Länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringsgruppen är varken i praktisk eller juridisk mening en koncern. Vart och ett av de 23 länsförsäkringsbolagen är självständiga bolag som lämnar egna rapporter och huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom länsförsäkringsgruppen tecknas direkt av länsförsäkringsbolagen.

Inom Länsförsäkringar AB bedrivs viss sakförsäkringsaffär samt affär inom bank, liv och fondliv. Dessutom finner du här, under Länsförsäkringsgruppen, ackumulerade siffror för de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringsgruppen har omkring 3,9 miljoner kunder och sysselsätter cirka 6 700 medarbetare.

Senaste finansiella rapporten

Delårsöversikt januari-juni 2019

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 6 494 (4 071) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 4 procent till 13 675 (13 136) Mkr.
  • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 7 033 (3 871) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 323 (655) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 100 (98).
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen ökade till 1 453
    (1 376) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (11) procent.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Sakkoncernen ökade till 375 (292) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (93).
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bankkoncernen ökade till 958 (888) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 272 (2 193) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 375 (288) Mkr. Premieinkomsten ökade till 4 719 (4 618) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna uppgick till 848 (822) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 2 280 (783) Mkr.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2018.

Läs hela länsförsäkringsgruppens delårsöversikt

Rapportdatum 2020
  Rapport
13 februari Årsöversikt 2019 i sammandrag
12 mars Årsöversikt 2019

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.

Läs mer om rating