Länsförsäkringar Hypotek

Senaste finansiella rapporten

Januari - juni 2019

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 9 procent till 587,8 (541,7) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,9 (7,9) procent.
  • Räntenettot ökade 6 procent till 1 270 (1 198) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –0,5 (–0,8) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 11 procent till 232,6 (210,4) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,8 (18,1*) procent den 30 juni 2019.
  • Enligt statistik från SCB var Länsförsäkringar Hypotek den aktör på bolånemarknaden som per den sista maj tagit störst andel av marknadstillväxten sedan årsskiftet.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
* Avser 31 mars 2019.

Läs hela kvartalsrapporten från Länsförsäkringar Hypotek

Rapportdatum 2019
Datum Rapport
7 februari

Bokslutskommuniké 2018

27 mars

Årsredovisning 2018

26 april

Delårsrapport, januari – mars 2019

18 juli

Delårsrapport, januari – juni 2019

24 oktober

Delårsrapport, januari – september 2019

Mer information

Finansiella rapporter

Finansiell statistik


Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.


Upplåningsprogram

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 124,5 3,7 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 7,6 5,9 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 39,5 4,0 år
Totalt   SEK 171,6 3,8 år 
Nominella värden per den 30 juni 2019.

Cover pool

Enbart privatbostäder som säkerhet

Säkerheterna i cover poolen består enbart av privatbostäder, vilket inkluderar villor, bostadsrätter och till en marginell del fritidshus. Utlåningen sker enbart i Sverige och har en god geografisk distribution. All utlåning sker i svenska kronor och all utländsk valuta swappas till svenska kronor.

Länsförsäkringar Hypotek ger information i enlighet med ECBCs "The Covered Bond Label", som är en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer.


Risker & kapitaltäckning

Tillämpar regler om intern riskklassificering

Länsförsäkringar Hypotek tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och för motpartsexponeringar till företag och lantbruk upp till 5 miljoner kronor. Grundläggande IRK-metod används för motpartsexponeringar till företag och lantbruk över 5 miljoner kronor. Schablonmetoden används för övriga exponeringar.

Kapitaltäckning
Den 30 juni 2019

  • Kärnprimärkapitalet och primärkapitalet uppgick till 11 713 miljoner kronor.
  • Kärnprimärkapitalrelationen var 17,8 procent.
  • Kapitalbasen uppgick till 12 374 miljoner kronor.
  • Total kapitalrelation uppgick till 18,8 procent.

Om Länsförsäkringar Hypotek

Ett av Sveriges största bolåneinstitut

Länsförsäkringar Hypotek är ett av Sveriges största bolåneinstitut. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varu­märke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen.

Bolån erbjuds i första hand till de existerande drygt 3,9 miljoner kunderna i länsförsäk­ringsgruppen. Kundkontakter sker i per­sonliga möten på 128 av länsförsäkrings­bolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon.

Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsför­säkringar.

Länsförsäkringar Hypotek AB (Länsförsäk­ringar Hypotek) är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Bank AB, och ett publikt aktiebolag vars obligationer är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, Luxembourg Stock Exchange och SIX Swiss Exchange.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.


Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)
Organisationsnummer 556244-1781
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Kontaktpersoner