Du är förmånstagare eller skadelidande tredje part

Denna information riktar sig till dig som har rätt till ersättning från en försäkring hos oss men inte är försäkringstagaren eller den försäkrade. Det vanligaste är att du är förmånstagare på försäkringen eller har rätt till ersättning för en skada, till exempel vid en trafikolycka. Här nedanför hittar du information om våra behandlingar av dina personuppgifter.

Trafik i stan, foto.

Därför behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att veta om du är förmånstagare till en försäkring, utreda om du har rätt till ersättning, betala ut ersättning och för att kunna svara på eventuella frågor och klagomål som du har. Klicka på varje behandling nedan för att läsa mer om dem.

​Ändamålsbeskrivning

Om du är förmånstagare till en livförsäkring behandlar vi dina personuppgifter för att administrera försäkringsavtalet och för att kunna betala ut ersättning till dig i enlighet med villkoren i avtalet.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

I det fall den som tecknar livförsäkringen uppger att just du ska vara förmånstagare till försäkringen behandlar vi ditt namn och personnummer för att kunna kontakta dig när försäkringen faller ut.

I det fall försäkringen har ett generellt förmånstagarförordnande – det vill säga att ingen namnges utan förmånstagaren anges som make/maka, registrerad partner, sambo eller arvsberättigade barn – samlar vi in ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter från den avlidnas dödsbo efter att försäkringsfallet har inträffat. Ibland behöver vi verifiera uppgifterna om dig via offentliga källor, till exempel kontrollerar vi din folkbokföringsadress hos Skatteverket i det fall du varit sambo med den försäkrade.

Innan vi kan betala ut någon ersättning till dig kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon internationell sanktionslista vi är skyldiga att efterleva, eftersom vi inte får betala ut ersättning till dig om du finns med där.

För att kunna betala ut ersättning till dig behandlar vi dina kontouppgifter, uppgift om skatterättslig hemvist och uppgifter om själva utbetalningen.

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet om livförsäkring. Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande lagar och förordningar om internationella sanktioner.

Vem som är förmånstagare till en liv- eller kapitalförsäkring är belagt med sekretess och vi får inte avslöja det för någon – inte ens för dig som är förmånstagare. Vi kan därför inte lämna ut uppgifter om att du är förmånstagare förrän försäkringen har fallit ut.

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas så länge försäkringen löper och därefter i minst tio år från det att försäkringen föll ut med hänsyn till regler om preskription.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Beroende på vilken försäkringsprodukt som din ersättning kommer från är Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag, Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag eller Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag personuppgiftsansvarig för de beskrivna behandlingarna. Vilket bolag det är framgår av utbetalningen.

Försäkringstagarens lokala länsförsäkringsbolag anlitas som personuppgiftsbiträde för att teckna och administrera avtalen och får då del av dina uppgifter. Länsförsäkringar AB anlitas som personuppgiftsbiträde för att administrera utbetalningarna och får då del av dina uppgifter.

Länsförsäkringar AB anlitas också som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla gemensamma IT-system och har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi lämnar ut ditt personnummer till myndigheter i samband med att vi behöver verifiera uppgifter om dig och din relation till den avlidna. ​

 

Ändamålsbeskrivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina anspråk på ersättning vid personskador, bedöma dina skador, verifiera att dina anspråk är legitima, betala ut ersättning och/eller tillhandahålla vård samt använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part.​

Vilka uppgifter behandlas och hur?

För att veta vem du är, hantera dina anspråk och kunna kontakta dig behandlar vi ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att bedöma rätten till ersättning upprättar vi ett skadeärende med ett skadenummer. I det samlar vi försäkringsgenerisk information, såsom vilken försäkring anspråken avser och vem som är försäkringstagare, skadelidande och eventuellt skadevållande samt information om skadan, såsom tidpunkt, beskrivning av skadeförlopp, typ av skada samt dokumentation som bilder på skadan tillsammans med andra uppgifter som du lämnar i din skadeanmälan. I de fall ersättningsanspråken är kopplade till exempelvis ett fordon eller en fastighet behandlar vi även uppgifter om dessa.

För att du ska kunna styrka dina anspråk behöver du i förekommande fall lämna in uppgifter från exempelvis vårdinrättningar (för beskrivning av dina skador), arbetsgivare, Försäkringskassan eller Skatteverket (om du hävdar inkomstbortfall till följd av skadan), din kommun (om du till exempel har hemtjänst eller annan kommunal service), Arbetsförmedlingen (avseende utredning om din arbetsförmåga) och liknande. Vi samlar in dessa underlag åt dig efter att du har gett oss en fullmakt. I vissa fall behandlar vi även dina hälsouppgifter för en oberoende medicinsk bedömning.

Om din skada har uppstått till följd av ett brott behöver vi uppgifter från till exempel förundersökningsprotokoll från Polismyndigheten eller domar som vi hämtar via en informationsleverantör för att kunna göra en bedömning av dina anspråk.

Om vi misstänker oegentligheter i ett skaderegleringsärende upprättar vi ett utredningsärende i syfte att utreda det oklara försäkringsfallet.​

Innan vi kan betala ut någon ersättning till dig kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon av de internationella sanktionslistor vi är skyldiga att efterleva, eftersom vi inte får betala ut ersättning till dig om du finns med där. 

När vi betalar ut ersättning till dig behandlar vi uppgifter om ditt bankkontonummer och ersättningsbelopp. I det fall din ersättning är skattepliktig beräknar vi och drar av preliminär inkomstskatt och betalar in den till Skatteverket. I det fall du har rätt till en löpande livränta gör vi en uppföljning av din skada, arbetsförmåga och ersättningsnivå vartannat eller vart tredje år.

I det fall ersättningen består av vårdinsatser använder vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din skada för att göra det möjligt för dig att få tillgång till vård hos någon av de vårdinrättningar som vi samarbetar med.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och din skada i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar. 

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som följer av vårt avtal med försäkringstagaren och försäkringsavtalslagen (2005:104).

Behandlingen av uppgifter om hälsa och eventuella lagöverträdelser är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi behandlar personnummer för att säkert kunna identifiera inblandade personer.

Behandlingen av dina uppgifter för att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med skatteförfarandelag (2011:1244).

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande lagar och förordningar om internationella sanktioner.  

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Med hänsyn till gällande regler om preskription och regressrätt sparar vi uppgifter hänförliga till anmälda skador och uppgifter i skadeakten i tio år efter att skadan slutreglerats. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter att tio år har förflutit. I de fallen sparar vi uppgifterna så länge som denna rätt föreligger​.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av bekräftelsen på din skadeanmälan.

Ibland anlitar ett länsförsäkringsbolag ett annat bolag inom gruppen, eller en annan leverantör, för skadereglering och därmed sammanhängande tjänster som personuppgiftsbiträde. Biträdet har då tillgång till de uppgifter som behövs för skaderegleringen i fråga.

​Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen i egenskap av personuppgiftsbiträde. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten. 

Vi lämnar ut ditt personnummer till vårdinrättningar, myndigheter, kommersiella informationsleverantörer och eventuellt din arbetsgivare i samband med att vi samlar in eller verifierar uppgifter.

Vi lämnar vidare ut ditt personnummer och uppgifter knutna till skadan som exempelvis skadedatum, skadenummer och typ av skada till det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR).

Det förekommer även att vi använder oss av ett medicinskt biträde för att göra en oberoende bedömning av dina skador. I så fall lämnar vi ut relevanta underlag om din hälsa som vi samlat in från dig och vårdinrättningar till det medicinska biträdet.

Vi lämnar ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot internationella sanktionslistor. 

Vi lämnar ut uppgifter om skattepliktig ersättning och innehållen skatt till Skatteverket.

I det fall ersättningen består av vårdinsatser lämnar vi ut ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din skada till någon av de vårdinrättningar som vi samarbetar med.

I samband med tvister och andra förfaranden kan personuppgifter komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.

Behandling i det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR)

Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

 

Ändamålsbeskrivning

​Vid anmälan om att din fasta, lösa eller immateriella egendom skadats eller förstörts till följd av en av våra försäkringskunders agerande behandlar vi dina personuppgifter för att hantera dina anspråk på ersättning, bedöma försäkringsfallet, verifiera att dina anspråk är legitima, betala ut ersättning och/eller se till att skadad egendom återställs samt eventuellt använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part.

Vilka uppgifter behandlas och hur?

​För att veta vem du är, hantera dina anspråk och kunna kontakta dig behandlar vi ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att bedöma rätten till ersättning upprättar vi ett skadeärende med ett skadenummer. I det samlar vi försäkringsgenerisk information, såsom vilken försäkring anspråken avser och vem som är försäkringstagare, skadelidande och eventuellt skadevållande samt information om skadan, såsom tidpunkt, beskrivning av skadeförlopp, typ av skadekrav samt dokumentation som bilder på skadan tillsammans med andra uppgifter som du lämnar i din skadeanmälan.

Vid skada på exempelvis en bostad, fastighet eller lokal får du lämna uppgifter som adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare, bild- och videomaterial på skadan samt annan dokumentation som visar skadan. Vi kontrollerar uppgifterna mot offentliga källor som till exempel Lantmäteriet (via en informationsleverantör), din bostadsrättsförening eller din hyresvärd. I vissa fall behöver vi även besiktiga den skadade egendomen för att kunna ta beslut om rätt till ersättning och vilken form av ersättning som är mest lämplig.

Vid skada på exempelvis ditt motorfordon eller båt får du lämna uppgifter som registreringsnummer på motorfordon, motornummer på båtmotor, ramnummer på cykel, kopior på ägarbevis, kvitton och avtal, bild- och/eller videomaterial på skadan föremålet samt annan dokumentation som styrker ersättningsanspråken som till exempel polisanmälan. För att säkerställa äganderätten till skadade motorfordon kontrollerar vi uppgifterna mot Transportstyrelsens vägtrafikregister (via en informationsleverantör).  

Vid större försäkringsfall som exempelvis bränder, trafikolyckor med många inblandade fordon eller om skadan uppstått till följd av ett brott kan vi behöva hämta in uppgifter från förundersökningsprotokoll från Polismyndigheten och domar som vi hämtar via en informationsleverantör för att kunna göra en bedömning av dina anspråk och ersättning.

Om vi misstänker oegentligheter i ett skaderegleringsärende upprättar vi ett utredningsärende i syfte att utreda det oklara försäkringsfallet.

Innan vi kan betala ut någon ersättning till dig kontrollerar vi – via en informationsleverantör – att du inte finns på någon av de internationella sanktionslistor som vi är skyldiga att efterleva, eftersom vi inte får betala ut ersättning till dig om du finns med där.

När vi betalar ut ersättning till dig behandlar vi uppgifter om ditt bankkontonummer och ersättningsbelopp. I samband med ersättning för totalskada för en fastighet eller bostadsrätt kontrollerar vi om den är pantsatt och betalar i första hand av eventuellt lån till din bank. Vi behandlar då uppgifter som personnummer, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, lånenummer, mottagande bank samt belopp att betala. 

Om vi ska ombesörja att den skadade egendomen återställs använder vi försäkringsnummer, namn, kontaktuppgifter och uppgifter om skadan för att kunna boka in besiktning och reparation hos entreprenörer som vi samarbetar med.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och din skada för att kunna använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part eller i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

Laglig grund och dina rättigheter

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som följer av avtalet med försäkringstagaren och försäkringsavtalslagen (2005:104).

Behandlingen av eventuella uppgifter om hälsa och lagöverträdelser är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi behandlar personnummer för att säkert kunna identifiera inblandade personer.

Vår behandling av dina personuppgifter för att kunna använda vår regressrätt stödjer vi på en så kallad intresseavvägning. Den behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna kräva ersättning från ansvarig part.

Att kontrollera dig mot internationella sanktionslistor är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och andra gällande lagar och förordningar om internationella sanktioner.  

Dina rättigheter enligt GDPR

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Med hänsyn till gällande regler om preskription och regressrätt sparar vi uppgifter hänförliga till anmälda skador och uppgifter i skadeakten i tio år efter avslutat ärende. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter att tio år har förflutit. I de fallen sparar vi uppgifterna så länge som denna rätt föreligger.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden och övriga mottagare

​Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av bekräftelsen på din skadeanmälan.

Ibland anlitar ett länsförsäkringsbolag ett annat bolag inom gruppen, eller en annan leverantör, för skadereglering och därmed sammanhängande tjänster som personuppgiftsbiträde. Biträdet har då tillgång till de uppgifter som behövs för skaderegleringen i fråga.

Länsförsäkringar AB tillhandahåller systemstöd till övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen i egenskap av personuppgiftsbiträde. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att samla in, skanna och förvara fysiska dokument. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten. 

I det fall det behövs en besiktning och/eller reparation kan vi komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och uppgifter om skadan till en besiktningsman, hantverkare eller bilverkstad som vi samarbetar med för att kunna kontakta dig och boka in en tid och besiktiga, värdera eller reparera skadan.

För att kunna samla in och kontrollera uppgifter om dig och skadade objekt lämnar vi ut ditt personnummer till informationsleverantörer som tillhandahåller uppgifter från offentliga register som Transportstyrelsens vägtrafikregister och Lantmäteriets fastighetsregister.

Vi lämnar ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot internationella sanktionslistor.

Vi lämnar vidare ut ditt personnummer samt uppgifter knutna till den aktuella skadan som exempelvis skadedatum, skadenummer och typ av skada till det gemensamma skaderegistret (GSR).

Vi lämnar ut uppgifter om ägare och identifikationsnummer för stulna fordon och båtmotorer till Larmtjänst AB:s utredningsenhet.

I samband med tvister och andra förfaranden kan personuppgifter komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.

Behandling i det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR)

Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​För att skydda våra, andra försäkringsbolags och försäkringskollektivets intressen behandlar vi personuppgifter för att utreda skaderegleringsärenden där vi misstänker oegentligheter – så kallade oklara försäkringsfall – i syfte att ta beslut om ersättning ska betalas ut, om vi bör använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part eller vidta andra åtgärder.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När vi misstänker en skadelidande tredje part för oegentligheter i ett skaderegleringsärende upprättar vi ett utredningsärende i syfte att klargöra försäkringsfallet. Där behandlar vi de uppgifter som redan samlats in för att reglera skadan och gör sedan en fördjupad utredning för att undanröja misstankarna eller få dem bekräftade.

Vilka uppgifter som behandlas i den fördjupade utredningen beror på vilka förhållanden som behöver klarläggas. Bland annat kontrollerar vi i det för försäkringsbranschen gemensamma skade­anmälningsregistret (GSR) om du tidigare anmält någon skada. Vi kan utföra besiktningar av anmälda skador och ta in vittnesmål för att bättre förstå ett skadeförlopp och dess orsaker. Vi kan komma att hämta in uppgifter från andra försäkringsbolag, räddningstjänsten, brottsbekämpande myndigheter, offentliga register och tidigare domar (via en informationsleverantör) i de fall det är relevant för vår utredning. Uppgifter om stöldanmält och eftersökt gods kan komma att hämtas in från Larmtjänst AB.

Vi kan komma att anmäla misstanke om brott till brottsbekämpande myndigheter samt andra drabbade försäkringsbolag.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och din skada i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER
Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att utreda misstankar om oegentligheter och kunna ta beslut om ersättning ska betalas ut, om vi bör använda vår regressrätt och kräva ersättning från ansvarig part eller vidta andra åtgärder i syfte skydda våra, andra försäkringsbolags och försäkringskollektivets intressen.
 
Behandlingen av eventuella uppgifter om hälsa och lagöverträdelser är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi behandlar personnummer för att säkert kunna identifiera inblandade personer.
 

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

Vår utredning utgör en del av skadeärendet och uppgifterna gallras i enlighet med processen att reglera skadan.

Uppgifter som ingår i utredningen, men som inte är nödvändiga för att hantera redan framställda eller eventuella framtida ersättningsanspråk eller för att motivera ett eventuellt avböjandebeslut sparas i upp till sex månader efter att utredningen slutförts. I de fall ett utredningsärende registrerats, men någon utredning aldrig gjorts, sparas uppgifterna i tre år från dagen då ärendet registrerades.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Det bolag inom länsförsäkringsgruppen som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket bolag det är framgår av bekräftelsen på din skadeanmälan.

Vissa bolag inom gruppen anlitar Länsförsäkringar AB som personuppgiftsbiträde vid utredning av oklara försäkringsfall och för att tillhandahålla systemstöd. Länsförsäkringar AB har då möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i ärendena.

Vi lämnar ut personnummer om berörda personer till myndigheter, eller kommersiella informationsleverantörer, för att hämta in offentliga uppgifter från till exempel Polismyndigheten och domstolar samt till GSR för kontroll av tidigare skador.

I syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och stödja försäkringsbolagens verksamhet för utredning av oklara försäkringsfall kan uppgifter om stöldanmält och eftersökt gods komma att lämnas ut till Larmtjänst. 

Vid misstanke om att fler försäkringsbolag kan bli eller har blivit utsatta för brott kan vi dela uppgifter mellan våra respektive utredningsenheter för att förhindra brott och för att komma till beslut i pågående ärenden.

Vid misstanke om brott kan vi anmäla det till brottsbekämpande myndigheter och lämnar då ut uppgifter om inblandade personer, vad misstankarna avser och den bevisning vi samlat in.

I samband med tvister och andra förfaranden kan personuppgifter komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.

BEHANDLING I DET GEMENSAMMA SKADEANMÄLNINGSREGISTRET (GSR)

Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

 

ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina frågor och eventuella klagomål samt för att sammanställa underlag för förbättringar och rapportera statistik om klagomål till myndigheter.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du kontaktar oss via telefon, chatt eller säkert meddelande säkerställer vi din identitet genom e-legitimation. Vi behandlar ditt personnummer, namn, kontaktuppgifter, uppgifter om tid och datum samt vilken medarbetare som hanterat ärendet. Vi skapar ett ärende i vårt ärendehanteringssystem där vi gör noteringar och kategoriserar ärendet. Om kontakten sker via chatt eller säkert meddelande sparas all konversationen i ärendet.

Om ditt ärende är ett klagomål – som du antingen lämnar direkt till oss eller via Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller annan myndighet – behandlar vi de uppgifter du lämnat i klagomålet, vad ditt klagomål avser, datum för klagomålet samt uppgifter om berörda avtal eller skadeärenden. Vi behandlar även uppgifter om vårt svar till dig och vad som blev resultatet av klagomålet som exempelvis om vi beviljade dig kompensation eller inte.

Uppgifter om alla klagomål sammanställs sedan till statistik som vi dels använder för att analysera och förbättra våra produkter och tjänster, dels för att vi enligt lag måste rapportera detta till Finansinspektionen.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och ditt klagomål i samband med nämndförfaranden och domstolsprövningar.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för att hantera dina klagomål är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt 10 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution och 9 § i Finansinspektionen allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter för att hantera övriga ärenden på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge dig personlig service när du har frågor om pågående ärenden.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAr VI UPPGIFTERNA?

​Vi sparar uppgifterna i tre år från det att ärendet eller klagomålet är avslutat.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Om ditt klagomål rör ett skadeärende eller en utbetalning av förmånstagarförordnande är det försäkringsgivaren som är personuppgiftsansvarig. Vem som är försäkringsgivare framgår av de handlingar vi skickar till dig i samband med regleringen av din skada.

I det fall ditt klagomål inte avser en specifik produkt eller tjänst är det bolag inom länsförsäkringsgruppen som hanterar ärendet som är personuppgiftsansvarig.

Följande bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för hanteringen av övriga ärenden i vårt ärendehanteringssystem:

  • Samtliga lokala länsförsäkringsbolag
  • Länsförsäkringar AB
  • Länsförsäkringar Bank AB
  • Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
  • Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB
  • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

De gemensamt personuppgiftsansvariga har fastställt sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR genom ett inbördes arrangemang. Du kan få del av det väsentliga innehållet i arrangemanget genom att kontakta Länsförsäkringar AB.

Vi lämnar ut uppgifter om dig till ARN eller annan myndighet i den mån det är nödvändigt för att hantera klagomålet.  Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till domstol/nämnd i samband med eventuella nämndförfaranden och domstolsprövningar.