Behandling av personuppgifter

Länsförsäkringar värnar om din personliga integritet och vill att du enkelt ska kunna hitta information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför har vi delat upp denna information utifrån vilken typ av relation du har till oss och hur vi har haft kontakt.

Kvinna vid laptop läser om vår behandling av personuppgifter, foto.

Dina rättigheter

Informationen om dina rättigheter gäller oavsett vilken relation du har och till vilket eller vilka bolag inom länsförsäkringsgruppen​. Du är välkommen att kontakta oss för att utöva någon av dina rättigheter. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. När du vill utöva någon av dina rättigheter kan du behöva styrka din identitet.

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag från oss. Om du gör det kommer du att få ett utdrag över de personuppgifter om dig som du har rätt att få tillgång till, tillsammans med information om hur vi behandlar dem. Ange gärna vilken/vilka behandlingar din begäran gäller.

Om vi har felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar dem. Du har även rätt att begära att vi kompletterar dina personuppgifter om de är ofullständiga.

Vissa uppgifter kan du själv ändra på Mina sidor eller i appen.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som vi använder utifrån vårt (eller en samarbetspartners) berättigade intresse. Efter din invändning får vi bara fortsätta behandla dina uppgifter om vi kan visa på avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om vi behöver behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som vi använder för direkt marknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring. Om du har invänt mot behandling för direkt marknadsföring får vi inte längre behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi använder för statistiska ändamål.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade:

  • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som vi har behandlat dem för.
  • Om du tar tillbaka ditt samtycke som du tidigare gett oss och vi inte har någon annan grund för behandlingen.
  • Om du invänder mot en behandling som vi utför med stöd av ett berättigat intresse och vi saknar skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål och du invänder mot att dina uppgifter behandlas för det ändamålet.
  • Om vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Du har inte rätt till radering om vår behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter:

  • Om du säger att dina personuppgifter inte stämmer kan du begära att vi begränsar vår behandling under tiden som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.
  • Om behandlingen är olaglig men du inte vill att uppgifterna raderas utan i stället begär att vi begränsar användningen av dem.
  • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
  • Om du har invänt mot en behandling som vi utför med stöd av ett berättigat intresse kan du begära att vi begränsar vår behandling under tiden som vi arbetar med att kontrollera om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt berättigade intresse.

De uppgifter som omfattas av en begränsning får vi – utöver att lagra dem – endast behandla för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller med stöd av ditt samtycke.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke eller fullgörande av avtal och att den sker automatiserat. Du har även rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Du har rätt att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke i de fall vi grundar vår behandling av dina uppgifter på ditt samtycke.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att använda kontaktuppgifterna längre ner på sidan för att berätta för oss vad du är missnöjd med.

Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.
 
Länsförsäkringar Älvsborg
Box 1107
462 28 Vänersborg
 
Telefon: 0521-27 30 00
 
 
Ladda ner sidan för att skriva ut informationen  Ladda ner

Informationen uppdaterades senast 31 augusti 2023