Hållbarhetsarbete inom Länsförsäkringar Fondförvaltning

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom sina fonder investerade i ett stort antal bolag över hela världen och det är vår övertygelse att det är de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor som kommer att vara de bästa investeringarna över tid. Länsförsäkringar Fondförvaltning har undertecknat PRI (Principles for Responsible Investments), vilket är FNs principer för ansvarsfulla investeringar.


Bolagsstämmor

Viktigt med närvaro på bolagsstämmor

Länsförsäkringar Fondförvatlning strävar efter att delta på bolagsstämmor och utnyttja sin rösträtt i bolag där fonderna tillhör de största ägarna eller där det av andra skäl bedömts som väsentligt att närvara och rösta på bolagsstämman.

Under perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 har Länsförsäkringar Fondförvaltning röstat på 60 bolagsstämmor varav 44 var i Sverige.

Läs mer om bolagsstämmor


Valberedningar

Viktigt att påverka styrelsers sammansättning


Länsförsäkringar Fondförvaltning är genom fonderna stora ägare i ett flertal bolag och har därför inflytande över styrelsesammansättningen och styrelseledamötenas arvoden. Det är viktigt att vi säkerställer att börsbolagen som fonderna äger får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas positivt genom att nominera duktiga, engagerade och kompetenta styrelseledamöter.

Inför årsstämmorna under våren 2018 har Länsförsäkringar Fondförvaltning ingått i sexton valberedningar. Elva av dessa var bolag noterade på Stockholmsbörsen och omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning. Övriga var bolag på First North eller noterade utomlands. I första hand är det bolag inom fastighetssektorn där fonderna är stora ägare. Vi verkar för att styrelserna har en bra sammansättning av kompetenser som speglar bolagets behov och att kompetenserna i styrelsen kompletterar varandra, mångfald bland ledamöterna, jämn könsfördelning och att de har tid och engagemang för uppdraget. Vi försöker också hålla ner antalet styrelseledamöter och verkar för att arvodena till styrelseledamöterna är marknadsmässiga.

Andelen kvinnor i de sexton bolag där Fondbolaget ingick i valberedningar uppgick till 38 procent (39). I de elva bolag som är noterade på Stockholmsbörsen och omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning uppgick andelen kvinnor till 41 procent (42). De totala arvodena i de bolag där Fondbolaget ingick i valberedningar ökade till 21,5 Mkr (19,4Mkr)*. Extra arvode till arbetande styrelseordförande i Wihlborgs med 2,25 Mkr är en förklaring till ökningen. Antalet styrelseledamöter ökade från 95 till 99 personer.

*Arvodet i finska Suomen Hoivatilat Oyj i Finland är exkluderat då det till stor del är baserat på ersättning per möte.

Inför årsstämmorna 2019 ingår Länsförsäkringar Fondförvaltning i nedanstående valberedningar. Samtliga utom Nexam Chemical Holding AB och NCAB är verksamma inom fastighetssektorn.

Bolag Namn Ledamot eller ordf.
Amasten Fastighets AB Johannes Wingborg Ordförande
Byggpartner i Dalarna Holding AB Eva Gottfridsdotter-Nilsson Ordförande
Catena Fastigheter AB Johannes Wingborg Ledamot
Corem Property Group AB Sofia Aulin Ledamot
Hembla AB (fd D. Carnegie & Co AB) Johannes Wingborg Ordförande
Hemfosa Fastigheter AB Eva Gottfridsdotter-Nilsson Ledamot
Fabege AB Eva Gottfridsdotter-Nilsson Ledamot
FastPartner AB Johannes Wingborg Ledamot
JM AB Eva Gottfridsdotter-Nilsson Ledamot
Magnolia Bostad AB Johannes Wingborg Ledamot
NCAB Sofia Aulin Ledamot
Nexam Chemical Holding AB Eva Gottfridsdotter-Nilsson Ordförande
Nyfosa Johannes Wingborg Ordförande
Stendörren Fastigheter AB Johannes Wingborg Ledamot
SSM Holding AB Johannes Wingborg Ordförande
Suomen Hoivatilat Oyj (Finland) Johannes Wingborg Ledamot
Tre Kronor Property Investment AB Johannes Wingborg Ledamot
Wihlborgs AB Eva Gottfridsdotter-Nilsson Ledamot

Vid frågor kontakta ägaransvarig vid Länsförsäkringar Fondförvaltning, Johannes Wingborg, 08-588 407 03.

Valberedningar & ersättningar

Bolag Kvinnor 2018 Män 2018 Totalt 2018 Kvinnor 2017 Män 2017 Totalt 2017 Arvode 2018 Arvode 2017
Amasten Holding 2 (33%) 4 (67%) 6 1 (25 %) 3 (75%) 4 1 205 000 kr 680 000 kr
Byggpartner i Dalarna 3 (50%) 3 (50%) 6 2 (40%) 3 (60%) 5 800 000 kr 800 000 kr
Catena 3 (43%) 4 (57%) 7 3 (43 %)  4 (57%) 7 1 340 000 2 550 000 kr (varav 1,8 Mkr extra till arbetande styrelseordförande)
Corem Property Group 2 (33%) 4 (67%) 6 2 (40 %)  3 (60%) 5 1 125 000 kr 960 000 kr
D. Carnegie & Co 3 (60%) 2 (40%) 5 2 (29 %)  5 (71%) 7 500 000 kr 750 000 kr
Fabege 4 (50%) 4 (50%) 8 4 (50 %) 4 (50%) 8 2 190 000 kr 2 350 000 kr
FastPartner 2 (33%) 4 (67%) 6 2 (33%)  4 (67%) 6 910 000 kr 910 000 kr
Hemfosa 4 (57%) 3 (43%) 7 4 (57 %)  3 (43 %) 7 1 525 000 kr 1 600 000 kr
Kungsleden 4 (67%) 2 (33%) 6 5 (72 %) 2 (28%) 7 1 960 000 kr 2 315 000 kr
Magnolia bostad 1 (20%) 4 (80%) 5 1 (20%) 4 (80%) 5 1 900 000 kr 1 700 000 kr
Nexam Chemicals 2 (40%) 3 (60%) 5 1 (25 %) 3 (75%) 4 690 000 kr 550 000 kr
NP3 Fastigheter 1 (20%) 4 (80%) 5 2 (33 %) 4 (67%) 6 1 000 000 kr 1 150 000 kr
SSM (mid cap) 1 (14%) 6 (86%) 7 1 (14%) 6 (86%) 7 1 350 000 kr 750 000 kr
Stendörren Fastigheter 2 (29%) 5 (71%) 7 2 (33 %) 4 (67%) 6 1 590 000 kr 1 385 000
Suomen Hoivatilat (Finland) 1 (17%) 5 (83%) 6 2 (33%) 4 (67%) 6 Fast arvode om Eur 145 000 till hela styrelsen + Eur 4200/möte till hela styrelsen + 50 % extra ersättning om resan för ledamoten överstiger tre timmar. Fast arvode om Eur 99 000 till hela styrelsen + Eur 4200/möte till hela styrelsen + 50 % extra ersättning om resan för ledamoten överstiger tre timmar.
Wihlborgs 3 (43%) 4 (57%) 7 3 (43 %) 4 (57%) 7 3 400 000 (varav 2,25 Mkr extra till arbetande SO) 1 000 000

Ägarpolicy

Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Fondförvaltning ska alltid agera med syfte att uppnå bästa möjliga avkastning till fondernas andelsägare med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och målsättning.

Syftet med denna ägarpolicy är att beskriva Länsförsäkringar Fondförvaltnings grundsyn på ägarrollen och visa Länsförsäkringar Fondförvaltnings övergripande syn på centrala ägarfrågor. För att kunna utöva rollen som ägare ser Länsförsäkringar Fondförvaltning regelbundet över den interna organisationen och dess möjligheter att fullfölja policy och ambitioner. I de fall Länsförsäkringar Fondförvaltning inte har egna resurser för en ändamålsenlig analys kan extern expertis anlitas.

Länsförsäkringar Fondförvaltning kan överväga att samverka med andra aktieägare i de fall där detta är motiverat. Styrning av företag kan indelas i ägarstyrning och bolagsstyrning, vilket klargör ansvarsfördelningen mellan ägare och styrelse. I korthet kan dessa mekanismer definieras som att ägare styr genom beslut på bolagsstämma och styrelsen genom det dagliga styrelsearbetet. Länsförsäkringar Fondförvaltning ska i första hand inte styra bolagens strategiska och operativa arbete utan verka genom bolagsstämman.

Länsförsäkringar Fondfövaltnings ägarpolicy