Om vi inte är överens

Är du inte nöjd med beslut eller hantering av ett ärende som rör våra produkter och tjänster inom försäkring och bank är vi naturligtvis beredda att pröva beslutet om det tillkommit nya omständigheter eller om vi har missförstått varandra. 

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post, brev eller göra ett besök på vårt kontor. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med "Klagomål".

Är du inte nöjd kan du

 • Kontakta handläggaren eller handläggarens chef
  Du kanske har ytterligare fakta i ärendet som handläggaren inte känner till. Då kan ditt ärende prövas på nytt. Accepterar du inte handläggarens beslut kan du vända dig till handläggarens chef. 
 • Be att få ditt ärende prövat genom klagomålsansvarig
  Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggaren och dennes chef kan du vända dig till klagomålsansvarig.
 • Kundombudsman
  Är du inte nöjd med vårt slutliga beslut kan du be att få ditt ärende prövat hos vår kundombudsman. Denne prövar de flesta ärenden med några undantag.
  Kundombudsmannen är underställd styrelsen och arbetar oberoende i förhållande till vår organisation. För att begära prövning av kundombudsmannen anmäler du ditt ärende till klagomålsansvarig, se nedan.
 • Anmäl ditt klagomål via vårt e-postformulär. Vill du hellre skriva brev skickar du det till klagomålsansvarig, Länsförsäkringar Älvsborg, Box 1107, 462 28 Vänersborg. Klagomålsansvarig når du dessutom via växeln: 0521-27 30 00.
 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bankklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt lokala slutliga beslut. Skicka ditt klagomål till Klagomalsansvarig.bank@lansforsakringar.se. Du kan också kontakta bankens klagomålsansvarig per post. Märk brevet Länsförsäkringar Bank, klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.
 • Trafikskaderåd
  Rådet prövar vållande i trafikolyckor. I rådet ingår chefen för motorskador och erfarna motorskadereglerare. Skicka din begäran om prövning till trafikskaderadet@alvsborg.lansforsakringar.se eller Trafikskaderådet, Länsförsäkringar, 462 28 Vänersborg.

Utomstående rådgivning och prövning

Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå. Dessa når du på 0200-22 58 00 eller box 24215, 104 51 Stockholm. Ytterligare information finns på www.bankforsakring.konsumenternas.se

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden och Personförsäkringsnämnden

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden 08-508 860 00 eller box 174, 101 23 Stockholm för att få din sak prövad. Besöksadress är Kungsholmstorg 5. Mer information finner du på www.arn.se.

Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden i bankärenden om du anser att bankens beslut är felaktigt. Allmänna reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Ärenden som rör rent medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs till exempel bedömning av invaliditetsgraden, kan inte prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Vänd dig då istället till Personförsäkringsnämnden 08-522 787 20 eller box 24067, 104 50 Stockholm. Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finner du på www.svenskforsakring.se.

Domstol

Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Ekonomisk värdering

Kommer vi inte överens om värdet på det som ska ersättas kan du begära ett utlåtande av en värderingsman som är förordnad av Handelskammaren. Värderingsmannen tillämpar villkorens värderingsregler.

Värderas egendomen till högre värde svarar Länsförsäkringar för värderingskostnaden. Vid samma eller lägre värde betalar du del av värderingskostnaden.

Fastighetsförmedling

Är du inte nöjd med mäklartjänsten kan du vända dig till klagomålsansvarig - se ovan - eller ansvarig för fastighetsförmedlingen hos oss, som kontaktar mäklaren och/eller dennes arbetsgivare. Fastighetsmäklaren har ett personligt ansvar i sitt uppdrag.

Information om preskription

Preskription innebär att din rätt till ersättning från försäkringen upphör och går förlorad efter en bestämd tid. För att undvika preskription måste du väcka talan mot oss.
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Om anspråk framställts i rätt tid (10-årsfristen) så är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket.