Ansvarsfulla affärer

I det område som handlar om ekonomisk hållbarhet arbetar vi både ur ett etiskt perspektiv och ett regelverksperspektiv. I affärsplanen som är satt till 2022 är hållbarhet ett av bolagets prioriterade fokusområden och hållbarhetsaspekter är integrerade i den bolagsövergripande styrningen. År 2022 klubbade styrelsen för första gången igenom bolagets egen hållbarhetsstrategi.

Ansvarsfulla affärer

Ansvarfulla investeringar

Länsförsäkringar Jönköping är en långsiktig och ansvarsfull investerare. Med detta avses att förvalta kapital med utgångspunkt att bidra till en global hållbar utveckling. Detta genomför Länsförsäkringar Jönköping genom att beakta faktorer som rör miljö, samhälle och bolagsstyrning vid investeringsbeslut.

Sedan 2018 genomlyser vi alla bolagets egna investeringar med hjälp av Sustainalytics för att upptäcka innehav som inte följer våra etiska riktlinjer. Därtill investerar vi i gröna obligationer och lokala fonder.

I vår Klimatambition som antogs 2020 avser vi att halvera utsläppen i vår egen kapitalförvaltning med 50% till 2050. 

Rutiner och regelefterlevnad

För oss är det viktigt att ha en god regelefterlevnad och på bästa sätt förhindra att verksamheten utnyttjas för korruption, bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism. Våra styrdokument och vår funktion för regelefterlevnad är viktiga verktyg i detta arbete.

Antikorruption

Vi arbetar aktivt för att motverka riskerna för korruption genom att genomföra utbildningar med anställda i företaget och generellt höja medvetenheten i bolaget.