Närmiljö och klimat

Med vårt miljöarbete vill vi bidra till minskad energiförbrukning och negativ klimatpåverkan genom att förändra beteendet hos oss själva och våra kunder. Detta blir viktigt för oss och våra kunder eftersom klimatrelaterade naturskador redan är en realitet. Vi är med i Klimatrådet i Jönköpings län för att samverka med andra kring klimatrelaterade frågor, och dessutom arbetar vi aktivt inom följande områden:

Översvämningsbarriärer i Ingaryd.

Minskad klimatpåverkan

I ett förändrat klimat blir vädret mer oberäkneligt. Det ökar risken för skador till följd av skyfall, storm, torka och värmeböljor. Översvämningar, kraftig åska och skogsbränder kan orsaka stora skador både i samhället, i verksamheter och i våra hem. Att vi som försäkringsbolag arbetar förebyggande mot dessa hot är bra för både oss, våra kunder och samhället. Sedan några år tillbaka sponsrar Länsförsäkringar Jönköping Räddningstjänsten med mobila översvämningsbarriärer som snabbt och enkelt kan sättas upp när vattendrag hotar att svämma över.

Även om det är på global nivå man främst pratar om minskade koldioxidutsläpp så behöver vi även vara aktiva på lokal nivå. Resandet är en stor orsak till våra egna och våra kunders koldioxidutsläpp och därför är vi med och bygger ut infrastrukturen kring laddstolpar. 2018 satte vi upp vår första publika laddstolpe utanför vårt Tranåskontor. När det kommer till vår egen bilflotta styr vi mot miljöklassade tjänstebilar och laddhybrider i synnerhet.

Klimatrådet

Det förändrade klimatet innebär skaderisker som vi aktivt arbetar med att förebygga. Därför är vi med i Länsstyrelsens klimatråd som är en samverkansorganisation med medlemsorganisationer från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner.

Klimatrådet Jönköpings län

Svensk Miljöbas

Länsförsäkringar Jönköping är miljö-diplomerade via Jönköpings kommun enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomering är ett förenklat miljöledningssystem som bygger på samma grundtanke som ISO 14001. Miljödiplomeringen är ansluten till Svensk Miljöbas, som är en nationell miljöledningsstandard.

Svensk miljöbas