Hur var tillgångarna i garantiförvaltningen placerade under 2019?

Per sista december låg ungefär 50 procent i ränteplaceringar, varav det mesta i svenska statspapper och bostadsobligationer och en del i utländska krediter. Placeringar i aktier globalt var 36 procent och14 procent var placerat i alternativa investeringar som exempelvis fastigheter och skog.

Ränteportföljen har under 2019 varit placerad i svenska statspapper och bostäder samt i utländska krediter. Aktieportföljen har haft en global inriktning där tillgångarna har placerats i olika regioner. Aktieandelen bestod till största delen av amerikanska, svenska och europeiska aktier samt mindre andel tillväxtmarknader. Andelen aktier var vid årets slut ungefär lika som i början av året, dock har fördelningen varierat under året. Andelen räntebärande har minskat till förmån för alternativa investeringar som inkluderades under året.

Under 2019 var avkastningen 13,1 procent (före försäkringsavgifter men efter kapitalförvaltningsavgift). Alla tillgångar i portföljen bidrog positivt till avkastningen under året. 

Hjälpte det här svaret dig?