Fullmäktige - ett viktigt uppdrag

Vi på LF Västernorrland är ett företag som ägs av våra kunder. Det betyder att vi har ett fullmäktige som högsta beslutande organ. Där sitter 49 vanliga kunder som är med och påverkar företagets framtid. Här berättar vi allt du vill veta om fullmäktige och vad uppdraget innebär! 

Vad gör fullmäktige?

Fullmäktige är LF Västernorrlands högsta beslutande organ och utser bolagets styrelse. Andra uppgifter är att ge styrelse och vd ansvarsfrihet, fastställa balansräkningen samt välja revisorer och valberedning.

Varför har vi ett fullmäktige?

LF Västernorrland är ett ömsesidigt bolag vilket betyder att våra sakförsäkringskunder också är våra ägare. Vi är med andra ord ett kundägt bolag där kunderna representeras av utvalda kunder i det högsta beslutande organet som är fullmäktige. På så vis är våra kunder med och påverkar bolagets framtid och utveckling.

BS2019-Mingel-Stig.jpg

Vilka sitter i fullmäktige?

I fullmäktige sitter idag 49 kunder som alla bor i någon av de 7 kommuner som ingår i LF Västernorrlands verksamhetsområde. En fullmäktigerepresentant kan med andra ord vara du själv eller din granne. Gemensamt för alla representanter är att de är kunder i bolaget med ett starkt engagemang för vårt gemensamma bolag och för trygghet och möjligheter i hela Västernorrland. Här kan du se vilka kunder som sitter med i vårt fullmäktige.

Fullmäktigeledamöter på bolagsstämman

Vem passar för uppdraget att vara ledamot i fullmäktige?

För att sitta med i vårt fullmäktige krävs att du har ett engagemang för företagets verksamhet och för vårt län. Som ledamot ska du känna ansvar för din roll som representant inför övriga delägare. Du ska vara lyhörd för andra kunders intressen och behov och framföra dem till bolagets ledning. 
Hur ofta träffas fullmäktige?

Hur ofta träffas fullmäktige?

Kunderna som sitter med i fullmäktige deltar på två möten per år – en inspirationsdag på hösten och bolagsstämman på våren. Nya fullmäktigeledamöter deltar också i en introduktionsutbildning.

Vd Mikael Bergström föreläser på bolagsstämman

Hur håller sig fullmäktige uppdaterade om vad som händer i bolaget?

Alla fullmäktigeledamöter får ett nyhetsbrev via e-post två gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller information om vad som händer i LF Västernorrland och ger fullmäktigeledamöterna insyn och kunskap om verksamheten så att de kan vara bra ambassadörer för företaget. 

Får ledamöterna ersättning för att de sitter med i fullmäktige?

Ledamöterna i fullmäktige får ett arvode vid sammankomster som är 500 kronor per timme upp till sex timmar. Efter det övergår ersättningen till ett heldagsarvode på 3000 kronor.

Hur ofta är det fullmäktigeval?

Valen sker i en gång per år för alla sju kommuner.

Hur går fullmäktigevalet till?

Mellan 15-31 maj varje år ges våra kunder möjlighet att själva nominera kandidater för uppdraget via vår webbplats. Kunderna legitimerar sig med e-legitimation eller skriver ut nomineringsblankett och postar. Blanketter finns också att beställa hem från våra kontor.

Valberedningen tittar på alla inkomna förslag och tar också fram egna förslag på ledamöter. Därefter sammanställs allt och valbara kandidater presenteras på bolagets webbplats mellan 1-31 oktober där också röstningen sker med hjälp av e-legitimation eller utskrivna röstningsblanketter som postas. Röstningsblanketter finns också att beställa. 30 november presenteras resultatet av valet på webbplatsen.

Läs mer om fullmäktigevalet