Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Skaraborg ägs av våra kunder och det är därför extra viktigt att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende för en kostnadsfri omprövning.

Begära omprövning av beslut som rör våra försäkringar

 1. Be din handläggare titta på ärendet igen
  Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Enklaste och snabbaste sättet är att du vänder dig till den person som handlagt ärendet.
   
 2. Be om omprövning i Skadeprövningsnämnden
  Om du inte är nöjd med det besked du fått i ett skadeärende kan du också begära att ärendet tas upp i vår skadeprövningsnämnd. Nämnden sammanträder i allmänhet var 14:e dag. Skicka ett brev eller e-post till oss och berätta varför du vill ha omprövning. Vill du inte skriva kan du höra av dig till den person som handlagt ärendet istället.

  Skadeprövningsnämnden
  Länsförsäkringar  Skaraborg
  Box 600
  54129 Skövde
  Mail: tlu@lfr.se

Begära omprövning av beslut som gäller bankärenden

Om du inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut kan du vända dig till en centralt klagomålsansvarig hos Länsförsäkringar Bank och Hypotek. Du kan då skriva till Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.

Kundombud

Förutom detta har vi i vårt kundägda bolag utsett ett kundombud, som har mångårig och bred erfarenhet inom vårt verksamhetsområde och som inte arbetar i linjen med frågorna. Du kan med förtroende vända dig till vårt kundombud:

Om du, som privatperson, fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

 • Trafikskadeärenden
  Trafikskadenämnden prövar ersättning för personskador som inträffat i trafik med motorfordon.www.trafikskadenamnden.se  08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
   
 • Medicinska ärenden
  Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring och kräver medicinska bedömningar. Även tvister som gäller hem- och reseförsäkring kan i vissa fall prövas om ärendet kräver en medicinsk bedömning. www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
   
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor. www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
   
 • Övriga ärenden- ARN
  Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller 08-508 860 00. Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Domstol

Du har också möjlighet att väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol.Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla även vid tvist med försäkringsbolaget.

Kostnadsfri konsumentrådgivning i försäkrings- och bankfrågor

Om du är missnöjd med Fastighetsförmedlingen

Då ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Dataskyddsombud

Vi har också utsett ett Dataskyddsombud som ska se till att personuppgifter hanteras på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed.