Läxhjälpen

Vi samarbetar med Läxhjälpen för att hjälpa fler högstadieelever i länet att höja sina betyg för att komma in på gymnasiet.

Läxhjälpen

Som kundägt och lokalt bolag är det viktigt för oss att bidra till lösningar på verkliga problem. I våra egna hållbarhetsmätningar ser vi en negativ trend i länet, där andelen elever som inte uppnått samtliga kunskapskrav i årskurs nio ligger högre än det nationella snittet. Vi ser samarbetet med Läxhjälpen som en viktig åtgärd för att hjälpa till att vända den negativa utvecklingen.

Digital läxhjälp med start i Sollefteå och Kramfors

Läxhjälpen har sedan höstterminen 2019 bedrivit verksamhet i Sundsvall, men det finns ett stort behov av läxhjälp i hela länet. I och med vårt samarbete breddas verksamheten i Västernorrland till att inledningsvis även innefatta Sollefteå kommun och Kramfors kommun med digital läxhjälp.

Med Läxhjälpens digitala program kan även elever i glesbygden och på mindre orter få den stöttning de behöver för att nå gymnasiebehörighet, höjda betyg och ökad lust att studera vidare.

Om Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver, tack vare stöd från offentlig sektor och näringslivet, ett strukturerat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för att hjälpa högstadieelever att höja sina betyg för att komma in på gymnasiet. Läxhjälparna, som är avlönade högskolestudenter, träffar samma grupp elever på bestämda tider varje vecka under hela läsåret.

Läs mer om Stiftelsen läxhjälpen