Om bolaget

En av Sveriges största retailbanker

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,9 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen.

Banktjänsterna erbjuds på 115 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,9 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Mer information

Finansiell information om Länsförsäkringar Bank

Finansiella rapporter

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Bank

Strategi & mål

Nöjda kunder enligt mätningar

Länsförsäkringar Bank grundades 1996. Bankverksamheten bedrivs enbart i Sverige och affärsvolymen har vuxit brett inom alla områden. Strategin är att erbjuda banktjänster till länsförsäkringsgruppens kunder och utgår från Länsförsäkringars starka varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar har en stor potential att erbjuda banktjänster till de 3,9 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen baserat på de redan starka kundrelationerna. Huvudmålgrupper är de 3,2 miljoner privatkunderna, varav 2,1 miljoner är boendeförsäkringskunder. En annan målgrupp är lantbruks- och småföretagskunder.

Målet är att med en låg risk ha en fortsatt god tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Svenskt Kvalitetsindex mäter varje år svenskarnas kundnöjdhet inom en rad olika områden. I den senaste mätningen 2023 inom bankbranschen hamnar vi på en silverplats i kundnöjdhet bland privatpersoner. Vi har Sveriges nöjdaste privatlånskunder 2023 och inom bolån ligger vi på en silverplats. 2023 är vi också i topp inom både företagsförsäkringar och hur kunder upplever bankens hållbarhetsarbete.

Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

 • Mathias Collén, ordförande, född 1981, vdD Länsförsäkringar AB, invald 2022
 • Ola Evensson född 1965, vd Länsförsäkringar Älvsborg, invald 2020
 • Niklas Larsson, född 1970, vd Göinge-Kristianstad. Invald 2021
 • Hans Ljungkvist, född 1952, ordförande Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Invald 2021
 • Ulrica Hedman, född 1974, vd Länsförsäkringar Uppsala, invald 2022
 • Anki Norrström, född 1952, ordförande Länsförsäkringar Bergslagen, invald 2022
 • Emil Källström, född 1987, extern, invald 2022
 • Mikael Bergström, född 1962, vd Länsförsäkringar Västernorrland, invald 2023
Representanter för medarbetarna
 • Anette Andersson, född 1962, arbetstagarrepresentant FORENA
 • Mattias Karlsson född 1974, arbetstagarrepresentant Akademikerföreningen, invald 2020.
 • Camilla Lahger, född 1966, arbetstagarrepresentant (suppleant). Invald 2018.
 • Lisa-Maria Carensjö, född 1979, arbetstagarrepresentant, (suppleant), Invald 2021.

Företagsledning

 • Sven Eggefalk, född 1969, vd Länsförsäkringar Bank
 • Anders Larsson, född 1965, vd Länsförsäkringar Hypotek
 • Martin Rydin, född 1968, CFO Länsförsäkringar Bank
 • Tobias Ternstedt, född 1972, chef Produkt Process och Operation samt IT.
 • Susanne Calner född 1969, chef Vd-stab
 • Bengt Clemedtson född 1964, chef Affär
 • Eva Gottfridsdotter Nilsson född 1960, vd Länsförsäkringar Fondförvaltning
 • Louise Lindgren född 1959, Riskchef
 • Thomas Högväg född 1968, vd Wasa Kredit
 • Ellinor Örtegren Johanson född 1958, chef Financial Crime Prevention.
 • Mikael Patring född 1975, chef Kredit. 

Ersättningsutskott

 • Mathias Collén, ordförande
 • Anki Norrström

Kreditutskott

 • Niklas Larsson, ordförande
 • Ola Evensson
 • Hans Ljungkvist 
 • Mikael Bergström

Revisionsutskott

 • Ola Evensson, ordförande
 • Ulrica Hedman
 • Emil Källström

Risk- och kapitalutskott

 • Hans Ljungkvist, ordförande
 • Anki Norrström
 • Niklas Larsson
 • Mattias Karlsson, Akademikerföreningen

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank AB är helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB som i sin tur ägs av 23 kundägda länsförsäkringsbolag och 15 socken- och häradsbolag.

Länsförsäkringar Bank AB avser att i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, följa Svensk kod för bolagsstyrning (koden).

Avvikelser från koden

 • Kallelse och genomförande av bolagsstämma. Avvikelse från kodens bestämmelser sker med hänsyn till att bolaget inte är aktiemarknadsbolag och endast har en aktieägare.
 • Styrelsens sammansättning. Avvikelse sker från kodens bestämmelser om oberoende styrelseledamöter och utskottsledamöter. Enligt instruktionen för valberedningen ska styrelsen ha en, med hänsyn till Länsförsäkringar Banks verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Bedömningen är att dessa krav kan tillgodoses inom ramen för länsförsäkringsgruppen.
 • Mandattiden för styrelsens ledamöter uppgår som huvudregel till två år. Avvikelse från kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år sker mot bakgrund av att bolagsstämman är suverän att när som helst avsätta eller tillsätta styrelseledamot oavsett mandattid. Längre mandattid än ett år bidrar till att säkerställa kontinuitet och uppbyggnad av kompetens i styrelsen.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2021
Bolagsstyrningsrapport 2020
Bolagsstyrningsrapport 2019
Bolagsstyrningsrapport 2018
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2013

Redogörelse för ersättningar

Länsförsäkringar Banks ersättningssystem

För Länsförsäkringar AB-koncernen gäller en koncerngemensam ersättningspolicy som årligen ses över och fastställs av styrelsen.

Läs mer om ersättningsmodellen och föregående års ersättningar

Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Organisationsnummer 516401-9878
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00