Hållbarhetsdatabasen

Hållbarhetsdatabasen är en öppen statistikdatabas, där Länsförsäkringar har samlat in, sammanställt och analyserat officiell länsstatistik, även till viss del kommunstatistik, inom fem teman; ekonomi och möjlighet till försörjning, jämställdhet, hälsa, miljö och klimat, samt trygghet.

Hållbarhetsdatabasen
 1. Hållbarhetsdatabasen består av 56 olika variabler.

 2. För variablerna kan utläsas utveckling/trend i Sveriges olika län och totalt i riket. Det finns även statistik på kommunnivå för 43 av variablerna.

 3. Variablerna är indelade i fem huvudämnen: ekonomi och möjlighet till försörjning, jämställdhet, trygghet, miljö och klimat samt hälsa.

Hållbarhetsdatabasen består av statistik hämtad från officiella och och öppna källor. De har tagits fram och sammanställts av konsultbolaget Arkwright på uppdrag av Länsförsäkringar AB.

Ladda ner hållbarhetsdatabasen, län

Ladda ner hållbarhetsdatabasen, kommun

Användning av databasen

Det är fritt för alla att ladda ner och använda sig av statistiken. Ange gärna källa ”Länsförsäkringars hållbarhetsdatabas”.

Varför har Länsförsäkringar tagit fram en hållbarhetsdatabas?

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för en långsiktig gynnsam utveckling av våra samhällen och vår civilisation, såväl globalt och regionalt som lokalt. Länsförsäkringars 23 bolag vill vara en del av lösningarna i de lokalsamhällen där vi verkar, samtidigt är förutsättningarna och utmaningarna olika för olika delar och regioner i Sverige. Vi vill på ett faktamässigt sätt analysera vilka möjligheter och utmaningar som finns och därmed bättre komma fram till hur vi kan stödja lokalsamhället på bästa sätt. För att ge oss ytterligare verktyg för att kunna göra det och för att kunna följa utvecklingen har vi valt ut dessa variabler inom hållbarhetsområdet i det som vi kallar hållbarhetsdatabasen. 

Hur har variablerna valts ut?

Vi har utgått från social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet när vi valt variablerna och har sorterat dem i fyra teman: ekonomi och möjlighet till försörjning, hälsa, miljö och klimat samt trygghet. I urvalsarbetet granskade  vi inledningsvis cirka 500 föreslagna variabler. De har sedan valts ut i hur väl de representerar sitt område, men avgörande har också varit att det ska finnas tillgång till officiell och öppen statistik av hög kvalitet som förväntas uppdateras över tid. En annan faktor var att statistiken ska finnas på länsnivå.

Sammanställning av urvalskriterierna:

 • Koppling till hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig
 • Transparenta, öppna, gratis och officiella källor/statistik
 • Löpande uppdaterade: för att kunna följa utvecklingen över tid
 • Kommunicerbara: ej för komplicerade att förklara
 • Mikronivå: helst så nära individen som möjligt så att det inte blir för abstrakt
 • Länsnivå: för att vi ska komma närmare utvecklingen av lokalsamhället
 • Representativt för området
 • Kan kopplas till FN:s globala mål

Uppdatering av hållbarhetsdatabasen

Hållbarhetsdatabasen kommer att uppdateras en gång per år. Det är den senaste versionen som finns för nedladdning här på sidan. 
Världen förändras och det bör även hållbarhetsdatabasen göra. Det innebär att vi kan komma att förändra och byta ut variabler över tid, när ny statistik tillkommer som till exempel ännu bättre fyller kriterierna eller belyser våra fyra olika teman bättre.

Vi är alla medskapare till den värld vi lever i 

Världen – och alla enskilda länder, står inför stora utmaningar för att ställa om till hållbara och långsiktiga lösningar, som innebär att människans sätt att leva inte försämrar möjligheterna för kommande generationer att få bo i välmående och friska samhällen, där alla får samma möjlighet till en god hälsa och att kunna bygga ett meningsfullt liv.  Konsekvenser av klimatförändringar, skövling av natur, allt fler främmande substanser och tungmetaller i biosfären som förgiftar luft, mark och vatten, ökande klyftor, ojämlikhet, brist på inflytande och ökande ohälsa i samhället behöver mötas med effektiva åtgärder. Inte bara genom politiska beslut utan även av näringsliv och civilsamhälle. Vi är alla medskapare till den värld vi lever i.