Våra fondförvaltare kommenterar marknadsläget

Ta del av våra fondförvaltares aktuella kommentarer kring marknadsläget och fonderna som de förvaltar.

I dagsläget har våra Bekväma fonder, Sparmålsfonderna, Länsförsäkringar Mix och Länsförsäkringar Multistrategi vissa indirekta investeringar i statspapper från Ryssland och Belarus via underliggande externa fonder. Detta hanteras genom att vi kontaktar de externa förvaltarna och uppmanar dem att sälja av innehaven. På grund av ett rådande handelsstopp är det dock just nu inte möjligt att sälja denna typ av innehav.

Utöver det har Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv och Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära för tillfället direktinvesteringar i ryska bolag. I dagsläget utgörs mindre än en procent i vardera fonden av innehav i ryska bolag.

Exkluderingskriterier har införts för noterade ryska bolag som kontrolleras, via majoritetsägande, av ryska staten och/eller regioner i Ryssland. I nuläget har nio ryska noterade bolag lagts till Länsförsäkringars exkluderingslista av den anledningen. Tre av dessa finns i våra fonder och kommer säljas av så snart handelsstoppet hävs och det är möjligt.

Sverige Vision och Småbolag Sverige Vision - augusti/september

Hur är fonderna positionerade just nu och vad tror ni om marknadsutvecklingen under hösten?

Vi har sett en ordentlig återhämtning i aktiemarknaden under sommaren efter en mindre kapitulation under juni månad. Marknadssentimentet förbättrades när det kom signaler om att inflationen kan ha nått sin toppen, vilket i sin tur gav förhoppningar om att centralbankerna kan bli mindre aggressiva när det gäller framtida räntehöjningar. Samtidigt passerade rapportssäsongen utan några stora nedrevideringar av vinsterna vilket marknaden till viss del hade förväntat sig.

Vår prognos är dock att marknaden och den globala ekonomin står inför stora utmaningar när sommaren snart ligger bakom oss. Konjunktursignalerna har blivit svagare och risken för en recession har ökat. Inflationstrycket är fortfarande högt trots att många råvaror som oljepriset har kommit ned en del. Centralbankerna signalerar fortsatt aggressiva räntehöjningar med ett inflationstryck som har spridit sig till löner och så vidare. Konsumenten är pressad från många håll vilket vi tror kan slå hårt mot privatkonsumtionen. Geopolitisk finns det en hel del mörka moln på himlen tillsammans med en potentiell energikris som kan förvärras kommande vinter.

Sverige Vision har fått en mer defensiv positionering igen. Vi har ökat i sektorer som läkemedel och telekom samtidigt som vi har minskat inom industri och fastighet. Vi spår en höst som kommer att präglas av minskad riskaptit i marknaden. Samtidigt är vi lyhörda och ödmjuka inför att sentimentet kan fortsätta att ändras snabbt under resten av året.

Även Småbolag Sverige Vision har fått en mer defensiv prägel inför hösten. Fokus har varit på att öka bolag som borde vara relativt konjunkturokänsliga och att bibehålla en god likviditet i fonden. Med en förväntansbild om att vi kommer se minskad riskaptit rent generellt så prioriterar vi också bolag med god likviditet och en stabil kassa som samtidigt ger fonden flexibilitet. 

Läs mer om Länsförsäkringar Sverige Vision

Läs mer om Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision

Bekväma fonder, Mix och Multistrategi - augusti/september

Hur är fonderna positionerade just nu och vad tror du om marknadsutvecklingen under hösten?

När vi sammanfattar varför börser fallit hittills i år så ser vi att det är tre huvudanledningar; Ukrainakrisen, risk för högre inflation på sikt och att det under slutet på förra året var en alltför hög värdering för aktier som var svår att motivera givet de vinster bolagen uppvisade. När nu världens börser fallit tillbaka ser vi inte längre värderingen som särskilt oroande givet dagens nivå. 

Vår vy, som återspeglas i hur de fonder vi förvaltar är positionerade, är att vi är neutralt inställda till aktier. Detta eftersom värderingen är låg men samtidigt finns det flertalet tecken på att konjunkturen är på väg att mattas av, vilket på verkar prognosen för bolagens framtida vinster negativt. 

Osäkerheten på kort sikt drivs av hur marknaden förhåller sig till stigande räntor, konsumentens framtidstro samt hur kriget i Ukraina utvecklas. Västvärlden har infört hårda sanktioner mot Ryssland för att skapa ekonomiska påtryckningar som ett svar på den ryska aggressionen. Dessa sanktioner riskerar att ge kortsiktiga negativa effekter på delar av den europiska ekonomin. Främst gäller detta importen av naturgas för energiförsörjning till resten av Europa.

Det finns det en hög risk på medellång sikt att konsumtionen och även framtida investeringar minskar på grund av osäkerhet inför framtiden. Minskad konsumtion och investeringar skulle i sin tur kunna leda till att tillväxttakten i ekonomin avtar. Riksbanken och den amerikanska centralbanken har börjat höja sina styrräntor mot bakgrund av att inflationen är för hög. Ett fortsatt ränteuppställ skulle kunna leda till en låg riskaptit för aktier. Vi ser vissa risker för att en mer systematisk högre inflation skulle kunna göra att centralbanker tvingas höja räntan så pass mycket att konjunkturen riskera att försvagas ytterligare.

Läs mer om Bekväma fonder

Läs mer om Mix

Läs mer om Multistrategi

Lång Räntefond och Balanserad Räntefond - augusti/september

Hur är fonderna positionerade just nu och vad tror du om marknadsutvecklingen under hösten?

Centralbanker kommer med största sannolikhet att fortsätta att göra penningpolitiken mindre expansiv. Vi förväntar oss fortsatt stigande räntor, inte minst i Sverige där Riksbanken är en av de centralbanker som knappt påbörjat sin resa mot en mindre expansiv politik. Bostadsobligationer och kommunobligationer har troligtvis gått isär tillräckligt mycket i det korta perspektivet, speciellt då vi förväntar oss en positiv riskmiljö under hösten. Avkastningskurvorna kommer att bli brantare då långa räntor är alldeles för låga i ett scenario där inflationen kommer att vara hög under en längre tid. Detta sker i kombination med att centralbanker slutar köpa obligationer och i vissa fall även sälja obligationer.

Marknaden har i den kortare delen av räntekurvan prisat in flera höjningar, men samtidigt finns ett antagande om att inflationsproblematiken försvinner redan inom sex till nio månader, vilket vi bedömer som orealistiskt. Analysen pekar även mot att många aktörer blivit ”tagna på sängen” av stigande räntor och att de fortfarande inte anpassat sina portföljer. Detta är speciellt oroande då marknadens funktionssätt kraftigt försämrats. Även om det finns risk för att konjunkturen viker längre fram pekar historien på att det tar ett tag innan räntehöjningar biter på den reala ekonomin. Detta gör det enklare för räntor att fortsätta stiga.

Lång Räntefond och Balanserad Räntefond är båda positionerade för stigande långräntor i Sverige och USA samt brantare kurvor i Sverige. Fonderna har även en övervikt i bostads- och kommunobligationer då dessa är förmånligt värderade relativt statspapper ur ett historiskt perspektiv.  Fonderna är även positionerade för att Riksbankens höjningscykel blir längre än vad marknaden prisar.

Läs mer om Lång Räntefond

Läs mer om Balanserad Räntefond

Företagsobligation Vision och Kort Räntefond - augusti/september

Hur är fonderna positionerade just nu och vad tror du om marknadsutvecklingen under hösten?

Kraftigt stigande inflation och centralbanker som ska göra allt för att stävja den har haft ett krampartat grepp om marknaden. Inte förrän i slutet av sommaren har krampen börjat släppa och intresset att åter igen investera i kreditrisk på obligationsmarknaden har nu kommit tillbaka. Den senaste inflationsstatistiken från USA och Sverige har även kommit in lägre än förväntat, men fortfarande ligger inflationen på mycket höga nivåer. Jag tror dock att de höjningar som idag förväntas från Fed och Riksbanken kommer att bita bra och kyla av ekonomin och därmed minska på inflationstrycket. På det så tyder mycket på att råvaror och internationella matpriser är på väg ner och att leveranskedjor är på väg att återfå en viss stabilitet.

Det stora spöket i vårt närområde är höga matpriser och gaspriser/elpriser som drar i väg rejält. Det finns en överhängande risk att elpriserna kan bli rejält höga under vintern och då fortsatt stöka till inflationsbilden och stressa på Riksbanken till att agera kraftfullt med räntevapnet. Det är därför svårt att ha en mycket långsiktig vy just nu, men fram tills att frosten kommer så har jag en hyfsat positiv bild på näthinnan med kreditspreadar som handlas ner och räntor som rör sig mer sidledes.

Ovan bild ger stöd till säkerställda bostadsobligationer och korta företagsobligationer i Kort Räntefond. Det ger också stöd till en marginellt lång position på räntor, position för fallande räntor. Vyn motiverar även en övervikt i kreditspreadar inom fastighetssektorn i Företagsobligation Vision. Starka krafter för stigande inflation kvarstår dock så som nedstängningar i Kina på grund av pandemin, kriget i Ukraina och omställningen till en mer hållbar energipolitik. Kortsiktigt ser jag dock ett fönster för en mindre krampartad hållning på marknaden och ett något positivt risksentiment, med europeisk energipolitik som den stora riskfaktorn.

Läs mer om Företagsobligation Vision

Läs mer om Kort Räntefond

Fastighetsfonden och Fastighet Europa - augusti/september

Hur är fonderna positionerade just nu och vad tror du om marknadsutvecklingen under hösten?

Efter ett utmanande första halvår för fastighetssektorn har marknaden gått starkt sedan halvårsskiftet och stigit med dryga 20 procent från den sista juni till och med mitten av augusti. Den främsta anledningen till återhämtningen är sjunkande långräntor samt kreditspreadar samt stabila halvårsrapporter. Den svenska tioårsräntan har gått från drygt 2 procent till ca 1,5 procent. Dessa signaler kan tolkas som att marknaden har skiftat fokus från inflations- och ränteoro till konjunkturoro som riskerar att resultera i recession.

Fastighetsbolagens Q2-rapporter var generellt sett stabila med fortsatt stigande förvaltningsresultat per aktie. Även bolagens fastighetsvärden var stabila och på sina håll även fortsatt stigande. En höjning av avkastningskraven kommer sannolikt leta sig in i fastighetvärderingarna under senare delen av hösten i takt med förändrade räntenivåer. Däremot kommer indexeringen av hyresnivåerna bidra som en motverkande kraft vid värderingen där i normalfallet oktober används som avstämningsmånad och den justerade hyran börjar gälla from januari. Även om vi kan skönja någon form av inflationstopp i USA laggar Sverige något och förväntas enligt prognosmakarna fortsätta upp kommande månader vilket då i förlängningen sannolikt leder till väldigt höga indexerade hyreshöjningar.

På en övergripande nivå ser man även fortsatt stark efterfrågan på lokaler vilket tydligt syntes i bolagens starka nettouthyrningssiffror även under det andra kvartalet. I takt med stabila till stigande fastighetsvärden och ökade vinster i kombination med nedpressade aktiekurser handlas nu många bolag till, ur ett historiskt perspektiv, väldigt attraktiva värderingsnivåer.

Fondernas placeringsstrategi är fortsatt att investera i kvalitetsbolag med bevisad historisk lönsam tillväxt. Det är tillväxt i kassaflöden och substansvärde som över tid driver aktiekurser. Aktiva bolag som ökar sitt substansvärde och vinst mer än genomsnittet över tid är fortsatt vinnare. Fondens exponering mot olika delsegment är i fallande ordning lager/logistik/lättindustri, kontor, hyresrättsbostäder samt samhällsfastigheter. Exponeringen har ökat mot fastighetsbolag med starka kassaflöden och minskats i mer projektintensiva bolag med svagare kassaflöden på grund av den extremt höga byggkostnadsinflationen.

Givet den fortsatt stabila operativa utvecklingen för de flesta fastighetsbolag samt attraktiva värderingen tror jag att det finns goda förutsättningar för fastighetssektorn att fortsätta återhämtningen under resterande del av året även om det med stor sannolikhet kommer att bli en fortsatt volatil utveckling. En fortsatt trigger för att återhämtningen ska fortsätta är att fastighetsbolagens kreditspreadar fortsätter att gå ihop från tidigare extremt höga nivåer.

Läs mer om Fastighet Europa

Läs mer om Fastighetsfonden

Europa Aktiv - augusti/september

Hur är fonden positionerad just nu och vad tror du om marknadsutvecklingen under hösten?

Efter återhämtningen på de europeiska aktiemarknaderna i juli är våra marknadsutsikter i det korta perspektivet något mer försiktiga. Vi ser allt fler tecken på en avtagande global tillväxt. Inflationen fortsätter att skjuta i höjden och når nya toppar och även om läget på arbetsmarknaderna förblir en ljuspunkt så förblir reallönetillväxten (vilket utgör mycket av drivkraften bakom konsumenternas förtroende) negativ. Detta väntas fortgå ända tills vi når toppen på inflationen. Vi ser i dagsläget inte att europeiska aktier till fullo återspeglar försämringen i ekonomiska data. Hittills i år har mycket av nedgången på aktiemarknaden drivits av värderingsnedgångar. Även om den gångna rapportsäsongen sett helt ok ut så ser vi risk för nedskrivningar i vinsterna framöver.

Vi har hitintills behållit portföljens kvalitets-/tillväxtorientering och ökat våra innehav i flera kvalitetsbolag inom dagligvaror och hälsovård och även i några mer defensiva namn inom material, IT och industri. Å andra sidan har vi minskat innehav inom finans, sällanköpsvaror och vi har även gjort en del vinsthemtagningar. Vi kommer även fortsättningsvis att försöka dra fördel av en ökad marknadsvolatilitet. Utmaningen för resten av hösten är, precis som innan, att välja rätt företag som kan dra nytta av en inbromsande makromiljö. I Europa ser vi stor potential i företag som kan erbjuda olika lösningar inom exempelvis energiomställning, ny hälsoteknik, digitalisering och automatisering i ekonomin.

Läs mer om Europa Aktiv

USA Aktiv - augusti/september

Hur är fonden positionerad just nu och vad tror du om marknadsutvecklingen för resterande del av året?

Sedan indexet S&P 500 nådde sin lägsta punkt den 16 juni har den klättrat med nästan 13 procent till och med den sista juli. Vi kommer såklart veta först i efterhand om detta var inledningen på en ny bullmarket men det finns många historiska likheter med andra tillfällen då så har varit fallet. Oavsett är det vår uppfattning att en återhämtning nu sannolikt ligger nära till hands. Den rådande pessimismen i marknaden tyder på att vi kan vara nära en vändpunkt.

Enligt vår uppfattning är de ekonomiska utsikterna nu ljusare än vad makrodata i juli visar. Federal Reserves höjning på 0,75 procentenheter väckte farhågor om att man skulle trigga fram en recession. Samtidigt går marknaderna före i lågkonjunkturer och dessa speglar redan att recessionen blir av den mildare sorten enligt vår uppfattning. Det är samtidigt värt att hålla ögonen på vad som händer med bankernas utlåning, då en kraftig kreditåtstramning där skulle kunna medföra en djupare nedgång än befarat. Detta är dock inte vårt huvudscenario just nu.

Vi bevakar ständigt portföljen och utvärderar våra tematiska makrovyer. Vi föredrar även fortsättningsvis stora, tillväxtorienterade bolag med starka balansräkningar och har positionerat portföljen därefter. Vår vy är när rädslan lättar i marknaden bör tillväxtaktier återta ledarskapet. Vi fortsätter ha en stor övervikt mot IT-sektorn, då vi tror att sektorn kommer att gynnas bland annat av en ökad onlinehandel.

Läs mer om USA Aktiv

Tillväxtmarknad Aktiv - augusti/september

Hur är fonden positionerad just nu och vad tror du om marknadsutvecklingen under hösten?

Den makroekonomiska turbulensen och den minskade globala tillväxttakt som vi upplevt under senaste tiden har haft stora konsekvenser för tillväxtmarknaderna. De bolagsdialoger som våra globala analytiker har haft på senare tid har fokuserats till att handla om riktningen och styrkan i de olika makrotrender som påverkat tillgångsvärdena i år. På minuslistan kring vart vi är på väg framöver finner vi faktorer såsom negativa resultatrevideringar, risken att vi får en mer utdragen lågkonjunktur, en ihållande inflation samt geopolitisk osäkerhet. Samtidigt innebär en ökad volatilitet ofta ökade möjligheter att investera i företag med attraktiva värderingar. 

Centralbankernas ansträngningar världen över för att hålla tillbaka inflationen har medfört stigande räntor, vilket påverkat såväl konsumenter som företag som under en lång period innan har gynnats av låga kapitalkostnader och ökad konsumtion. I den nya miljö som råder kommer konsumenternas utgiftsmönster sannolikt att förändras och olika investeringsbeslut kommer att bli föremål för ett mer noggrant övervägande än tidigare.

Våra globala sektoranalytiker utför löpande så kallade stresstester för de företag som de bevakar och tittar noggrant på hur olika typer av företag har klarat av liknande miljöer tidigare som den vi upplever nu. De fokuserar på att hitta företag med starka fundamenta som kan klara av marknadsturbulens och uppnå en starkare konkurrensposition.

Ett ökat antal Covid-fall i Kina med tillhörande nedstängningar har tyngt den marknaden tidigare i år, men ett nytt återöppnande och minskade karantänkrav utgör ett viktigt steg mot normalisering. Vi har ökat exponeringen mot företag som kan dra nytta av dessa inledande stadier av en återöppning såsom restauranger, sportklädföretag samt rese- och turistföretag. Vi har även lagt till växande lokala företag inom skönhet- och detaljhandelsbranschen för att exponera fonden mot en trend som innebär en ökad konsumentpreferens för lokala märken. Tekniksektorn har stött på många utmaningar tidigare i år men vi tror att det kan finnas en uppsida för vinsterna där mot bakgrund av den senaste tidens återställning i förväntningarna. Vi fortsätter att vara överviktade mot teknikbolag av högre kvalitet och mer defensiva namn i Kina såsom spelleverantörer och halvledare i Taiwan.

Vi är även fortsatt överviktade mot el- och batteriförsörjning, även om vi minskade övervikten något under första kvartalet i år. Vi börjar nu återvända till vissa bolag igen i takt med att trycket från ökade råvarukostnader minskar och produktionen kommer tillbaka igen. Även om det fortfarande finns vissa risker så har vi skäl att tro att saker och ting skulle kunna bli bättre än vad marknaden förväntar sig. Detta på grund av en stor uppdämd efterfrågan, prisökningar, en fortsatt strävan efter elektrifiering och ren energi. Avslutningsvis vill vi nämna att vår bankexponering förblir diversifierad. Vi har ökat vår exponering mot banker på marknader med starka cykliska och strukturella tillväxtfaktorer såsom Indonesien, Thailand, Brasilien och Saudiarabien samtidigt som vi minskat vår exponering mot Kina på grund av försvagade makroförhållanden där.

Läs mer om Tillväxtmarknad Aktiv

Global Vision - augusti/september

Hur är fonden positionerad just nu och vad tror du om marknadsutvecklingen under hösten?

Efter att ha brottats med en avtagande ekonomisk tillväxt och en ihållande hög inflation under det första halvåret 2022, har sommaren bjudit på ett rally. Det är dock för tidigt att säga att inflationen nu är under kontroll eftersom blockeringar i leverantörskedjorna kvarstår och kriget i Ukraina är helt utanför centralbankernas kontroll. Det finns dock tidiga tecken på att inflationen kan ha nått en topp. Med fallande råvarupriser riktas i stället uppmärksamheten mot bostadskostnader och löner för att mäta det nya normala för inflationer. Dagarna då centralbankerna kämpade för att nå upp till 2-procentsmålet framstår numera som i det närmaste farsartade. Detta orosmoln kastar en skugga över aktiemarknaderna. Vi är dock fortsatt optimistiska kring att det rådande rallyt kan komma att utgöra en del av en mer långsiktigt positiv trend, men vi är samtidigt väl medvetna om att de geopolitiska riskerna är fortsatt höga och det är för tidigt att avfärda möjligheten att det rally vi sett endast är ett avbrott i en nedåtgående trend. Investeraraptiten är fortsatt bräckligt.

Vi har sett att marknaden nu svängt bort från de mest cykliska värdeaktierna och i stället riktat in sig mot namn med mer tillväxtinriktning, och då särskilt de bolag som erbjuder en god intäktstillväxt relativt konkurrerande bolag. Vi förväntar oss att detta är en trend som kommer att bestå året ut. Tillväxtbolag av högre kvalitet, exempelvis mega-cap inom teknologisektorn, kommer sannolikt att kunna erbjuda en hyfsad tillväxt i händelse av ytterligare nedgångar på marknaden men kommer även stå som vinnare på en återgång till en tillväxtledd bullmarket. I händelse av ytterligare geopolitiska tillväxtchocker kommer sannolikt investerare att vara villiga att betala en premie för kassagenererande företag som klarar av att leverera stabila utdelningar.

Kikar vi vidare på hur portföljen är positionerad så är utgångspunkten att den ska överträffa sitt jämförelseindex på konsekvent basis. För att uppnå detta så är portföljen strukturerad för att vara i stort sett neutral ur ett sektors-och regionperspektiv. Inom dessa parametrar försöker teamet identifiera en god mångfald av företag som är attraktiva ur flera perspektiv samtidigt som de inte uppvisar några väsentliga svagheter. Denna diversifiering säkerställer att portföljen innehåller företag med goda eller förbättrade ESG-egenskaper över hela stilspektrat, från värde till tillväxt.

Portföljen avviker därför maximalt 5 procent från sektorvikterna i index. Just nu är de största övervikterna mot IT och finans. Vår IT exponering är väldiversifierad över hela värdekedjan och är exponerad mot en mängd olika strukturella drivkrafter såsom digitalisering och behovet av mer effektiva halvledare. Inom finanssektorn är vi fortsatt underviktade mot europeiska banker, mot bakgrund av den ökade risken för en recession och därmed den minskade sannolikheten för räntehöjningar. Vi är i stället överviktade mot amerikanska finansbolag som är mer isolerade från konflikten i Europa och som även väntas gynnas av de fortsatta räntehöjningar som väntas i USA.

Fonden är även underviktad mot konsumentvaror, dels på grund av att fonden som sådan undviker att investera i tobak och alkohol, dels på grund av de utmaningar som företagen står inför när det gäller att föra över prisökningar på konsumenterna. De företag som vi i stället favoriserar är de som har konkurrensfördelar och tillräckligt starka balansräkningar för att stå emot dessa motvindar. Energisektorn är vår största undervikt och detta mot bakgrund av att vi bedömer att många företag i sektorn har ohållbara affärsmodeller. Undervikten har samtidigt vägt på fondens avkastning hittills i år, även om oljepriset nu har fallit tillbaka från de tidigare toppnoteringarna. Vi är även fortsatt underviktade mot sektorn för kraftförsörjning.

Även om det i det korta perspektivet fortsätter att vara osäkert så spår vi en acceleration i energiomställningen på lite längre sikt, vilket gynnar företag inom förnyelsebar energi. Europa har nu tagit många steg på vägen mot ett minskat beroende av rysk gas och president Bidens Inflation Reduction Act har återupplivat hoppet om att denna acceleration kan komma att äga rum tidigare än vi trott. I ett sådant scenario kommer våra innehav med exponering mot sol- och vindkraft att stå som vinnare.

Läs mer om Global Vision

Asien - augusti/september

Hur är fonden positionerad just nu och vad tror du om marknadsutvecklingen under hösten?

När vi nu blickar fram emot andra halvan av 2022 är vi fortsatt konstruktiva när det kommer till utsikterna för asiatiska aktier. Enligt vår uppfattning har Asien bättre fundamenta än någon annan region relativt sett och mot bakgrund mot den svaga utvecklingen under största delen av första halvåret så ser vi övertygande värderingar hos en rad företag i regionen. Vår vy att asiatiska regeringar kommer att bemöta inflationsoron med försiktiga åtgärder för att inte riskera regionens ekonomiska återhämtning. I det långa loppet är vi som alltid fokuserade på att hitta attraktiva, högkvalitativa företag som klarar av att upprätthålla en högre avkastning på kapital till inte alltför utmanande värderingar. Det är vår övertygelse att den här typen av företag över tid har god potential att överträffa den bredare marknaden på grund av aktiespecifika egenskaper.

Gällande vår vy kring specifika regioner så är vi fortsatt positiva till Indien mot bakgrund av ett antal strukturella och cykliska faktorer som pekar på en stor ekonomisk uppgång på kort till medellång sikt. Detta skapar ett antal goda möjligheter att hitta intressanta investeringar. Den indiska marknaden stöds av en kraftfull demografi, ett stigande välstånd, ökad urbanisering, förbättrad bostadspolitik och en stödjande och reformfokuserad regim. Vad gäller Kina så tror vi att vi kan komma att få se ytterligare regulatorisk tillsyn i ett antal branscher under det närmsta året. Vi ser även en risk i den kinesiska fastighetsbranschen mot bakgrund av ökade sannolikheter för kreditförluster på bolån och lägre kreditkvalitet i bankernas låneböcker. Ytterligare ett orosmoln är landets Covid-hantering. Vi har därför varit extra noggranna i vår analys vad gäller exponeringen mot Kina.