Redogörelse för Länsförsäkringar Stockholms ersättningar till anställda under 2017

Enligt Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2015:14 lämnas här en redogörelse för företagets ersättningar till de anställda.

Beredning och beslut

Bolagets styrelse har inom sig utsett ett ersättningsutskott med uppgift att bland annat ansvara för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av bolagets Riktlinje för ersättning pension och övriga förmåner. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Christer Villard och vice ordförande Lennart Käll. Utskottets sammansättning och uppgifter regleras i styrelsens arbetsordning. Utskottet har inget beslutsmandat.

Ersättningsutskottet har ansvaret för beredning och framtagande av bolagets Riktlinje för ersättning pension och övriga förmåner. Riktlinjen har fastställts av bolagets styrelse den 21 september 2017. Styrelsens beslut grundades på analys av vilka risker riktlinjen kan vara förknippad med. Risker som bedömts är olika befattningshavares möjlighet att påverka placeringsrisker, försäkringsrisker och kreditrisker.

Ersättningsmodell och kriterier för ersättningar

Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för Länsförsäkringar Stockholm att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska stimulera till goda prestationer och bidra till att göra bolaget till en attraktiv arbetsgivare. Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdriver risktagande eller motverka bolagets långsiktiga intressen. Basen i ersättningsmodellen ska utgöras av en fast månadslön. Den fasta ersättningen ska vara på rätt nivå och sättas individuellt på en nivå med tydlig koppling till de anställdas arbete och prestation.

Utöver fast ersättning tillämpar bolaget vinstdelning och prestationsbaserad rörlig ersättning.

Vinstdelningssystemet är ett komplement som ska uppmuntra och belöna goda prestationer som långsiktigt leder till att Bolaget utvecklas positivt. Beslut om vinstedelningssystem ska tillämpas fattas årligen av styrelsen.

Prestationsbaserad rörlig ersättning kan utgå för säljande personal som arbetar med sakförsäkring. Prestationsbaserad rörlig ersättning regleras i lokalt kollektivavtal och avser endast Säljare Privat inom Kundcenter Privat.

Bolaget kan, utöver kontant ersättning, erbjuda anställda förmåner t ex i form av rabatter på Bolagets produkter, bilförmån, lunchförmån samt i form av hälso- och friskvård. Pensions- och avgångsvillkor följer av kollektivavtal. Bolaget kan inom ramen för av bolagsstämman fastställda principer för ersättning till ledande befattningshavare, avtala om särskilda pensions- och avgångsvillkor.

Under räkenskapsåret 2017 kostnadsförda totalbelopp för ersättningar (TSEK)
  Fast ersättning Antal personer Målersättning
Antal anställda i ledande position 12 180 6 0
Övriga som kan påverka företagets risknivå 19 291 24 0
Övriga anställda 154 145 359 0
Totalt 185 616 389 0

 Kategorin "Anställda i ledande positioner" omfattar företagsledningen. Kategorin "Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå" omfattar avdelningschefer inom affärsområdena samt medarbetare inom Riskkontroll, Kapitalförvaltning, Kreditchef, samt medlemmar i lokal Underwritingkommitté samt medlemmar i lokal Kreditkommitté.

Samtliga ovan redovisade kostnadsförda ersättningar är intjänade under räkenskapsåret 2017 och har utbetalats under 2017. Inga ackumulerade utestående uppskjuta ersättningar föreligger.


Riskanalys inför beslut om ersättningspolicy