Länsförsäkringar Banks ersättningssystem 2015

För Länsförsäkringar AB-koncernen gäller en koncerngemensam ersättningspolicy som årligen ses över och fastställs av styrelsen.

1. Beredning och beslut

Länsförsäkringar Bank AB (Länsförsäkringar Bank) ingår i Länsförsäkringar AB-koncernen (LFAB-koncernen). För LFAB-koncernen gäller en koncerngemensam ersättningspolicy. Policyn, som revideras årligen, fastställdes senast av LFAB:s styrelse den 17 juni 2015 och av Länsförsäkringar Banks styrelse den 26 augusti 2015.

Till grund för Länsförsäkringar Banks beslut om den reviderade ersättningspolicyn ligger en riskanalys av vilka risker ersättningspolicyn kan vara förknippad med. Riskanalysen, som genomförts av Länsförsäkringar Banks riskkontrollfunktion, resulterade i bedömningen att mycket begränsade risker är kopplade till ersättningspolicyn. Bedömningen grundar sig bland annat på att rörlig ersättning i förekommande fall utgörs av gratifikation, som i enstaka fall kan utgå för en exceptionell arbetsinsats och då med maximalt två månadslöner per år, att för anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil utbetalas 60 procent av den rörliga ersättningen först efter tre år och att den rörliga ersättningen vars utbetalning skjutits upp endast betalas ut till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till företagets finansiella situation och motiverat enligt företagets, affärsenhetens och den anställdes resultat.  

I samband med beslutet om ersättningspolicyn identifierades anställda som kan påverka Länsförsäkringar Banks riskprofil.

Länsförsäkringar Banks styrelse beslutar om ersättning till anställda som ingår i den verkställande ledningen och anställda som har det övergripande ansvaret för någon av företagets kontrollfunktioner. Länsförsäkringar Banks styrelse har inom sig utsett ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning till dessa personer, inför styrelsens beslut härom. Ersättningsutskottet ska även bereda beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Utskottet har inget beslutsmandat. Under 2015 har ett sammanträde hållits i Ersättningsutskottet.

Vid styrelsesammanträdet den 9 juni 2015 utsågs Sten Dunér och Christian Bille till ledamöter av Ersättningsutskottet.

 

2. Ersättningsmodell och kriterier för ersättningar

Utgångspunkten för den koncerngemensamma ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för LFAB-koncernen att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande samt överensstämma med LFAB-koncernens långsiktiga intressen. 

2.1 Fast ersättning

Basen i ersättningsmodellen ska utgöras av fast ersättning. Den fasta ersättningen ska vara på rätt nivå för att attrahera och behålla rätt kompetens och ska sättas individuellt på en nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete och prestation samt följa gällande kollektivavtal. 

2.2 Rörlig ersättning

Rörlig ersättning kan i enstaka fall utgå för att i efterhand belöna en exceptionell arbetsinsats och då i form av gratifikation. Gratifikationen kan motsvara högst två månadslöner per år. Anställda i kontrollfunktioner är inte berättigade till rörlig ersättning.

2.3 Uppskjuten ersättning och bortfall av ersättning

För en anställd som påverkar företagets riskprofil och som erhåller en rörlig ersättning utbetalas 60 procent av den rörliga ersättningen först efter tre år. Rörlig ersättning betalas ut eller övergår till dessa anställda endast till den del det är försvarbart med hänsyn till företagets finansiella situation och motiverat enligt företagets, affärsenhetens och den anställdes resultat. 

2.4 Ersättning i samband med nyanställning

I samband med nyanställning kan så kallad garanterad ersättning utgå under det första anställningsåret. Den garanterade ersättningen får utgöra högst 50 procent av den fasta ersättningen under det första anställningsåret.

2.5 Övriga ersättningar och förmåner

Enligt ersättningspolicyn kan provisionsbaserad ersättning, reglerad i kollektivavtal, utgå till säljande personal.

Vidare kan anställda, utöver kontant ersättning, erbjudas förmåner till exempel i form av rabatter på företagets produkter, bilförmån, kollektivavtalad lunchförmån samt hälso- och friskvård.

Pensions- och avgångsvillkor följer av kollektivavtal. LFAB-koncernen kan inom ramen för av bolagsstämman fastställda principer för ersättning till ledande befattningshavare, avtala om särskilda pensions- och avgångsvillkor.

Under räkenskapsåret 2015 kostnadsförda totalbelopp för ersättningar
Kategori Fast ersättning Rörlig ersättning Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Verkställande ledning 11,4 0 5 0
Andra anställda som kan påverka företagets risknivå 6,3 0 9 0
Övriga anställda 78,6 0 116 0
Totalt 96,3 0 130 0

Kategorin ”Verkställande ledning” omfattar verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i företagsledningen eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

Kategorin ”Andra anställda som kan påverka företagets risknivå” omfattar övriga som definierats som särskilt reglerad personal.

Under räkenskapsåret 2015 kostnadsförda och utbetalda ersättningar uppgår 96,3 Mkr.
Under räkenskapsåret 2015 kostnadsförda belopp för avgångsvederlag uppgår till 0 kr och omfattar 0 stycken anställda. Härutöver finns inga kostnadsförda utfästa avgångsvederlag.