Länsförsäkringar AB

Mer information

Finansiell information om Länsförsäkringar AB

Finansiella rapporter

Hållbarhet inom Länsförsäkringar AB

Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

 • Maria Engholm, ordförande Länsförsäkringar AB, ordförande Dalannas Försäkringsbolag. Invald 2015.
 • Eva Julin Dombrowe, vice ordförande Länsförsäkringar AB. Ordförande Länsförsäkringar Värmland.Invald 2023.
 • Christian Bille, vd Länsförsäkringar Halland. Invald 2021.
 • Lennart Käll, ordförande Länsförsäkringar Stockholm. Invald 2021.
 • Beatrice Kämpe Nikolausson, vd Länsförsäkring Kronoberg. Invald 2020.
 • Karin Mattsson, ordförande Länsförsäkringar Jämtland. Invald 2020.
 • Ricard Robbstål, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Invald 2023.
 • Örjan Söderberg, ordförande Länsförsäkringar Gotland. Invald 2023.
 • Maria Wallin Wållberg, ordförande Länsförsäkringar Västerbotten. Invald 2018.

Representanter för medarbetarna

 • Hans Holm, ordinarie SACO. Invald 2021
 • Anna Sandqvist, suppleant SACO. Invald 2014.
 • Susanne Lindberg, arbetstagarrepresentant Forena LF. Invald 2012.
 • Mirek Swartz, arbetstagarrepresentant Forena. Invald 2016.
 • Susanne Hirsch, arbetstagarrepresentant suppleant Forena. Invald 2023.

Företagsledning

 • Mathias Collén, vd Länsförsäkringar AB
 • John Nyman, chef Strategi och Kommunikation
 • Sara Rindevall chef Affärsenhet Liv
 • Sven Eggefalk, chef Affärsenhet Bank
 • Jonas Ekegren, chef Ekonomi & Finans
 • Agnes Fabricius, chef Affärsenhet Agria
 • Björn Dalemo, chef Affärsenhet Sak
 • Fredrik Lidman, tf chef Digital och IT
 • Carin Dunér, tf chef People & Culture
 • Helena Thorlin, chefsjurist

Bolagsstyrning

Ansvar för organisation och förvaltning

Styrelsen ansvarar för Länsförsäkringar ABs organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa en ändamålsenlig organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning.

I egenskap av styrelse för moderbolaget i koncernen har styrelsen dessutom motsvarande ansvar på koncernnivå. Styrelsen ska därvid säkerställa att de mål och strategier, som fastställts av respektive dotterbolags styrelse, koordineras och optimalt utnyttjar koncernens resurser samt ger ägaren önskad avkastning på insatt kapital.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma Länsförsäkringar ABs och koncernens verksamhet och ekonomiska situation samt ansvara för att meddela anvisningar för när och hur rapportering till styrelsen ska ske. Rapporteringen till styrelsen ska även omfatta dotterbolagens förhållanden.

Styrelsen ska också se till att Länsförsäkringar ABs organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Ägarstyrning

Inom länsförsäkringsgruppen är ägarstyrningen en del av ett mångfacetterat samspel mellan länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringsbolagen är på en och samma gång

 • medlemmar i federationen,
 • beställare och nyttjare av Länsförsäkringar ABs tjänster,
 • distributörer av Länsförsäkringar ABs produkter och ägare av Länsförsäkringar AB

I samspelet mellan länsförsäkringsbolagen handlar ägarstyrningen inte bara om styrningen av den gemensamma verksamheten, utan också om att säkerställa att samtliga länsförsäkringsbolag tar sin del av ansvaret för utvecklingen av den verksamhet som de gemensamt valt att investera i.

Utvecklingen av de gemensamma affärerna och de senaste årens tillväxtplaner har gjort att länsförsäkringsbolagens ägarstyrning visavi Länsförsäkringar AB alltmer kommit att hamna i fokus. Ägarstyrningen har kommit att bli en allt viktigare del av samspelet mellan länsförsäkringsbolagen.

AGARSTYRNING-SCHEMA.jpg

Uppförandekoden

De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas.

För oss handlar det om en uppsättning regler och riktlinjer som på ett tydligt sätt förklarar hur man som medarbetare i Länsförsäkringar förväntas agera i sin yrkesroll. Både mot varandra som medarbetare och i externa kontakter med exempelvis länsförsäkringsbolag, kunder, tillsynsmyndigheter, leverantörer, samarbetspartners och media.

Länsförsäkringar AB (publ)
Organisationsnummer 502010-9681
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Är du inte nöjd?

Länsförsäkringar AB har en centralt klagomålsansvarig som handlägger klagomål. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål till Länsförsäkringar AB. Så här kontaktar du Länsförsäkringar ABs klagomålsansvarig:

Mejl: klagomallfab@lansforsakringar.se
Eller brev:
Länsförsäkringar AB,
Centralt Klagomålsansvarig
Christina Harrysson 106 50 Stockholm

Läs hela uppförandekoden

Våra länsförsäkringsbolag har ett gemensamt ansvar

Länsförsäkringar AB ägs och arbetar på uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen som är ömsesidiga försäkringsbolag och alltså ägs av sina kunder. Det ställer särskilda krav på vårt agerande och är ett ansvar som förpliktigar. Vi måste alltid agera på ett sätt som inger förtroende både hos våra ägare och kunder.

Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende.

Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld.