Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Älvsborg ägs av sina kunder och det är därför extra viktigt för oss att du är nöjd. Är du missnöjd med något i hanteringen av ditt ärende vill vi gärna att du hör av dig till oss för en kostnadsfri prövning.

Kvinna sitter vid köksbordet och ringer på sin mobil, foto.

Om bemötandet eller hanteringen

Om du är missnöjd med något i hanteringen eller anser dig ha blivit dåligt bemött, från första kontakten med oss till avslutandet av ditt ärende, så vill vi gärna att du berättar det för oss genom att ringa oss på telefonnummer 0521-27 30 00 eller kontakta oss på annat sätt.

Vill du lämna ett klagomål?

Upplever du att du inte fått gehör för dina synpunkter hos din handläggare eller ansvarig, kan du vända dig till klagomålsansvarig. 

Anmäl ditt klagomål antingen genom att svara på några frågor i vårt klagomålsformulär eller:

Så snart vi erhållit ditt klagomål kommer vi börja jobba med ditt ärende och senast inom 14 dagar kontakta dig.

Klagomålsansvarig hos oss på Länsförsäkringar Älvsborg är Christina Vinnerholt och nås på klagomal@alvsborg.lansforsakringar.se.

Ärendehantering

  1. Hör av dig till din handläggare igen
    Om du inte är nöjd med den bedömning vi har gjort i ditt ärende, har du möjlighet att få ditt ärende omprövat. Vänd dig i första hand till din handläggare som tagit hand om ditt ärende eller ring oss på tel. 0521-27 30 00 så hjälper vi dig. Om du är osäker på vem som är din handläggare, hittar du kontaktuppgifterna i ditt ärende.

  2. Låt ansvarig titta på ditt ärende
    Upplever du att du inte fått gehör för dina synpunkter hos din handläggare, kan du vända dig till ansvarig för förnyad prövning. Hör av dig till oss så hjälper vi dig till rätta.

  3. Begär slutlig prövning
    Upplever du att du efter detta inte får gehör för dina synpunkter kan du ta ditt ärende vidare till vår kundombudsman. Kundombudsmannen prövar inte ärenden som är under prövning av nämnd, domstol, värderingsfrågor som opartisk värderingsman prövar eller tilltros-/utredningsärenden. Möjlighet till slutlig prövning av vållande i trafikolyckor finns genom att kontakta vårt Trafikskaderåd (se nedan).

Kundombudsman

Kundombudsmannen är underställd styrelsen och arbetar oberoende i förhållande till vår organisation. Denne prövar det flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar och vem som är ansvarig vid en trafikolycka. Kontakt nås via klagomålsansvarig.

Så här kan du välja att anmäla ditt klagomål till vår kundombudsman:

Trafikskaderåd

Rådet prövar vållande i trafikolyckor. I rådet ingår erfarna fordonsskadereglerare, skadejurist och skadechef. Skicka en skriftlig begäran om prövning till:

trafikskaderadet@alvsborg.lansforsakringar.se

eller

Länsförsäkringar Älvsborg
Trafikskaderådet
Box 1107
462 28 Vänersborg

Klagomålsansvarig Bank

Länsförsäkringar Bank- och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut.

Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post till:

Länsförsäkringar Bank/Länsförsäkringar Hypotek
Klagomålsansvarig
Box 22336
250 25 Helsingborg

Prövning utanför Länsförsäkringar

Om du som privatperson fortfarande inte är nöjd, kan du vända dig till:

Trafikskadeärenden

Har du frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Allmänna reklamationsnämnden

Vid tvist i försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistelösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ditt ärende finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Prövningen är kostnadsfri.

Allmänna reklamationsnämnden
Kungsholmstorg 5
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
Webbplats: www.arn.se

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag i ärenden om liv-, sjuk-, och olycksfallsförsäkring i fall där det krävs medicinska bedömningar. Nämndens yttrande är rådgivande.

Personförsäkringsnämnden
Box 2406
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 787 20
Webbplats: www.forsakringsnamnder.se

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddsförsäkring i din hemförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten. Du betalar då enbart självrisken.

Medicinska ärenden

Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden. Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Rättsskyddsärenden

Tvister som gäller rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Länsförsäkringar Älvsborg och Länsförsäkringar Bank åtar sig att medverka i tvistelösning i ovanstående nämnder.

Preskriptionsregler

Preskription innebär att du kan förlora din möjlighet till ersättning från försäkringen om du inte framställer ditt krav inom en viss tid. Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat skydd om du inte väcker talan mot oss inom tio år från den tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk framställts till oss inom den tid som angetts här ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, sedan vi tagit slutlig ställning till anspråket.

Rådgivning utanför Länsförsäkringar

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas bank- & finansbyrå och försäkringsbyrå lämnar upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor. Prövningen är kostnadsfri.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 08-22 58 00
Webbplats: www.konsumenternas.se och i klagoguiden.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Finansiella tjänster
Webbplats: www.konsumenternas.se
Tel: 0200-22 58 00

Kommunens konsumentrådgivning

Du kan också vända dig till konsumentvägledaren som flera kommuner erbjuder.

Ekonomisk värdering

Kommer vi inte överens om värdet på det som ska ersättas kan du begära ett utlåtande av en värderingsman som är förordnad av Svenska Handelskammaren. Värderingsmannen tillämpar villkorens värderingsregler. Läs mer på www.besiktning.nu.

Värderas egendomen till högre värde svarar Länsförsäkringar för värderingskostnaden. Vid samma eller lägre värde betalar du del av värderingskostnaden.

Fastighetsförmedling

Fastighetsmäklaren har ett personligt ansvar i sitt uppdrag. Vänd dig därför i första hand till denne om du inte är nöjd med förmedlartjänsten. Du kan även vända dig till ansvarig för fastighetsförmedlingen hos oss (bankchef Länsförsäkringar Älvsborg Martin Johansson) eller klagomålsansvarig, som kontaktar förmedlaren och/eller dennes arbetsgivare.

Skicka inga känsliga personuppgifter

När du fyller i e-postformuläret eller mejlar oss ber vi dig att inte skriva hälsouppgifter eller andra känsliga personuppgifter. Det gör du säkert via Mina sidor och då behöver du ha bank-id. Information om hur vi behandlar personuppgifter finner du här.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan