Agria Djurförsäkring

Agria Djurförsäkring

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2022

2022 i korthet

  • Agrias resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 380 (458) Mkr.
  • Försäkringstekniskt resultat ökade till 486 (342) Mkr.
  • Premieinkomsten ökade med 10 procent till 5 758 (5 219) Mkr. Premieinkomsten ökade i alla affärsområden, med störst tillväxt i den internationella verksamheten.
  • Totalkostnadsprocenten uppgick till 91 (93).

Uppgifter inom parentes avser helår 2021.

Läs hela Årsredovisningen 2022

Mer information

Finansiella rapporter

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar AB - A/Stable  

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.

Läs mer om rating

Rapport om solvens och finansiell ställning


Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Först beskrivs hela försäkringsverksamheten, på gruppnivå. Därefter följer i tur och ordning beskrivningar av verksamheterna i moderbolaget Länsförsäkringar AB följt av Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2022

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2021

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Agria Djurförsäkring, per den 31 december 2022.
Kapitalbas 1 717 Mkr
Kapitalkrav 997 Mkr
Kapitalkvot 172 %

Mer information

Agria Djurförsäkring (publ)
Organisationsnummer 516401-8003
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 107 23 Stockholm
08-588 400 00