Hur var tillgångarna i garantiförvaltningen placerade under 2020?

Per sista december låg ungefär 49 procent i ränteplaceringar, varav det mesta i svenska statspapper och bostadsobligationer och en del i utländska krediter. Placeringar i aktier globalt var 32 procent och 19 procent var placerat i alternativa investeringar som exempelvis fastigheter och skog.


Ränteportföljen har under 2020 varit placerad i svenska statspapper och bostäder samt i utländska krediter. Aktieportföljen har haft en global inriktning där tillgångarna har placerats i olika regioner. Aktieandelen bestod till största delen av amerikanska, svenska och europeiska aktier samt mindre andel tillväxtmarknader. Andelen aktier har minskat till förmån för alternativa investeringar som ökat under året.


Under 2020 var avkastningen 7,7 procent (före försäkringsavgifter men efter kapitalförvaltningsavgift). Alla tillgångsslag i portföljen bidrog positivt till avkastningen under året, aktier och alternativa investeringar bidrog mest.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 2 har fått hjälp av svaret