Ersättningspolicy

1. Inledning

1.1. Bakgrund och syfte
Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör Länsförsäkringar Södermanland (LFS) ha ett styrdokument för ersättning. Styrdokumentet ska främja att bolaget har en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar ett överdrivet risktagande.

Syftet med denna policy är att ange principer för hur ersättningar inom LFS ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas upp samt hur anställda som kan påverka bolagets risknivå definieras.

1.2. Omfattning och avgränsningar
Policyn gäller för alla anställda inom LFS och omfattar alla ersättningar och förmåner inom ramen för anställningen.

2. Ersättningsmodell

2.1. Generella principer
Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för LFS att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna.

Ersättningsmodellen ska stimulera till goda prestationer och bidra till att göra LFS till en attraktiv arbetsgivare som kan konkurrera om rätt kompetens på marknaden. Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka bolagets långsiktiga intressen.

Anställda inom LFS ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor. Ersättningarna ska vara i nivå med branschen på den geografiska marknad där bolaget är verksamt. Utformning och nivå på ersättningar ska harmoniera med bolagets värderingar, d v s vara rimliga, präglade av måttfullhet och väl avvägda, bidra till en god etik och organisationskultur samt präglas av öppenhet och transparens.

2.2. Anställda som väsentligen påverkar bolagets risknivå
Bolaget gör vid den årliga riskanalysen en bedömning av vilka funktioner inom bolaget som väsentligen påverkar bolagets risknivå. De som väsentligen kan påverka bolagets risknivå ingår i företagsledningen, vilket med nuvarande organisation är affärsområdeschef privat, affärsområdeschef företag, skadechef, ekonomichef, HR-chef och kommunikationschef.

För anställda med ansvar för dessa funktioner liksom för ansvariga för funktionerna compliance, riskkontroll, aktuarie och internrevision gäller att ingen bonus eller andra rörliga lönedelar förekommer. Ersättning utgår i form av fast månadslön.

För befattningshavare är det möjligt att byta den förmånsbestämda avtalspensionen mot en avgiftsbestämd pension. Den avgiftsbestämda premien motsvarar den premie som skulle gälla vid en förmånsbestämd försäkring. För bolaget ska kostnadsneutralitet råda oavsett vilken lösning som befattningshavaren väljer. Pensionsåldern är 65 år. Genom kollektivavtal finns det dock för de som är födda 1955 eller tidigare möjlighet att begära pension från 62 år.

2.3. VD
Ersättning till VD utgår i form av fast månadslön. VD har särskilda pensionsvillkor som framgår av årsredovisningen. Bonus eller annan rörlig ersättning utgår inte till VD.

2.4. Fast ersättning
Basen i LFS ersättningsmodell ska utgöras av fast ersättning, d v s fast kontant månadslön. Den fasta ersättningen ska vara på en nivå som attraherar och behåller rätt kompetens och ska sättas individuellt med en tydlig koppling till den anställdes arbete och prestation.

2.5. Målrelaterad ersättning
Målrelaterad ersättning är ett komplement till den fasta ersättningen. Den målrelaterade ersättningen ska uppmuntra och belöna goda prestationer som långsiktigt leder till att LFS utvecklas positivt. Den målrelaterade ersättningen kan utgå i form av gemensam målbonus och individuell målbonus.

En förutsättning för att målrelaterad ersättning ska betalas ut är att LFS har ett positivt resultat och att det försäkringstekniska resultatet (efter avdrag för underskott i Liv och Bank) är minst dubbelt så stort som bolagets totala målrelaterade ersättning. Styrelsen beslutar om målrelaterad ersättning ska utgå i LFS. Beslut tas för ett år i taget beträffande förekomst, nivå, mål och övriga kriterier.

För den gemensamma målrelaterade ersättningen beslutar styrelsen om bolagets gemensamma mål är uppfyllda så ersättning kan betalas ut.

Den individuella målrelaterade ersättningen relateras till individens prestation i förhållande till uppsatta mål och respektive chef beslutar i samband med utvecklingssamtal om de individuella målen har nåtts.

2.6. Rörlig ersättning
Säljande personal kan ha rörlig ersättning. Rörlig ersättning regleras i lokalt kollektivavtal. För denna personal utgår ingen individuell målrelaterad ersättning.

2.7. Övriga ersättningar och förmåner
Pensions- och avgångsvillkor följer av kollektivavtal. Bolaget kan utöver kontant ersättning och kollektivavtalade förmåner erbjuda anställda förmåner, t ex i form av rabatter på bolagets produkter, bilförmån och i form av hälsa och friskvård.

Engångsersättning förekommer i undantagsfall vid extraordinära arbetsinsatser, dock max 15000 kronor per tillfälle. Beslut ska ske i samråd med HR-chef och VD.

3. Ersättningsutskott
LFS styrelse ska inom sig utse ett Ersättningsutskott med uppgift att ansvara för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna riktlinje. Ersättningsutskottets sammansättning och uppgifter regleras i styrelsens arbetsordning.

4. Beslut om ersättningar
LFS styrelse ska, efter beredning i ersättningsutskottet, besluta om ersättning och övriga anställningsvillkor för VD. Beslut om ersättning till övriga anställda som ingår i bolagets företagsledning och eventuella övriga anställda som rapporterar direkt till VD kan av styrelsen delegeras till VD. Om delegering sker till VD ska VD föredra ersättningsförslag till företagsledning inför ersättningsutskottet innan beslut. Ersättning till anställda som ingår i bolagets företagsledning ska årligen rapporteras i styrelsen. Beslut om förmåner till personalen fattas av VD och ska årligen anmälas till LFS styrelse.

5. Information till anställda
Alla anställda ska informeras om vilka kriterier som styr deras ersättning och om hur deras resultat bedöms. Sådan information liksom information om riktlinjens innehåll i övrigt ska publiceras på LFS intranät.

VD ska informera bolagets avdelningschefer om bestämmelserna i denna riktlinje. Avdelningschef ska därefter se till att bestämmelserna efterlevs inom sitt ansvarsområde.

6. Offentliggörande av uppgifter
En redogörelse för företagets ersättningar återfinns i LFS årsredovisning.

7. Uppföljning och kontroll
Styrelsen är ansvarig för att denna policy tillämpas och följs upp. VD ansvarar för att den införlivas i verksamheten.

Uppföljning av efterlevnaden av denna policy och av att företagets ersättningar överensstämmer med policyn ska ske minst årligen genom Internrevision eller annat kontrollorgan. Resultatet av uppföljningen ska årligen rapporteras till styrelsen och omgående vid bristande efterlevnad.

8. Beslutsordning
Denna policy fastställs av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år även om inga ändringar beslutas. VD ansvarar för att policyn uppdateras.