Länsförsäkringar Fondliv

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2021

2021 i korthet

  • Länsförsäkringar Fondlivs resultat uppgick till 598 (705) Mkr. Resultatet påverkades av en uppdaterad affärsmodell med länsförsäkringsbolagen, vars syfte är att främja tillväxt.
  • Totala premieinkomsten ökade med 102 procent till 24 682 (12 228) Mkr.
  • Totalt förvaltat kapital ökade med 32 procent till 225 (171) Mdkr.
  • Kundernas genomsnittliga fondavkastning under 2021 uppgick till 24 procent.
  • Länsförsäkringar Fondliv arbetar kontinuerligt med att förbättra fondutbudet och hållbarhetsnivån, under året lanserades nio nya fonder som alla främjar eller har hållbarhet som mål.
  • Garantiförvaltningens avkastning uppgick till 17,0 procent och förvaltat kapital ökade till 5,7 (4,6) Mdkr.

Uppgifter inom parantes avser helår 2020.

Läs hela Årsredovisningen 2021

Mer information

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2021

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, per den 31 december 2021.
Kapitalbas 17 231 Mkr
Kapitalkrav 12 067 Mkr
Kapitalkvot

143 %

Om Länsförsäkringar Fondliv

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet.

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti gällande inbetalda premier. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

För mer information

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 

Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00