Vår analys av konjunkturen

Läs vår senaste marknadsanalys av konjunkturen i Sverige, Europa, USA, Japan, Kina och tillväxtmarknaderna. Ta del av hur våra ekonomer ser på det ekonomiska läget i världen just nu.

2023-10-02

Global trend

Mönstret med blandade signaler i den globala ekonomin har fortsatt i september. Bilden av konjunkturen i år står sig samtidigt som prognoserna för 2024 har fortsatt att sänkas. Sammantaget handlar det om två svaga år där tillväxten i världsekonomin kommer befinna sig under trend. Samtidigt har vi nu nått slutstation för centralbankernas räntehöjningar. Vi räknar med att såväl Riksbanken som ECB och Federal Reserve har höjt färdigt räntorna. Men negativa överraskningar i inflationen kan ändra den bilden.

USA

Den amerikanska ekonomin fortsätter att utmärka sig positivt. Tillväxten taktar på nivåer som är att betrakta som normala eller över det normala och sysselsättningen fortsätter att växa. Dessutom fortsätter inflationstrycket att mattas av, vilket ger centralbanken Fed möjlighet att avstå från ytterligare räntehöjningar. Däremot innebär motståndskraften i ekonomin att räntesänkningarna dröjer. Vid det senaste räntemötet reviderades bedömningen av den framtida räntan upp och Fed-ledamöterna räknar nu med endast 1-2 sänkningar under 2024.

Vid sidan av inflationen kommer även den generella konjunkturutvecklingen styra riktningen för räntan nästa år. Olika framåtblickande indikatorer tecknar fortfarande en svag bild av utsikterna framgent och risken för en mild recession under den kommande vintern finns fortfarande kvar.

  • Konjunkturstatistiken fortsätter att komma in över förväntan på bred front.
  • Inflationstrycket fortsätter att mattas av.
  • Fed förväntas behålla räntan i intervallet 5,25–5,50 procent året ut.

Sverige

Svensk ekonomi befinner sig nu i lågkonjunktur. Det är däremot ingen tvär nedgång i ekonomin utan snarare en stagnation vi ser. På senare tid har vi också börjat se tecken på att arbetsmarknaden börjar ge vika då arbetslösheten steg markant i augusti. Enskilda månadssiffror bör förvisso tolkas med försiktighet, men det är å andra sidan förväntat att arbetslösheten ska röra sig uppåt under hösten. Vi räknar med ytterligare press på sysselsättningen framöver, men tror ändå att det blir en förhållandevis mild påverkan på jobben. 

På den mer positiva sidan har vi inflationen som minskade mer än väntat i augusti. Inte minst gäller det den underliggande inflationen, exklusive energipriser, som minskade till 7,2 procent från 8,0 i juli. Vår bedömning är att pristrycket kommer att fortsätta nedåt under hösten. Trots det meddelade Riksbanken att de håller dörren öppen för fler höjningar. Vår bedömning är dock att avtagande inflationstryck, i kombination med den allt svagare konjunkturbilden, talar för att räntan inte kommer behöva höjas ytterligare. Negativa inflationsöverraskningar kan dock ändra den bilden.

  • Arbetslösheten har börjat stiga
  • Riksbanken bedöms ha höjt färdigt, men dörren är öppen för ytterligare höjningar

Konjunkturutsikterna fortsätter att försvagas och alltmer tyder på ett BNP-fall under det tredje kvartalet. Tillväxten under det andra kvartalet var positiv, men det förklaras främst av engångshändelser som ovanligt stark tillväxt i Irland och exporten av ett kryssningsfartyg i Frankrike.

Euroområdet

Konjunkturutsikterna för euroområdet är svaga och vi räknar med att BNP faller under det tredje kvartalet. Indikatorerna visar dock på en viss stabilisering efter den kraftiga försämringen de senaste månaderna. Industrin leder nedgången men läget inom tjänstesektorn försämras snabbt när effekterna av räntehöjningar från centralbanken blir alltmer märkbara i ekonomin.  Höga räntor och en hög inflation förväntas leda till en svag utveckling i ekonomin och det finns en betydande riskrecession i slutet av året.

Det skarpa fallet i inflationen i september förklaras främst av baseffekter orsakad av lägre elpriser. Men kärninflationen, som exkluderar effekterna av mat- och energipriserna överraskade också på nedsidan. Detta innebär att vår bedömning att den Europeiska Centralbanken är klart med sina räntehöjningar står fast. Vi räknar dock med att det kommer att tid för kärninflationen att närma sig målet på två procent och förväntar oss den första räntesänkningen under hösten nästa år.

  • Utvecklingen inom industrin är svag och den tyska ekonomin har stagnerat under 2023.
  • Styrräntan bedöms ligga oförändrad på 4 procent till hösten 2024.

Kina

Läget i den kinesiska ekonomin är svagt, men myndigheterna har trappat upp sina stimulanser. Efter en lång period men en negativ trend pekar förtroendeindikatorer på en viss förbättringen i den kinesiska ekonomin. Trots det förväntas tillväxten fortfarande vara betydligt lägre än normalt. Utvecklingen i ekonomin väntas ta fart senare under året när effekten av de nya stimulanserna blir synliga i ekonomin. Kravet på kontantinsatsen vid bostadsköp är nu lägre och bolåneräntorna har sänkts med syfte att sänka hushållens bolånekostnader.

Att inflationen är negativ innebär att centralbanken har möjlighet att fortsätta stimulera ekonomin. Olika åtgärder för att öka kredittillväxten har annonserats och styrräntorna har sänkts. Vi räknar med ytterligare räntesänkningar, men centralbankens ovilja att påverka växelkursen innebär att sänkningarna förväntas vara försiktiga.

  • Inflationen ligger nu under noll procent och bekräftar bilden av en svag efterfråga i ekonomin
  • Myndigheterna har trappat upp sina stimulanser

Första kvartalet 2023 - Makro på fem minuter

Se senaste filmen om det makroekonomiska läget

Skriven av:

Profilbild för Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop.
Profilbild för Luis Gemzell

Luis Gemzell

Makroanalytiker som bevakar global och svensk ekonomi, räntor och bomarknad. Med fokus på kopplingen mellan den makroekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna, penningpolitik och finanspolitik ges här analyserar kring både den konjunkturella utvecklingen och strukturella frågor som påverkar den ekonomiska utvecklingen.
Profilbild för Johan Lundqvist

Johan Lundqvist

Makroanalytiker som bevakar global och svensk ekonomi, räntor och bomarknad. Med fokus på kopplingen mellan den makroekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna, penningpolitik och finanspolitik ges här analyserar kring både den konjunkturella utvecklingen och strukturella frågor som påverkar den ekonomiska utvecklingen.