Styrande dokument

Styrande dokument

Information om ersättningspolicy

Policyn beskriver hur ersättningar till anställda inom Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ska skapa förutsättningar att utföra uppdraget från ägarna. Ersättningsmodellen ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Här inkluderas risker relaterade till hållbarhetsfaktorer. Basen i ersättningsmodellen utgörs av fast ersättning i form av kontant månadslön. Till detta kan tidsbegränsade tillägg utgå som är tydligt kopplade till ett uppdrag. Dessa tillägg är sällan förekommande och tydligt definierade när de kan användas.

Ersättningspolicy för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Styrdokument för finansiell rådgivning

Riktlinjerna omfattar finansiell rådgivning som lämnas enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter samt enligt lagen om försäkringsdistribution. Riktlinjerna beskriver bland annat de grundläggande kraven på god rådgivningssed, omsorgskrav om kunder samt kompetenskraven på finansiella rådgivare.

För att kunna lämna ett lämpligt finansiellt råd behöver den finansiella rådgivaren kartlägga kundens individuella situation såsom kundens ekonomiska förhållanden, kundens kunskap samt kundens riskbenägenhet. Med utgångspunkt från de uppgifter som inkommit vid den individuella kartläggningen ska rådgivare lämna kunden ett lämpligt råd. Rådgivningsmötet ska dokumenteras och dokumentationen ska lämnas ut till kunden. Syftet med dokumentationen är att kunden ska få en sammanfattning av rådgivningen och förstå på vilket sätt rådet är lämpligt för denne.

I enlighet med ny hållbarhetslagstiftning kommer finansiella rådgivare även att behöva kartlägga och anpassa rådgivningen efter kunders individuella hållbarhetspreferenser. Det innebär även att Länsförsäkringar kommer att bedöma och beakta eventuella hållbarhetsrisker i processen för tillhandahållandet av finansiell rådgivning.

Riktlinje gällande finansiell rådgivning