Länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringsgruppen är varken i praktisk eller juridisk mening en koncern. Vart och ett av de 23 länsförsäkringsbolagen är självständiga bolag som lämnar egna rapporter och huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom länsförsäkringsgruppen tecknas direkt av länsförsäkringsbolagen.

Inom Länsförsäkringar AB bedrivs viss sakförsäkringsaffär samt affär inom bank, liv och fondliv. Dessutom finner du här, under Länsförsäkringsgruppen, ackumulerade siffror för de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringsgruppen har omkring 3,9 miljoner kunder och sysselsätter cirka 6 700 medarbetare.

Senaste finansiella rapporten

Delårsöversikt januari-juni 2020

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till –350 (6 494) Mkr, med en kapitalavkastning på –825 (7 033) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 1 107 (323) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 14 428 (13 675) Mkr. Totalkostnadsprocenten minskade till 94.9 (100,4).
  • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 130 (1 453) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 (10) procent.
  • Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelseresultat uppgick till 133 (375) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 9 procent till 3 288 (3 015) Mkr. Totalkostnadsprocenten minskade till 94,5 (96,1).
  • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat uppgick till 876 (958) Mkr. Räntenettot ökade till 2 423 (2 272) Mkr.
  • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 333 (375) Mkr. Premieinkomsten ökade till 5 529 (4 719) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 884 (848) Mkr.
  • Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till –2 069 (2 280) Mkr.

Uppgifter inom parantes avser helår 2019.

Läs hela delårsöversikten.

Rapportdatum 2020
  Rapport
13 februari Årsöversikt i sammandrag 2019
12 mars Årsöversikt 2019
3 september Delårsöversikt januari-juni 2020

Länsförsäkringsgruppens finansiella rapporter

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt. 

 Läs mer om rating

Om länsförsäkringsgruppen

23 länsförsäkringsbolag i samverkan

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga, kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppen bygger på tilltro till den lokala närvaron.

Genom de lokala länsförsäkringsbolagen erbjuder länsförsäkringsgruppen ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra finansiella lösningar, för såväl privatpersoner som företag och lantbruk. Kundkontakterna sker på de lokala länsförsäkringsbolagen, och det är också där man fattar beslut som är viktiga för våra kunder.

Lokal närvaro, lokal beslutskraft

Utgångspunkten är den lokala närvaron och beslutskraften. Lokal beslutskraft i kombination med gemensamma muskler skapar ett verkligt mervärde för kunderna. Grundläggande är en långsiktig omsorg om kundernas pengar. Det finns inga externa aktieägare utan det är kundernas pengar som förvaltas. Detta synsätt präglar hela verksamheten.

De lokala länsförsäkringsbolagen samverkar genom Länsförsäkringar AB, som utgör navet i länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar AB:s uppdrag är att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, arbeta med gruppens strategiska utvecklingsarbete och sköta service inom områden som ger skalfördelar och effektivitet för ägarna – de 23 länsförsäkringsbolagen.

Tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern, utan en federation.

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

Bokslutskommunikéer 2018