Miljö

Länsförsäkringar Norrbottens miljöarbete

Miljöpolicy

Vi ska...

i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.

Vi ska...

uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Vi ska...

öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och leverantörer.

Så att vi...

bidrar till en hållbar utveckling i samhället och förblir ett trovärdigt alternativ vad beträffar miljöarbete inom bank och försäkring. 

För LF Norrbotten innebär detta att...

vi satsar på skadeförebyggande verksamhet.

vi arbetar med att minska vår påverkan på växthuseffekten genom att sänka utsläppen av koldioxid genom att minska användandet av fossila bränslen vid tjänsteresor.

vi ska bidra till en ökad resurshushållning genom att arbeta för ökad källsortering och minskade avfallsmängder från verksamheten.

Vårt miljöarbete, broschyr

Klimatkompensation

Att klimatkompensera

Resor, boende, en middag med goda vänner, nästan allt du gör påverkar vårt klimat.

All denna verksamhet ger upphov till utsläpp av koldioxid (fossilt bränsle, dvs olja mm) och andra växthusgaser som höjer planetens medeltemperatur, och därmed ändras förutsättningarna för vårt liv på jorden. Den bästa motåtgärden är naturligtvis att reducera vår påverkan, vilket kan ske genom återvinning, fiffiga tekniska lösningar som minskar vårt energibehov, etc. Vi vill vinna tid till att finna bra sätt att reducera vår påverkan och det gör vi genom att klimatkompensera.

För att veta vad vi skall reducera och hur mycket vi, minst, måste kompensera så beräknar LF Norrbotten varje år vår negativa påverkan och uttrycker den i CO2-ton. Som privatperson kan du också beräkna din klimatpåverkan, t ex på Klimatkontot.se

Vad betyder att klimatkompensera

Det betyder att LF Norrbotten satsar pengar i projekt vars syfte är att minska klimatpåverkan, t ex genom att återplantera regnskog. Det är viktigt att dessa projekt är väl kontrollerade så att de åstadkommer det som man vill uppnå. LF Norrbotten samarbetar med ZeroMission för att finna rätt projekt.

På vilka sätt kan man klimatkompensera?

Det finns några olika kategorier och kvalitéer av utsläppsreducerande projekt, och det varierar mycket när det kommer till vilken klimatnytta de genererar.

Varför ska vi klimatkompensera

Minska utsläpp av växthusgaser

Då man klimatkompenserar bidrar man till att minska utsläpp av växthusgaser. I utvecklingsländer där energiproduktionen ofta är baserad på fossila bränslen (såsom kolkraft) skapas istället projekt som fasar ut den ”smutsiga” produktionen och ersätter den med ren- och förnybar energi (t.ex. vindkraft).

Kostnadsbesparingar

LF Norrbotten vill inte ”köpa” sig ett samvete. Därför jobbar vi aktivt med att reducera vår påverkan genom; minskat flygande, minskad pappersförbrukning, lampor med lägre elförbrukning mm.

Hållbar utveckling

LF Norrbotten vill bidra till en hållbar utveckling. Klimatkompensationsprojekt ger utöver själva klimatnyttan fler positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas. De kan skapa nya arbetstillfällen, förbättra hälsan hos lokalbefolkningen, ge ekonomisk trygghet samt ge en mer stabil eltillförsel till lokalbefolkningen.

Stärka varumärket

En heltäckande klimatstrategi ökar värdet i organisationens varumärke, vilket gör det lättare att attrahera och behålla såväl medarbetare som kunder.

Länsförsäkringsgruppens miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. Vi vill sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan. Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga hänsyn för att inte påverka miljön negativt. Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Miljö finns med i alla delar av verksamheten

Miljöarbete inom länsförsäkringsgruppen kan delas in i följande områden:

 • Förebygga skador
  Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall.
 • Reparation av fastigheter
  Länsförsäkringar ställer höga kvalitetskrav i samband med skadereparationer av fastigheter och bostäder. Dialog förs med företag kring byggmetoder, återvinning och materialval.
 • Reparation av bilar
  Länsförsäkringar har tagit fram en certifiering av bilverkstäder där miljö- och kvalitetskrav ställs vid skadereparation. De flesta länsförsäkringsbolag anlitar certifierade bilverkstäder.
 • Ökad kunskap
  Länsförsäkringar ger tips och råd till kunder, hantverkare och entreprenörer för att minska risk för skador.
 • Investeringar
  Som kund hos Länsförsäkringar kan du välja att investera i miljöinriktade fonder.
 • Länsförsäkringars fokusområden
  Natur-, vatten-, brand- och motorskador har störst miljöpåverkan och är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.
 

Miljö- och kvalitetssäkring vid reparationer

Vår certifiering är ett program för miljö- och kvalitetscertifiering av de bilverkstäder vi anlitar. Syftet är att säkerställa att de levererar med bästa möjliga kvalitet och miljöhänsyn.

Vi styr till exempel våra leverantörer att om möjligt använda begagnade delar vid reparation och att plastdetaljer i första hand lagas istället för att bytas, vilket innebär mindre miljöpåverkan. Verkstäderna ska även definiera mätbara miljömål som följs upp varje år.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetscertifiering

Samarbete med Godsinlösen

Länsförsäkringar samarbetar med Godsinlösen och andra lokala företag som specialiserar sig på återbruk och återvinning av skadat gods. För dig som är kund innebär det snabbare hantering och hjälp att bli av med skadat gods, och för vår del ger det sänkta skadekostnader och miljöriktig hantering.

Se film om vårt hållbarhetsarbete

Nyhetsbyrån Reuters i London producerar en serie filmer där bolag från hela världen beskriver hur de i sin verksamhet stöttar FNs globala hållbarhetsmål. Vi blev tillfrågade om att delta och tackade ja.

Miljöutmaningar

Globala och lokala miljöfrågor

Klimatförändringarna, kemikaliespridning och tillgången till rent vatten är exempel på globala miljöfrågor. Klimatförändringarna kan påverka vår livsmedelsförsörjning och med naturlagarna följer att kemikaliespridningen påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans.

I Sverige har vi problem med luftkvalitén i storstäderna och övergödning av sjöar och hav. Självklarheter som skog, fåglar och fisk kan snabbt försvinna om vi inte följer lagar och regler och gärna gör lite till.

Vi är med och gör skillnad

Sverige har antagit FNs 17 globala mål om hållbar utveckling. Målen som ska vara uppnådda 2030 inkluderar flera mål kring klimat och miljö. För att målen ska uppnås måste myndigheter, statliga och privata företag, organisationer och civilsamhället samarbeta. 

Länsförsäkringar samarbetar med olika parter i samhället och vill vara med och göra skillnad.

 

Klimatförändringar

 • För oss i Sverige kan klimatförändringarna innebära ökade rasrisker och fler översvämningar i dagvattensystem och byggnaders källare. Det kan bli fler insekts- och svampangrepp på både hus och grödor som länsförsäkringsgruppen försäkrar.
 • Flera stora globala väderhändelser påverkar återförsäkringsmarknaden som på sikt gör länsförsäkringsgruppens återförsäkring och i slutändan din försäkring dyrare. 
 

Avfall och kemikalier

 • Om det släpps ut kemikalier som naturen har svårt att bryta ner, försämras förutsättningarna för liv för människor, djur och växter. Därför ska så mycket som möjligt återvinnas.
 • I bygg- och rivningsmaterial finns en hel del miljöskadliga ämnen i form av kemikalier. Ämnen som idag är förbjudna kan dyka upp vid rivning efter en brand- eller vattenskada. Det kan vara fogmassor, plastmattor och kablar som innehåller mjukgörare, asbest i bjälklag, freoner i ledningar, PCB i fogmassor och flamskyddsmedel i isoleringsmaterial.