Fond i fokus: Länsförsäkringar Asienfond

För lite mer än ett år sedan tog BlackRock över förvaltningen av Länsförsäkringar Asienfond. Vi har träffat Andrew Swan på BlackRock som är ansvarig förvaltare. Vi bad honom att beskriva närmre hur fonden förvaltas och vad han ser för möjligheter och hot med investeringar i Asien.

Andrew Swan, ansvarig förvaltare för Länsförsäkringar Asienfond

Hur ser förvaltarteamet ut?

- Länsförsäkringars Asienfond förvaltas av BlackRocks Asienteam med mig, Andrew Swan, som ansvarig förvaltare. Jag kom till BlackRock 2011 och har sedan dess byggt upp ett stort och erfaret team på cirka 40 personer som förvaltar strategier inom Asien och Globala tillväxtmarknader. Teamet består av förvaltare och analytiker baserade i Hong Kong, Shanghai, Taipei, London och New York. Asien och Tillväxtmarknaderna är komplexa marknader varför resurser och erfarenhet är viktiga faktorer för att lyckas.

Hur skulle du beskriva fonden och era styrkor i förvaltningen av den?

- Investeringsfilosofin bygger på en tro att ett diversifierat team, en flexibel investeringsstil och fokus på riskhantering ger bra förutsättningar för att skapa goda investeringsresultat i Asien. Vi tror på att ett disciplinerat sätt att kombinera analys av makroekonomi med bolagsanalys skapar ett mervärde för våra kunder över tid. Vår flexibla stil resulterar i att våra portföljer har exponering mot olika länder, sektorer och typer av bolag där vi allokerar dynamiskt mot dem som bedöms ha bäst utsikter för tillfället. En portfölj som är byggd på det sättet bör ha bra riskjusterad avkastning sett över en marknadscykel.

- Utöver detta så blir det viktigare och viktigare att väga in analys av bolags hållbarhet. Då vi analyserar bolag tar vi alltid hänsyn till deras arbete med miljö, sociala aspekter samt bolagsstyrning. Vi tittar på en mängd data gällande samtliga dessa faktorer som en bedömning vad gäller risk och bolagens framtida utveckling innan vi investerar.

- Givet att BlackRock är världens största kapitalförvaltare så har vi god access till företagsledningarna av de flesta bolag då vi ofta tillhör de största aktieägarna och vi har därmed bra förutsättningar att ha en dialog och arbetar mycket med påverkansarbete. Våra analytiker gör såväl kvalitativ som kvantitativ analys av bolags arbete med hållbarhet. Vår fundamentala tro är att bolag som är medvetna om dessa risker och utvecklas positivt inom hållbarhetsområdet samt har en god modell för ägarstyrning är mer välskötta och har bättre förutsättningar att generera en hållbar tillväxt och värde för aktieägarna.

Vad är det som gör att just er investeringsstrategi kommer att vara framgångsrik i att skapa avkastning i rådande marknadsklimat?

- Vår vy är att den asiatiska marknaden är mångfacetterad, har många ineffektiviteter och är komplex. Dess cykliska natur gör att det finns goda förutsättningar för aktiva förvaltare att skapa goda resultat. Genom att ta hänsyn till cyklikaliteten försöker vi hitta investeringsmöjligheter som sträcker sig bortom den senaste tidens teman och trender. Vår investeringsstrategi syftar till att kapitalisera på dessa marknadsineffektiviteter genom att identifiera katalysatorer i makroekonomin och politiska cykler och deras påverkan på de bolag vi analyserar.

- Att ha en flexibel investeringsstil är grunden för hur vi förvaltar våra kunders pengar. Detta ger oss förutsättning att anpassa oss till alla typer av marknader och investeringsmiljöer.

- Förra året var volatilt på de asiatiska marknaderna, främst drivet av handelskriget mellan Kina och USA vilket påverkade marknaderna negativt trots generellt sett god företagsfundamenta. Fonden utvecklades i linje med dess jämförelseindex och vi lyckades på ett relativt bra sätt hantera en tuff marknad som spretade isär åt många håll på grund av de svårförutsedda utspelen från Kinas och USAs ledare.

- Vår flexibla och väldiversifierade portfölj hjälpte oss navigera en ständigt föränderlig marknad under förra året vilket vi hoppas och tror kommer hjälpa att skapa värde för våra investerare även framöver.

Vad är det som gör Asien till en intressant region att investera i den närmsta framtiden?

- De asiatiska marknaderna har haft en stark start på året drivet av en supporterande politisk miljö samt förbättrad marknadslikviditet. Det faktum att Federal Reserve i USA har pausat sina räntehöjningar samt ekonomisk stimulans i Kina har varit positivt för aktiemarknaderna, i synnerhet då det har kommit genom ökad ekonomisk aktivitet i Kina tack vare detta.

- Handelsförhandlingarna fortsätter vara ett orosmoment. Vår tro är att de två länderna till slut kommer nå en överenskommelse men man bör som investerare vara medveten om stora svängningar på marknaden på vägen dit. Vi är för närvarande något mer försiktiga i våra investeringar givet de pågående förhandlingarna och de kommande sommarmånaderna som tenderar att vara svagare för de asiatiska marknaderna.

- Vi är fortsatt positiva på medellång sikt då vi anser att värderingarna är attraktiva och vi ser fortsatt acceleration vad gäller aktiviteten i den kinesiska ekonomin. Bolagens resultatrapporter kommer vara avgörande för att supportera marknaderna under årets andra halva.

- En av de marknader som vi är mest positiva kring är Indonesien där vi tror att vi är tidigt i konjunkturcykeln. Vi är också överviktade mot Kina. Indien är en marknad som vi är mer avvaktande till och där vi har en undervikt då vi ser höga värderingar, ett kommande val och spänningar kring det finansiella systemet.

- Sammantaget så ser vi konstruktivt på de asiatiska marknaderna men är samtidigt medvetna om att dessa volatila marknader kan svänga snabbt.

Och på lite längre sikt - vad tror ni då?

- Om vi lyfter blicken och tittar mer långsiktigt tror vi att de underliggande positiva drivkrafterna för de asiatiska marknaderna består. Vi bedömer att marknaderna befinner sig någonstans mitt i konjunkturcykeln. Tillväxten i Asien är högre än i de flesta andra delar av världen.  Vi tror att det kommer genomföras mycket positiva politiska reformer över tid vilket vidare supporterar tillväxten. Urbanisering, ökad konsumtion och utveckling av servicesektorerna är ytterligare faktorer som vi tror kommer supportera den strukturella tillväxten i Asien.

Vilka potentiella orosmoln ser du?

- Den politiska spänningen mellan USA och Kina tycks vara här för att stanna vilket kan skapa tvära kast i marknaden fram och tillbaka. Vi tror att detta kommer bestå över en längre tid vilket vi håller i beaktande i våra investeringsbeslut.

- Vad som händer på de amerikanska och europeiska marknaderna kommer också ha betydelse för våra marknader. Efter en utdragen cykel av stark utveckling på den amerikanska börsen kan eventuella nedgångar där spilla över på volatilitet i Asien.

- Också de globala makroekonomiska utsikterna och utvecklingen av dollarn är potentiella hot. I vårt närområde kommer utgången av valet i Indien vara viktigt att följa vilket kan skapa ökad volitilitet. Utöver detta så är aktiviteten i den kinesiska ekonomin en ständigt viktig faktor och ett potentiellt hot om den avtar vilket vi håller ett ständigt vakande öga på.

Läs mer om fonden >

Fondfakta

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i företag inom olika branscher och länder i Asien (exklusive Japan). Fondens målsättning är att avkastningen ska överträffa sitt jämförelseindex.

Risknivå: 6 av 7 (där 7 är högst risk)

Årlig avgift: 1,42 % varav förvaltningsavgift 1,40 %
Ansvarig förvaltare: Andrew Swan, BlackRock, på uppdrag av Länsförsäkringar Fondförvaltning

Se alla nyheter