Lokalt arbete för globala mål

Länsförsäkringar arbetar aktivt med att stödja en hållbar utveckling enligt FNs globala mål. Sju av målen och 13 av delmålen identifierades som mest relevanta och kan tydligt kopplas till Länsförsäkringars verksamhet. Alla 23 länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB ska arbeta mot dem. Arbetet sker lokalt anpassat till varje länsförsäkringsbolag, som också kan välja att jobba med fler än de mål som gruppen har kommit fram till gemensamt.

God hälsa och välbefinnande

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken.

Vi bidrar till forskning kring hälsa och trafikolyckor, arbetar med förebyggande hälsotjänster och rehabilitering. Vi arbetar med skadeförebyggande åtgärder kring trafiksäkerhet och forskar kring oskyddad trafikant.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.7 Utrota tvångsarbete, människo-handel och barnarbete.

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg, säker arbetsmiljö för alla.

 8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

Länsförsäkringar för dialog med leverantörer kring arbetsvillkor. Vårt digitala erbjudande gör finansiella tjänster mer tillgängliga och vi informerar om vikten av jämställd privatekonomi.

Minskad ojämlikhet

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering.

Vi verkar för jämställdhet och mångfald i rekryteringsprocesser och i verksamheten, via valberedningsarbete i portföljbolag och i samhällsengagemang.

Hållbar konsumtion och produktion

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Vi ställer krav på materialval, återvinning och återbruk vid skadereparationer, uppmuntrar leverantörer och portföljbolag att rapportera om hållbarhet. Länsförsäkringar forskar kring byggmaterial.

Bekämpa klimatförändringarna

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.

Vi arbetar med att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten. Forskning bedrivs kring klimatpåverkan och vi för dialoger med kunder och beslutsfattare kring klimatfrågor. Vi placerar i klimatsmarta investeringar, till exempel gröna obligationer.

Fredliga och inkluderande samhällen

16.5 Bekämpa korruption och mutor.

16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner.

Vi arbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i bank- och livverksamheten.

Genomförande och globalt partnerskap

17 De globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete.

Vi samarbetar inom länsförsäkringsgruppen och med andra aktörer som exempelvis forskningsinstitut, branschorganisationer, länsstyrelser, räddningstjänst och lokala företag.