Riskanalys inför beslut om ersättningspolicy

Enligt vara FFFS2015:12 ska försäkringsföretag basera sina riktlinjer för ersättningar på en analys av vilka risker företagets ersättningssystem kan medföra och hur dessa hanteras. Detta dokument syftar till att dokumentera den utförda riskanalysen.

Riskdefinition och identifiering av risk

Ersättningssystemet kan, om de inte hanteras på ett adekvat sätt, medföra risker inom följande områden:

  • Operativ risk – Ersättningssystemet skulle kunna vara motstridigt mot företagets mål och därmed motverka en sund styrning.
  • Compliance risk – risk att Länsförsäkringar Stockholm blir föremål för sanktioner eller varning om ersättningspolicyn inte speglar kraven i ovanstående allmänna råd.

Analys av identifierade riskkategorier

Analysen visar att ett ersättningssystem som ger incitament som kan strida mot företagets mål, kundernas/ägarnas intressen, beslutsfattande och en i övrigt sund styrning bör undvikas.

Det ligger väl i linje med bolagets värderingar och interna regelverk att ha ett transparent och sunt ersättningssystem varför det saknas anledning att i något hänseende frångå inspektionens allmänna råd. Mot bakgrund av att Länsförsäkringar Stockholm är ett ömsesidigt bolag är det av stor vikt att den rörliga delen av ersättningsmodellen inte tillåts påverka kundintressen på ett negativt sätt.

Bedömning av identifierad risk

Länsförsäkringar Stockholm har idag en fungerande riktlinje för ersättningar vilken efterlevs och motverkar ovan nämnda risk. Därmed bedöms ovanstående risker som synnerligen begränsade.

Riskåtgärder

För att ytterligare säkerställa att inga personer med ett icke oväsentligt inflytande över bolagets risknivå har rörlig ersättning bör dock följande åtgärder vidtas:

  • Säkerställa att inga ledande befattningshavare eller anställda som kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på företagets risknivå har rörlig ersättning genom att identifiera och bedöma rollernas riskinflytande och anpassa möjligheten till rörlig ersättning därefter.
  • Dokumentera och besluta riktlinje för ersättningar i enlighet med ovanstående riskåtgärd.