Länsförsäkringar Fondliv

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2020

2020 i korthet

  • Länsförsäkringar Fondlivs resultat uppgick till 705 (749) Mkr.
  • Premieinkomsten ökade med 29 procent till 12 228 (9 478) Mkr.
  • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Fondliv ökade till 171 (159) Mdkr, till följd av positiv avkastning och starkt nettoinflöde.
  • Fondutbudet rankas högt inom hållbarhetsområdet i de stora försäkringsförmedlarnas årliga analyser. Under 2020 lanserades nio nya hållbarhetsinriktade fonder, fem hållbarhetsinriktade placeringsförslag, samt en märkning för fonder med låg klimatrisk: Gröna Lövet.

Uppgifter inom parantes avser helår 2019.

Läs hela årsredovisningen

Mer information

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, per den 31 december 2020.
Kapitalbas 14 207 Mkr
Kapitalkrav 9 866 Mkr
Kapitalkvot

144 %

Om Länsförsäkringar Fondliv

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet.

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti gällande inbetalda premier. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

För mer information

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 

Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00