Närmiljö och klimat

Med vårt miljöarbete vill vi bidra till minskad energiförbrukning och negativ klimatpåverkan genom att förändra beteendet hos oss själva och våra kunder. Detta blir viktigt för oss och våra kunder eftersom klimatrelaterade naturskador redan är en realitet. Vi är med i Klimatrådet i Jönköpings län för att samverka med andra kring klimatrelaterade frågor, och dessutom arbetar vi aktivt inom följande områden:

Översvämningsbarriärer i Ingaryd.

Minskad klimatpåverkan

I ett förändrat klimat blir vädret mer oberäkneligt. Det ökar risken för skador till följd av skyfall, storm, torka och värmeböljor. Översvämningar, kraftig åska och skogsbränder kan orsaka stora skador både i samhället, i verksamheter och i våra hem. Att vi som försäkringsbolag arbetar förebyggande mot dessa hot är bra för både oss, våra kunder och samhället. Sedan några år tillbaka sponsrar Länsförsäkringar Jönköping Räddningstjänsten med mobila översvämningsbarriärer som snabbt och enkelt kan sättas upp när vattendrag hotar att svämma över.

Även om det är på global nivå man främst pratar om minskade koldioxidutsläpp så behöver vi även vara aktiva på lokal nivå. Resandet är en stor orsak till våra egna och våra kunders koldioxidutsläpp och därför är vi med och bygger ut infrastrukturen kring laddstolpar. 2018 satte vi upp vår första publika laddstolpe utanför vårt Tranåskontor och 2021 var det dags för Vetlandakontoret. När det kommer till vår egen bilflotta styr vi mot miljöklassade tjänstebilar och laddhybrider i synnerhet.

Vår klimatambition

Under 2020 antog Länsförsäkringar Jönköping bolagets första Klimatambition. Vi har i och med detta åtagit oss att vara med och bidra till att Parisavtalet uppfylls och att väsentligt sänka våra direkta och indirekta utsläpp.

Länsförsäkringar Jönköping vill vara med och bidra till det globala målet 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och till Parisavtalets ambition om att hålla den globala uppvärmningen långt under två grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Länsförsäkringar Jönköping vill också bidra till det nationella klimatmålet som innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

På regional nivå bidrar Länsförsäkringar Jönköping, som medlemmar i Klimatrådet, till målsättningen att Jönköpings län ska vara ett Plusenergilän år 2045.

Vi har också definierat fem områden där vi genom en reduktion av koldioxidutsläpp kan skapa störst effekt: Upphandling & Inköp, Tjänsteresor, Uppvärmning & el, skadereglering samt vår Investeringsportfölj.

Vår egen verksamhet ska vara klimatpositiv till 2030.

Klimatrådet

Det förändrade klimatet innebär skaderisker som vi aktivt arbetar med att förebygga. Därför är vi med i Länsstyrelsens klimatråd som är en samverkansorganisation med medlemsorganisationer från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner.

Klimatrådet Jönköpings län

Svensk Miljöbas

Länsförsäkringar Jönköping är miljö-diplomerade via Jönköpings kommun enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomering är ett förenklat miljöledningssystem som bygger på samma grundtanke som ISO 14001. Miljödiplomeringen är ansluten till Svensk Miljöbas, som är en nationell miljöledningsstandard.

Svensk miljöbas

Cirkulär skadehantering

Varje år samlar vi på Länsförsäkringar Jönköping in ett hundratal småelektronikenheter så att vi ser till att de återanvänds. Det är en del av vår så kallade cirkulära skadehantering. Vi har tack vare de 600 enheterna vi fått in under 2020 lyckats spara koldioxidutsläpp motsvarande 43 ton. Vi ser även till att våra kunders skadade småelektronik i första hand repareras och i andra hand lämnas in till oss.