtningen i realekonomin kan komma att dröja.

Läs mer om Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision 

Bekväma fonder, Mix och Multistrategi - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonderna?

2022 har varit ett stökigt år på finansmarknaderna med stora kursrörelser. Oväntat hög inflationstakt har fått centralbanker världen över att kraftigt höja styrräntor, vilket pressat avkastningen på obligationer. Riskaptiten har varit låg och aktiemarknader utvecklades negativt.

Den för stunden mycket höga inflationstakten förväntas falla under året och centralbanker går försiktigare fram med ytterligare räntehöjningar. Framåtblickande räntehandlare har därför handlat ned de långa marknadsräntorna, trots att såväl amerikanska Federal Reserve, europeiska ECB och svenska Riksbanken höjer styrräntor ytterligare nu i februari.

Makroekonomin har hållit uppe bättre än förväntat, vilket även syns på att företagens vinster 2022 inte försvagades i den utsträckning investerare räknade med. Mot slutet av 2022 och nu i inledningen 2023 ser det dock ut som att makrostatistik börjat bromsa in. Vi förväntar oss att vi får något eller några kvartal med svag efterfrågan där både företagens investeringar och hushållens konsumtion bromsar in. Sannolikt har vi åtminstone i Europa och Sverige recession, det vill säga en period med negativ BNP-utveckling, under 2023. Osäkerhet råder dock om hur djup lågkonjunkturen blir.

I närtid ser vi att risken för en ny nedgång på aktiemarknaden är stor med tanke på att aktiemarknaderna återhämtat sig. Ukrainakriget pågår alltjämt, inflationstakten är fortfarande alldeles för hög och signaler om att ekonomin bromsar in blir allt tydligare. Räntor höjs ytterligare närtid och stigande bolånekostnader äter upp stor del av konsumenternas köpkraft. Även underliggande inflation är högre än normalt. Vi lär exempelvis se de största hyresökningarna på många år. På marknaderna kommer fokus på makromiljön flyttas mer och mer ifrån inflation till mer åt tillväxt.

Vi har samtidigt kommit längre in i den här cykelns nedgångsfas. Aktievärderingen är inte ansträngd. Att vi är nära toppen på inflationstakten globalt sett gör att slutet på räntehöjningarna närmar sig. Under första halvåret 2023 förväntas centralbanker ta en paus mellan räntehöjningarna. Skulle konjunkturen vika ned kraftigt är styrräntesänkningar möjliga senare. Fortsatt varaktig inflation begränsar dock en allt för stor räntenedgång.

Vår vy, som återspeglas i hur de fonder vi förvaltar är positionerade, är att vi är återigen försiktigt inställda till aktier på kort sikt. På något års sikt finns risker både på upp- och nedsidan. Svagare konjunktur är troligen till viss del inprisat. Vårt huvudscenario över året är en mycket måttlig kursuppgång men en fortsatt slagig utveckling som följd av den osäkerhet som råder. Osäkerheten medför möjligheter att hitta felprissättningar som vi kan utnyttja i vår allokering. Krediter, och då särskilt säkra krediter, ser vi som attraktiva nu. De ger god riskjusterad avkastning i detta klimat och kompletterar en väldiversifierad portfölj på ett bra sätt.

Läs mer om Bekväma fonder

Läs mer om Mix

Läs mer om Multistrategi

Lång Räntefond och Balanserad Räntefond - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonderna?

Centralbanker kommer med största sannolikhet att fortsätta att göra penningpolitiken mindre expansiv. Vi förväntar oss fortsatt stigande räntor, inte minst i Sverige där Riksbanken ligger efter övriga centralbanker och är den centralbank som i västvärlden höjt räntan minst. Risken finns att bostadsobligationer kommer gå isär mer då det finns en tydlig risk för att oron kring svensk fastighetsmarknad kommer att vara fortsatt hög under en lång period. Avkastningskurvorna kommer att bli brantare då långa räntor är alldeles för låga i ett scenario där inflationen kommer att vara hög under en längre tid. Detta sker i kombination med att centralbanker slutar köpa obligationer och i vissa fall även att sälja obligationer.

Marknaden prisar nu inte in så många fler höjningar från centralbankerna och efter första kvartalet 2023 förväntas i princip inga fler höjningar. Samma sak gäller i Riksbankens huvudscenario de anser att de med stor sannolikhet att de har löst inflationsproblematiken. I deras riskscenario, som till stor del bygger på höga energipriser (det som händer nu), har vi en styrränta som ligger kring fem procent i slutet av 2023. Den inflationsprognos som ligger till grund för riskscenariot ligger nära vissa bankers huvudscenario vad avser inflationen. Prognoser är prognoser men riskscenariot känns för tillfället mer som ett huvudscenario. Oavsett scenario så pekar sannolikheten fortsatt mot att inflationsproblematiken kommer att pågå längre än vad både marknaden och Riksbanken tror. Svenska kronan är svag och risken finns att den pressar Riksbanken till fler och större höjningar än vad marknaden förväntar sig. Ironiskt nog har Riksbankens politik varit den starkaste orsaken till kronförsvagningen. Marknadens funktionssätt är fortsatt dålig och volatiliteten är hög. Än så länge finns inga tecken på att det håller på att förbättras.

Lång Räntefond och Balanserad Räntefond är båda positionerade för stigande långräntor i Sverige och brantare kurvor i Sverige. Fonderna har även en övervikt i kommunobligationer då dessa är förmånligt värderade relativt statspapper ur ett historiskt perspektiv. Fonderna har även en undervikt i bostadsobligationer då risken för ytterligare problem på svensk fastighetsmarknad är stor. Fonderna är även positionerade för att Riksbankens höjningscykel blir längre än vad marknaden prisar in.

Läs mer om Lång Räntefond

Läs mer om Balanserad Räntefond

Företagsobligation Vision och Kort Räntefond - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonderna?

Centralbanker har mjuknat något den senaste tiden och de konstaterar att genomförda höjningar av styrräntor har haft en åtstramande effekt på marknaden. Mycket tyder också på att vi sett toppen i amerikansk inflation, men höga elpriser kan få inflationen på vår sida av Atlanten att fortsätta upp några månader till. Långa räntor har i alla fall fallit tillbaka och kreditspreadar har gått ihop något från mycket höga nivåer, då även fastighetsrelaterade kreditspreadar.

2023 innebär stora låneförfall hos fastighetsbolagen som ska förnyas. Förväntansbilden är att bankerna kan bära en stor del, men även kapitalmarknaden måste finnas tillgänglig och dela på ansvaret. Risken är att ratingbolagen nedgraderar bolag som idag har Investment Grade- rating till High Yield-rating och att många aktörer därmed inte kan äga bolagens obligationer. Det här är dock till viss del inprisat i kreditspreadarna, då fastighetsbolagens spreadar handlar 2-300 baspunkter bredare än andra bolag med Investment Grade-rating.

Sammanfattningsvis går vi in i 2023 med en negativ makrobild, men där räntor och kreditspreadar idag ger en relativt hög förväntad avkastning. Prisbilden ser således relativt attraktiv ut. Allt detta ger stöd till företagsobligationer likväl som till säkerställda bostadsobligationer. Säkerställda obligationer kan också gynnas av en svagare fastighetsmarknad då upplåningsbehovet hos hushållen minskar dramatiskt (minskat utbud av säkerställda bostadsobligationer). Risken är dock att en svagare fastighetsmarknad går för hårt åt risksentimentet och kan därmed få kreditspreadar att gå isär. Effekten av att Riksbanken från och med 2023 slutar att investera i obligationer och även kommer att låta sitt innehav av säkerställda bostadsobligationer att förfalla är också en riskfaktor. Inprisade höjningar och breda kreditspreadar ger dock stöd till företagsobligationer som ter sig ganska attraktiva på den här nivån.

Kapitalmarknaden är fortsatt nästan stängd för de flesta BBB-fastigheter, men en viss islossning kan skönjas för ”bättre” fastighetsbolag så som exempelvis Humlegården. Nivån är fortfarande generellt attraktiv för de flesta fastigheter, så vi köper korta obligationer, men föredrar annan exponering än fastigheter längre ut på kurvan, så som Boliden. Vi får hoppas på en snar och tydlig scenförändring avseende kapitalmarknadsfinansiering för fastighetsbolagen, för det finns en begränsning för hur mycket säkerställd finansiering som bankerna och ratinginstituten accepterar. Ingen ”fara på taket” än så länge, men det blir mycket intressant att följa fastighetsbolagens refinansiering under 2023.

Läs mer om Företagsobligation Vision

Läs mer om Kort Räntefond

Fastighetsfonden och Fastighet Europa - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonderna?

Efter är ett extremt skakigt år för fastighetsaktier under 2022, där det som främst skapat oro är centralbankernas aggressiva räntehöjningar i ett försök att tackla den höga inflationen. Detta, i kombination med de extremt höga kreditspreadarna på obligationsmarknaderna, har drabbat fastighetsbolagen negativt.

Den positiva utveckling som fastighetsbolagen har rent operationellt med en stark hyresmarknad och stark nettouthyrning under fjolåret har i detta avseende blivit sekundär. I dagsläget handlar den största oron om bolagens refinansieringsbehov och till vilka nivåer det sker, oro för stigande avkastningskrav och fallande fastighetsvärden samt eventuellt nytt kapital som behöver tas in för att stärka balansräkningarna.

För kommersiella fastigheter räknar bolagen med att i princip kunna höja hyrorna i linje med konsumentprisindex (KPI) enligt hyresavtalen med undantag för vissa mer utsatta branscher inom exempelvis handel och restaurang. För hyresrättsbostäder ser situationen lite annorlunda ut då man inte kan räkna med att få full kompensation för den höga inflationen i ett kortare perspektiv men att fastighetsägarna kommer att kompenseras över tid.

Avseende fastighetsvärden lär de sannolikt justeras ned när Q4-rapporterna kommer in med stora variationer beroende på vilka delsegment bolagen är exponerade emot. Bolag med stor exponering mot lågavkastande hyresrättsbostäder kommer mest sannolikt att stå för de största nedrevideringarna. Däremot kommer KPI-justeringen till viss del motverka de stigande avkastningskraven och då främst för de kommersiella fastigheterna med full KPI-justering i hyresavtalen.

Fastighetsbolagen har olika förmåga att hantera denna miljö. Bolag med högre avkastande fastigheter, längre ränteduration, full KPI- justering av hyresavtalen samt starka balansräkningar har en relativt mer fördelaktig situation och är dessutom mindre känsliga för förändrade avkastningskrav.

Fonden ligger mer exponerad i bolag med hög så kallad yield-spread och starka kassaflöden som återinvesteras i nya förvärv samt kvalitetsbolag med god historik av att leverera aktieägarvärde. Vad gäller delsegment ligger tonvikten främst mot lager/logistik/lättindustri och minskad exponering mot främst hyresrättsbostäder, bostadsutveckling samt byggentreprenad.

Givet den fortsatt stabila operativa utvecklingen för de flesta fastighetsbolag i kombination med den attraktiva värderingen ur ett historiskt perspektiv ser vi att det finns goda förutsättningar för fastighetsaktier att utvecklas positivt framåt, även om det sannolikhet kommer att bli en fortsatt volatil utveckling till stor del drivet av makrofaktorer. Flera bolag har arbetat med att ta ner belåningen genom att sälja av fastigheter (i de flesta fall i närheten av bokförda värden), vilket mottagits positivt av marknaden. En trigger för fortsatt återhämtning är även att fastighetsbolagens kreditspreadar kommer ner från extremt höga nivåer samt och att inflationen fortsätter att falla och därmed kan få centralbankerna att mjukna i sina räntehöjningar.

Läs mer om Fastighet Europa

Läs mer om Fastighetsfonden

Europa Aktiv - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonden?

Vi har observerat ett skifte i marknadssentimentet sedan i höstas. Fallande gaspriser i Europa, ökad löneinflation i USA och återöppningen av Kina är de huvudsakliga drivkrafterna bakom detta skifte och förklarar även till stor del återhämtningen på den europeiska aktiemarknaden. Samtidigt så fortsätter centralbankerna att vara ”hökaktiga” i syfte att bekämpa inflationen. Även om Federal Reserve snart skulle vara färdiga med sina höjningar, så ser vi att ECB kommer att fortsätta att höja ett tag till.

Fokus för marknaden är hur stigande finansieringskostnader kommer att påverka både den europeiska och den amerikanska ekonomin och även hur stor de båda centralbankernas flexibilitet är, i händelse av att det finns behov av att sänka styrräntorna snart igen. När den vändpunkten infaller för centralbankerna spelar stor roll för tajmingen kring att börja investera i mer cykliska bolag och i mindre bolag. Enligt vår uppfattning är det mest sannolika att den här vändpunkten kommer i slutet av 2023 eller i början på 2024. Det vi först behöver se dock är att den amerikanska arbetslösheten kommer upp till 5–6 procent (i dagsläget ligger den på strax under 4 procent).

Ytterligare en viktig drivkraft för aktiemarknaderna är nivån på långa amerikanska och tioåriga statsräntor. Vår syn är att vi nu har nått en topp och att vi bör observera ett skifte i den globala räntemarknaden under 2023, vilket går hand i hand med sjunkande tillväxttakt och en förväntan om att centralbankerna kommer att ställa om till en mer stimulerande penningpolitik under 2024.

Vi följer även noggrant återöppningen av Kina, vilket bör ha en påverkan på råvarupriserna och i förlängningen även på vissa europeiska industrier. Återöppningen bör i det korta perspektivet gynna mer cykliska aktier inom konsumentsektorer och även industrier med exponering mot Kina.

När det kommer till stilar så var verkligen 2022 värdeaktiernas år (de överavkastade med 15 procent relativt tillväxtaktier). För 2023 så spår vi i stället att det kommer att bli kvalitetsbolagens år med stort intäktsfokus i marknaden. Vi ser även att det kommer att vara ett år som präglas av fortsatt stor volatilitet i marknaden, ända till dess att vi får en ny, mer ihållande trend av stigande börser som en följd av att centralbankerna under nästa år återgår till att förse marknaden med likviditet. Europa som region är ur ett globalt perspektiv fortsatt underviktad i många portföljer och uppvisar attraktiva värderingar relativt sett.

När det kommer till förvaltningen av Europa Aktiv så har vi mot bakgrund av ovan beskrivna marknadssyn en fortsatt övervikt mot kvalitetsaktier med tillväxtinriktning. Vi fokuserar på att hitta bolag med god visibilitet vad gäller nyckeltal såsom vinst per aktie och bolag med starka balansräkningar. Vi är överviktade bolag med fokus på hushålls – och hygienartiklar, teknologi och även fastighetssektorn. Samtidigt har vi minskat på vår exponering mot finanssektorn till en mer neutral position. Vi behåller dock vår övervikt mot banker som har sin huvudsakliga verksamhet inom privatkundssegmentet. Vi har, som tidigare, ingen exponering alls mot energi och kommunikationstjänster.

Vi behåller vår plan på att senast under det andra halvåret 2023 vända om portföljen mot mer cykliska, små och medelstora bolag. Utmaningen fortsätter att vara att hitta bolag som är gynnsamt positionerade mot accelererande affärstrender i en långsammare global makromiljö. På den europeiska marknaden finns dock ett brett utbud av företag med en god prissättningsförmåga och som erbjuder långsiktigt hållbara lösningar inom exempelvis energiomställning, ny hälsoteknik och digitalisering.

Läs mer om Europa Aktiv

USA Aktiv - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonden?

Vår vy är att vi mest sannolikt är nära, om inte redan i, en återhämtningsfas på aktiemarknaden och vi förväntar oss att 2023 kommer att bli ett bra år för amerikanska aktier. 2022 har bjudit på många skrämmande och oväntade händelser som gjort investerarsentimentet extremt mörkt. Krig och andra geopolitiska spänningar, fortsatta nedstängningar på grund av covid-19, stigande råvarupriser, ihållande inflation, aggressiv penningpolitisk åtstramning och rädsla för lågkonjunktur har underblåst osäkerhet och rädsla i marknaden. Allt detta har gjort att sentimentet bland investerare är mycket mer negativt än vad som är motiverat sett till de fundamentala omständigheterna i marknaden.

Den negativa påverkan av dessa farhågor bör dock falna under 2023. Det tragiska kriget i Ukraina har tack och lov hittills inte spridit sig som man från början befarade, Covid-19-restriktionerna i Kina lättar långsamt, inflationen visar tecken på återhållsamhet, centralbankernas räntehöjningar bör upphöra och företagen navigerar hitintills väl i det bistra ekonomiska klimatet. Att olika rädslor klingar av samtidigt som många företag uppvisar resultat som är bättre än förväntat bör driva upp aktiekurserna under det kommande året.

Consensusuppfattningen bland analytiker är att man förväntar sig en recession under nästa år och därmed fruktar att aktiekurserna kommer att följa med tillväxttalen nedåt. Vi tror dock inte att en lågkonjunktur är en självklarhet, men om det ändå blir så, så ser vi att den kommer bli av det mildare slaget. Dessutom är rädslan för lågkonjunktur för 2023 till viss del redan inprisat i marknaden under 2022.

Investerare har i stort nästan helt ignorerat de styrketecken som finns i den amerikanska ekonomin där vi ser en rekordlåg nettoskuld för hushållen, en mycket stark kreditmarknad och en motståndskraftig, hög vinsttillväxt hos företagen. Inflationen har blivit högre och mer ihållande än vi från början räknade med, men vi får samtidigt många signaler om att inflationen kan ha nått en topp. En dämpning av inflationen öppnar sannolikt ett fönster för en något mindre åtstramande penningpolitik. Slutligen ser vi att USA:s politik fortsätter att ge stöd. Perioden efter ett mellanårsval, som ju nyligen ägt rum, är ofta positiv eftersom det ofta resulterar i en period med låst politiskt läge vilket i sin tur minskar risken för överraskningar, något som aktiemarknaden gillar.

Ur ett förvaltningsperspektiv tror vi att positionering för en återhämtning på aktiemarknaden är avgörande nu. Lika nedslående som 2022 varit ur flera perspektiv, så skapar ett sådant år samtidigt möjligheter att plocka upp hårt drabbade aktier och hitta bra bolag som blivit översålda och som kommer att ha en god återhämtning när väl marknaden vänder upp. Historien visar att det ofta är de aktier som tagit den största smällen i en björnmarknad som sedan har den starkaste återhämtningen när marknaden väl vänder upp. Tillväxtaktier har underpresterat relativt värdeaktier under nedgången, till stor del som en följd av att råvaru- och defensiva sektorer presterade väl. Vi kommer därför att behålla en svag stiltilt i fonden mot tillväxtaktier under återhämtningen.

Viktigt att poängtera är samtidigt att det är långt ifrån alla klassiska värdesektorer som har gått bra under 2022. Delar av sektorerna industri, finans och sällansköpsvaror tog också mycket stryk i den nedåtgående marknaden och inom dessa sektorer har vi ökat exponeringen nyligen. Vi bedömer att cykliska sektorer såsom sällanköpsvaror och industri kommer att dra nytta av ett ekonomiskt läge som är bättre än vad man tidigare befarat. Vi ser dessutom att finanssektorn gynnas av en positiv räntemarginalmiljö. Samtidigt minskar vi nu exponeringen mot företag som höll emot väl under nedgången och som vanligtvis inte tillhör vinnarna tidigt i återhämtningen. För närvarande ligger vårt fokus på att positioneras oss för den tidiga fasen i återhämtningen.

Läs mer om USA Aktiv

Tillväxtmarknad Aktiv - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonden?

Tillväxtmarknadsaktier har utmanats under året och släpat efter relativt aktier på mer utvecklade marknader.  Det geopolitiska landskapet, skillnader i penningpolitiken och en försämrad ekonomisk tillväxt har drivit på volatiliteten under hela året. Under fjärde kvartalet såg vi dock en kraftig återhämtning på tillväxtmarknaderna, vilket har gett oss viss optimism som vi tagit med oss in i det nya året. Några av de faktorer som låg bakom motvinden under 2022 har förbättrats betydligt.

Först och främst så är en framgångsfaktor att aktörer på tillväxtmarknader aldrig såg fenomenet med stigande inflation som snabbt övergående, vilket var fallet för de flesta utvecklade marknader. Med den insikten påbörjade man sin höjning av styrräntorna betydligt tidigare. Detta i sin tur har gjort att många tillväxtmarknadsländer har positiva realräntor, samtidigt som realräntorna i utvecklade marknader är negativa. Med positiva realräntor och måttlig eller fallande inflation är utsikterna för mer penningpolitisk stimulans goda.

Dessutom ser vi att ledande indikatorer har börjat stiga på tillväxtmarknaderna, vilket är ytterligare ett styrketecken. Nedrevideringar av bolagens vinster skedde för cirka 1,5 år sedan på tillväxtmarknaderna vilket skapar förutsättningar för att upprevidera, även om det är en bit kvar till dess.  På utvecklade marknader befinner vi oss fortfarande i ett läge där vinsterna fortfarande nedrevideras.

Om vi går vidare och kikar på värderingar så är dessa fortsatt attraktiva, och tillväxtmarknadsaktier ser fortsatt billiga ut, både ur ett historiskt perspektiv och relativt aktier på utvecklade marknader. Värt att uppmärksamma är samtidigt att det är stora skillnader vad gäller värderingar mellan olika tillväxtmarknadsländer. Kinesiska aktier uppvisar fortfarande historiskt låga värderingar medan Indien är på höga nivåer historiskt sett.

Ytterligare en faktor som minskat trycket på tillväxtmarknader är en svagare amerikansk mot bakgrund av att inflationstakten minskar i USA vilket gör att amerikanska centralbanken inte behöver gå fram lika hårt med sina räntehöjningar.

I slutet av 2022 tvingades till slut Kina att upphöra med sina Covid-restriktioner. Som ett resultat av denna tvärvändning förutspår vi nu att den kraftiga virusspridningen kommer att begränsa rörligheten och även den ekonomiska aktiviteten i det korta pespektivet. Men när vi blickar framåt konstaterar vi att Kinas återhämtning är helt avgörande för den globala ekonomin.

När vi listar alla förbättringar som vi ser i marknaden så är det viktigt att samtidigt poängtera att vi på intet sätt säger att 2023 kommer att bli ett lätt år för tillväxtmarknader. Flera utmaningar kvarstår och de geopolitiska riskerna är fortfarande stora. På marginalen har dock nyhetsflödet gått mot att präglas av lite mer optimism samtidigt som värderingarna totalt sett är attraktiva.

Även om den nuvarande marknadsmiljön medför stora utmaningar så innebär den även möjligheter för aktiva förvaltare som oss att försöka identifiera företag med större potential än sina konkurrenter. Detta gäller särskilt i lägen när marknaden överdriver betydelsen av kortsiktigt negativa faktorer. Våra globala sektoranalytiker utvärderar löpande bolag inom sina respektive investeringsunivers, i syfte att välja de som är mest attraktiva ur ett bottom-up perspektiv.

Vi är fortsatt överviktade mot Kina och förväntar oss att de lättade Covid-restriktionerna kommer att fortsätta under första halvåret 2023. Vi har fortfarande en övervikt mot konsumentsektorer med exponering mot rese- och turismnäringen, restauranger, leverantörer och sportkläder- och utrustning. Vi undviker samtidigt producenter av möbler, hushållsapparater och matvaror. Inom tekniksektorn riktar vi in oss mot e-handel och har ökat exponeringen där givet låga värderingar. Samtidigt är vi långsiktigt negativa till kinas e-handel mot bakgrund av att marknaden är väldigt fragmenterad med hög konkurrens.

Vi har fortsatt en övervikt mot olika aktörer i leveranskedjan vid tillverkning av elbilar och batterier. Vi har däremot koncentrerat vår exponering mot färre namn som är marknadsledande och som uppvisar rimliga värderingar men samtidigt stabila tillväxtutsikter för det kommande året.

Inom finanssektorn minskade vi exponeringen mot indiska aktörer under den senare delen av 2022, till förmån för kinesiska aktörer. Nu har vi så smått börjat addera i Indien igen. Vi har även ökat exponeringen mot banker i Indonesien och Thailand.

Inom tekniksektorn har vi minskat fondens exponering mot den taiwanesiska halvledarindustrin då vi ser att slutmarknaden sannolikt kommer att fortsätta vara svag.

Läs mer om Tillväxtmarknad Aktiv

Global Vision - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonden?

Inflationen, dess inverkan på räntorna och på den globala ekonomin kommer sannolikt att fortsätta att påverka de globala aktiemarknaderna under 2023. Så länge arbetsmarknaderna förblir starka kommer centralbankerna inte att tveka att höja räntorna ytterligare för att dämpa inflationen, även om resultatet blir en lågkonjunktur. Men även om inflationstalen fortfarande ligger betydligt över vad centralbanker är bekväma med, finns det tecken på att inflationen kan ha nått en topp. Vi är dock inte ute på ”andra sidan” ännu och med en svagare makroekonomisk miljö förväntar vi oss att räntorna kommer att nå en topp 2023 på en högre nivå än vad investerarna tidigare har trott, innan de sedan sjunker. Bedömningen av när räntetoppen kommer är viktigt eftersom aktiekurserna historiskt har justerats ned 12–18 månader före räntorna.

Den fortsatta osäkerheten kring den globala makromiljön gör dock att det även fortsättningsvis kommer att vara viktigt att ha ett brett perspektiv, vilket är ett genomgående inslag i vårt synsätt. Denna syn återspeglas även i vår ESG-analys som under många år har belyst vikten av att identifiera inte bara de nuvarande ledarna på området utan också de bolag som gör den största omställningen.

Fonden förvaltas med målet att överträffa jämförelseindex på en konsekvent basis. För lyckas med detta är portföljen strukturerad för att vara i stort sett neutral ur sektors- och regional synvinkel, hänsyn tas till makromiljön och samtidigt ser vi till att olika stilexponeringar (värde vs. tillväxt) hanteras så att portföljen förblir balanserad. Inom dessa parametrar försöker teamet identifiera en mångfald av företag som ser attraktiva ut ur flera perspektiv och som inte har några väsentligt svaga länkar. Denna diversifiering säkerställer att portföljen exponeras mot företag med goda eller förbättrande ESG-egenskaper över hela stilspektrat.

Under de senaste månaderna har vårt fokus legat på att öka fondens exponering mot företag med varaktig vinsttillväxt som är mindre sårbara för inflation och den försämrade makromiljön. Den största övervikten är just nu mot finanssektorn, vilket återspeglar teamets uppfattning att räntorna kommer att fortsätta att stiga tills vidare. Vi behåller dock undervikten mot europeiska banker, givet de ökade utsikterna för en djupare lågkonjunktur i regionen. Vi föredrar amerikanska finansbolag, som är mer fjärmade från konflikten mellan Ryssland och Ukraina och vars ekonomi är bättre rustat för att stå emot inflationstrycket.

Energi är fortfarande den största underviktspositionen med hänsyn till portföljens hållbarhetsprofil. På andra håll har vi minskat vår exponering mot kommunikationstjänster och har nu en liten underviktsposition mot sektorn. Portföljens exponering mot bolag inom sektorn för sällanköpsvaror har samtidigt ökat. Vi har också ökat vår exponering mot industrisektorn, och då särskilt mot kapitalvaror. Denna sektor erbjuder tillgång ett brett spektrum av hållbara företag, både dagens ledare såsom vindkraft och solenergi, men också ur ett omställningsperspektiv såsom vatteneffektivitet och företag som brukade försörja energisektorn, men som nu försörjer de förnybara företagen. Hållbarhetsomställningen sträcker sig dock förbi industrisektorn. Portföljen har även exponering mot mindre uppenbara områden som också kommer att spela en viktig roll för att möjliggöra den hållbara omställningen. Några exempel är halvledare, som ökar energieffektiviteten och fastighetssektorn där byggnadseffektivitetsvinster kan bidra till att minska utsläppen.

Läs mer om Global Vision

Asien - december/januari

Vad är din marknadsvy för 2023 och hur reflekteras detta i fonden?

Vi är mycket positiva till utsikterna för asiatiska aktier. Enligt vår uppfattning har asiatiska aktier betydligt mer attraktiva fundamenta än någon annan region och med en senaste tidens svaga marknadsutveckling ser vi attraktiva värderingar i en rad företag.

På kort sikt förväntar vi oss att marknadsvolatiliteten kommer att bestå i Asien mot bakgrund av förväntningarna på stigande räntor, inflationsoro driven av stigande råvarupriser och föränderliga leveranskedjor, samtidigt som geopolitiska spänningar fortsätter att tynga det regionala marknadssentimentet. På längre sikt är vi fortsatt fokuserade på att hitta attraktiva högkvalitativa företag som kan upprätthålla högre avkastning på kapital till inte alltför krävande värderingar. Vi tror att högkvalitativa företag som handlas till rimliga värderingar över tid har större sannolikhet att överträffa den bredare marknaden på grund av deras aktiespecifika fundamenta. Vi är optimistiska kring våra möjligheter att skapa överavkastning baserat på attraktionskraften hos bottom-up-möjligheter i Asien.

Vår bedömning är att det finns ett bra köpläge i Kina idag. Efter den kraftiga underavkastningen på Kinas aktiemarknad under de senaste 18 månaderna är marknaden idag den billigaste av de stora globala aktiemarknaderna. När Kina börjar återhämta sig från Covid, tillsammans med stimulerande statliga policyer (som vi redan ser införas) tror vi att potentialen för en väsentlig uppgång i aktiemarknaden är hög.

Vänder vi blickarna i stället mot Indien så utgör landet utifrån ett makroekonomiskt perspektiv en kraftfull långsiktig tillväxtsaga, med den bästa demografin i Asien, stigande välståndsnivåer, ökande urbanisering, en förbättrad bostadscykel och en stödjande och reformfokuserad policyregim. Den indiska aktiemarknaden har på kort sikt att presterat mycket bra.  Vi har därför minskat övervikten mot Indien något och i stället valt att lägga till exponering mot Kina, där vi bedömer att det finns mer uppsida just nu.