Miljö

Länsförsäkringar Kalmars miljöarbete

Hållbarhetspolicy

Länsförsäkringar Kalmar län erbjuder trygghet och möjligheter genom bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Vi är kundägda och finns nära dig när du behöver oss.

Hela vår affär bygger på hållbarhet, genom att bidra till ett enkelt, tryggt och skadefritt liv för våra kunder i Kalmar län. Hållbarhetsarbetet är en strategisk och affärskritisk fråga i vår strävan att bli det ledande finansiella bolaget i Kalmar län.

Vi påverkar och vägleder våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga hänsyn för att bidra till en hållbar utveckling i länet och omvärlden.

Klimatet förändras och vi behöver både hindra klimatpåverkande utsläpp och lindra konsekvenserna. Att förebygga skador, olycksfall och ohälsa är en viktig del av detta.

Vi ska ta ledartröjan inom hållbarhet i Kalmar län!

Det innebär att vi följer de lagar och andra krav som ställs på oss. Hållbarhet är integrerat med övriga verksamhetsfrågor och beaktas i alla beslut som fattas samt i alla aktiviteter som genomförs i verksamheten. Arbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och andra intressenter. Vi bidrar till en ökad kunskap och förståelse om den egna påverkan på människa och miljö. Vi minimerar risker och vårt ekologiska fotavtryck genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande.

Våra värderingar är, engagemang tillit och öppenhet. Hos oss ska du känna dig trygg och ingen ska utsättas för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbning. Alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare!

Vi tror på att våra medarbetares hälsa och välbefinnande är en avgörande pusselbit för bolagets framgång och resultat. Därför har vi ett hälsofrämjande angreppssätt på arbetsmiljöfrågorna. Våra arbetsplatser ska vara säkra och vi har nolltolerans mot onykterhet i arbetet. Genom att säkerställa en god arbetsmiljö med trivsel och arbetsglädje samt ett motiverande och respektfullt arbetsklimat skapar vi förutsättningar för goda prestationer och resultat.

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor är:

 • Trovärdig partner
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Långsiktigt miljöansvar
 • Skadeförebyggande verksamhet
 • Ansvarsfull samhällsaktör

Länsförsäkringsgruppens miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. Vi vill sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan. Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga hänsyn för att inte påverka miljön negativt. Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Miljö finns med i alla delar av verksamheten

Miljöarbete inom länsförsäkringsgruppen kan delas in i följande områden:

 • Förebygga skador
  Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall.
 • Reparation av fastigheter
  Länsförsäkringar ställer höga kvalitetskrav i samband med skadereparationer av fastigheter och bostäder. Dialog förs med företag kring byggmetoder, återvinning och materialval.
 • Reparation av bilar
  Länsförsäkringar har tagit fram en certifiering av bilverkstäder där miljö- och kvalitetskrav ställs vid skadereparation. De flesta länsförsäkringsbolag anlitar certifierade bilverkstäder.
 • Ökad kunskap
  Länsförsäkringar ger tips och råd till kunder, hantverkare och entreprenörer för att minska risk för skador.
 • Investeringar
  Länsförsäkringar arbetar med ansvarsfulla investeringar, läs mer.
 • Länsförsäkringars fokusområden
  Natur-, vatten-, brand- och motorskador har störst miljöpåverkan och är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.
 

Miljö- och kvalitetssäkring vid reparationer

Vår certifiering är ett program för miljö- och kvalitetscertifiering av de bilverkstäder vi anlitar. Syftet är att säkerställa att de levererar med bästa möjliga kvalitet och miljöhänsyn.

Vi styr till exempel våra leverantörer att om möjligt använda begagnade delar vid reparation och att plastdetaljer i första hand lagas istället för att bytas, vilket innebär mindre miljöpåverkan. Verkstäderna ska även definiera mätbara miljömål som följs upp varje år.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetscertifiering

Se film om vårt hållbarhetsarbete

Nyhetsbyrån Reuters i London producerar en serie filmer där bolag från hela världen beskriver hur de i sin verksamhet stöttar FNs globala hållbarhetsmål. Vi blev tillfrågade om att delta och tackade ja.

Miljöutmaningar

Globala och lokala miljöfrågor

Klimatförändringarna, kemikaliespridning och tillgången till rent vatten är exempel på globala miljöfrågor. Klimatförändringarna kan påverka vår livsmedelsförsörjning och med naturlagarna följer att kemikaliespridningen påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans.

I Sverige har vi problem med luftkvalitén i storstäderna och övergödning av sjöar och hav. Självklarheter som skog, fåglar och fisk kan snabbt försvinna om vi inte följer lagar och regler och gärna gör lite till.

Vi är med och gör skillnad

Sverige har antagit FNs 17 globala mål om hållbar utveckling. Målen som ska vara uppnådda 2030 inkluderar flera mål kring klimat och miljö. För att målen ska uppnås måste myndigheter, statliga och privata företag, organisationer och civilsamhället samarbeta. 

Länsförsäkringar samarbetar med olika parter i samhället och vill vara med och göra skillnad.

 

Klimatförändringar

 • För oss i Sverige kan klimatförändringarna innebära ökade rasrisker och fler översvämningar i dagvattensystem och byggnaders källare. Det kan bli fler insekts- och svampangrepp på både hus och grödor som länsförsäkringsgruppen försäkrar.
 • Flera stora globala väderhändelser påverkar återförsäkringsmarknaden som på sikt gör länsförsäkringsgruppens återförsäkring och i slutändan din försäkring dyrare. 
 

Avfall och kemikalier

 • Om det släpps ut kemikalier som naturen har svårt att bryta ner, försämras förutsättningarna för liv för människor, djur och växter. Därför ska så mycket som möjligt återvinnas.
 • I bygg- och rivningsmaterial finns en hel del miljöskadliga ämnen i form av kemikalier. Ämnen som idag är förbjudna kan dyka upp vid rivning efter en brand- eller vattenskada. Det kan vara fogmassor, plastmattor och kablar som innehåller mjukgörare, asbest i bjälklag, freoner i ledningar, PCB i fogmassor och flamskyddsmedel i isoleringsmaterial.