Länsförsäkringar AB

Senaste finansiella rapporten

Delårsöversikt januari-juni 2021

Januari-juni 2021 i korthet

  • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 1 973 (1 130) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (7) procent.
  • Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett rörelseresultat om 485 (133) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 12 procent till 3 667 (3 288) Mkr. Totalkostnadsprocenten minskade till 91,1 (94,5).
  • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat ökade till 1 228 (876) Mkr. Räntenettot minskade med 2 procent till 2 366 (2 423) Mkr.
  • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 338 (333) Mkr. Premieinkomsten ökade med 103 procent till 11 231 (5 529) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 1 052 (884) Mkr.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2020.

Läs hela delårsöversikten

Rapportdatum 2022
Datum Rapport
15 februari Årsöversikt i sammandrag 2021
14 mars Årsredovisning 2021
1 september Delårsöversikt januari-juni 2022

Finansiella rapporter

Per 3 maj 2021 blev Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsbolag, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, genom fusionen moderbolag i koncernen. Det nya moderbolaget bytte namn till Länsförsäkringar AB. Syftet med förändringen av den legala strukturen inom koncernen var huvudsakligen att åstadkomma en mer ändamålsenlig, överblickbar och effektiv juridisk organisation.

Finansiella rapporter för 2020 och tidigare år för Länsförsäkringar Sak

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar AB - A/Stable  

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt. 

 Läs mer om rating

Upplåningsprogram

Länsförsäkringar AB
Ram Nom

Medium Term Note

2,5 mdr

Per 9 oktober 2017 är alla lån återbetalda och Medium Term Note-programmet förfallet.

 

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar AB med dotterbolag, gruppnivå, per den 31 december 2020.
Kapitalbas 57 412 Mkr
Kapitalkrav 39 186 Mkr

Om Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen, som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Bank, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Grupplivförsäkring, Länsförsäkringar Sak Fastighets ABLänsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i koncernen eftersom resultatet tillfaller försäkringstagarna

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

Länsförsäkringar AB (publ)
Organisationsnummer 502010-9681
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00