Exkluderings- och omställningskriterier

Länsförsäkringar AB använder olika strategier för att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i förvaltningen av egna portföljer och fonder. Som en del i arbetet tillämpas olika exkluderings- och omställningskriterier.

Exkluderings- och omställningskriterier

Kriterier del av ansvarsfulla förvaltningsstrategier

Exkluderings- och omställningskriterierna kan relateras till de ansvarsfulla investeringsstrategierna välja bort och välja in. Kriterierna ses över och uppdateras regelbundet, typiskt sett kvartalsvis. Gällande exkluderingskriterier resulterar i en lista över bolag och stater som är uteslutna för Länsförsäkringar att direktinvestera i. Omställningskriterierna resulterar i en separat lista över enskilda bolag som bedöms vara i omställning och därmed möjliga att investera i.

Exkluderingskriterier

Vid direktinvesteringar tillämpas exkluderingskriterier för att välja bort investeringar av olika hållbarhetsskäl, exempelvis klimatskäl. Exkluderingskriterierna tillämpas mot enskilda bolag, mot flera bolag inom en sektor utifrån dess verksamhet, produkter eller tjänster, samt mot länder (statsobligationer). Beskrivningar finns även av hur aktörer som träffas av kriterierna bedöms motverka FN:s globala mål för hållbar utveckling. Kriterierna är antingen utformade utan en omsättningsgräns (”välja bort helt”, ingen omsättning tillåts) eller med en omsättningsgräns (”undvika”). 

Välja bort (exkludering)

Olika kriterier tillämpas, med eller utan omsättningsgräns

Välja bort helt

Kriterierna av karaktären välja bort helt tar sin utgångspunkt i internationella konventioner som bland annat Sverige har ratificerat, våra värderingar och normer.

Välja bort utifrån omsättningsgräns

De omsättningsbaserade kriterierna (ex max 5% tillåts) är i huvudsak riskbaserade och har för avsikt att bidra till riskminimering i förvaltningen, både utifrån hållbarhets- och finansiella perspektiv. Omsättningsgränserna för de olika kriterier kan justeras över tid.

 

Aktuella exkluderingskriterier och exkluderade bolag samt stater

Omställningskriterier

Som komplement till exkluderingskriterier har vi sedan 2019 tillämpat så kallade omställningskriterier för att stödja bolag som gör åtaganden mot klimatavtalet från Paris och påbörjat omställningen av sin verksamhet, exempelvis genom skifte från fossil energi till förnyelsebar energi. Exkluderingskriterier som enbart baseras på andel av omsättning kan nämligen i förekommande fall diskvalificera dessa bolag. Omställningskriterierna utgör en del av arbetet med Länsförsäkringars klimatsmarta vision och omfattar i ett första steg utvalda energibolag.

Aktuella omställningskriterier och lista över bolag