Bolagsstyrning och bolagsstämma

En bolagsordning är ett företags stadgar. I bolagsordningen för Länsförsäkringar Gävleborg framgår bland annat bolagets verksamhet samt hur fullmäktige och styrelse är sammansatt och utses.

Bolagsordning

En bolagsordning är ett företags stadgar. I bolagsordningen för Länsförsäkringar Gävleborg framgår bland annat bolagets verksamhet samt hur fullmäktige och styrelse är sammansatt och utses. Länsförsäkringar Gävleborg är ett ömsesidigt bolag och det framgår även att alla försäkringstagare samtidigt är bolagets ägare.
 
 

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Gävleborg har valt att följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) till de delar den gäller för ömsesidiga försäkringsbolag. Huvudsyftet med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag samt att öka insynen i bolagen och därmed skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning.

Våra årsredovisningar hittar du här

Rapport om solvens och finansiell ställning

Redogörelse för ersättningar

Utgångspunkten för Bolagets ersättningsmodell är att skapa goda förutsättningar för Bolaget att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna.

Basen i ersättningsmodellen utgörs av fast ersättning. Bolaget har en vinstandelsstiftelse där avsättning kan uppgå till högst ett basbelopp per år och anställd. Avsättning sker med samma belopp till alla anställda.

Enligt bolagets Ersättningspolicy ska en redogörelse över bolagets ersättningar lämnas på bolagets webbplats årligen. Den fullständiga redogörelsen finns i nedanstående dokument.

Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma sker via mejl till bolagets fullmäktigeledamöter som är valda av försäkringstagarna i de olika kommunerna i länet. Här kan ni läsa vilka som är valda till fullmäktige för respektive kommun.

Att få ärendet behandlat på bolagsstämman

Utdrag ur bolagsordningen § 10: "Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om Fullmäktig hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast två månader före stämman. Fullmäktig kan även få senare inkomna ärenden prövade om ärendet kan beredas före kallelse till stämman."