Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med ett beslut i frågor som rör våra produkter och tjänster för försäkring och bank kan du:

Begära omprövning av beslutet

Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet.

Skadeprövningsnämnd

Om du inte är nöjd med det besked du fått i ett skadeärende kan du också begära att ärendet tas upp i vår skadeprövningsnämnd. Nämnden sammanträder i allmänhet var 14:e dag. Skicka ett brev eller e-post till oss och berätta varför du vill ha omprövning. Vill du inte skriva kan du höra av dig till handläggaren istället.

Kundombud

Förutom detta har vi i vårt kundägda bolag utsett ett kundombud, som har mångårig och bred erfarenhet inom vårt verksamhetsområde och som inte arbetar i linjen med frågorna. Du kan med förtroende vända dig till vårt kundombud:

Teres Lundblad, tfn 0500-77 70 47,  teres.lundblad@LFskaraborg.se

Dataskyddsombud

Vi har också utsett ett Dataskyddsombud som ska se till att personuppgifter hanteras på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed.

Emmelie Birgerson Harbom, tfn 0500-77 70 71, Emmelie.BirgersonHarbom@lfskaraborg.se 

Bankärenden

Om du inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut kan du vända dig till en centralt klagomålsansvarig hos Länsförsäkringar Bank och Hypotek. Du kan då skriva till Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.

Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå. Dessa nås på adress Box 24215, 104 51 Stockholm eller telefon 0200-22 58 00. Besöksadress är Karlavägen 108.

Ytterligare information finns på www.bankforsakring.konsumenternas.se

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden

Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning. En anmälan måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

Adress till Allmänna reklamationsnämnden:
Box 174, 101 23 Stockholm

Vi åtar oss att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Ytterligare information finns på Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte ärenden som rör rent medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs (till exempel bedömning av invaliditetsgraden). Sådana ärenden prövas i stället av: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, tfn: 08-522 787 20. Besöksadress: Karlavägen 108.

Ytterligare information finns på Svensk Försäkring

Domstol

Du har också möjlighet att väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol.
Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla även vid tvist med försäkringsbolaget.