Råttor och möss

Möss och råttor är allätare och kan hitta mycket godsaker i våra hus och hem om vi inte ser till att förvara eller hantera det på rätt sätt. Det finns tre anledningar till att de söker sig in till våra bostäder: för att söka skydd, för att hitta föda samt för att bygga bo och föröka sig.

Hur kommer möss och råttor hem till mig?

Mössen kommer vanligtvis in i våra hus via dörrspringor, ventiler eller in bakom fasaden. Det är vanligare med möss i närheten av större områden med växtlighet som t.ex. skogsdungar, skog, fält och åkrar.

Råttor finns mer eller mindre i alla tätbebyggda områden, samt att de är vanliga på avfallsanläggningar och större gårdar. I större städer finns de i avloppssystemen och kommer inte sällan in i våra hem den vägen via t.ex. trasiga avlopp eller uttorkade vattenlås.

Hur vet jag om jag har möss och råttor hemma?

Tidiga tecken på att möss har tagit sig in i huset är att man hör dem i väggar eller på vinden, samt att man lite här och var hittar deras spillning som ser ut som små svarta riskorn.

Vanliga spår av råttor är deras hål i marken och tydliga gnagmärken på t.ex. dörrkarmar eller portar. Ett annat tydligt tecken på förekomst av gnagare är dålig lukt. Råttornas spillning är större, mer som olivkärnor, samt att de har i större utsträckning bestämda platser de lämnar sin spillning på. Gärna på platser där de får vara ostörda som t.ex. källare.

Sprider möss och råttor smitta?

Spillningen från både möss och råttor kan vara sjukdomsspridande och det är viktigt att spillningen städas bort om den upptäcks. Främst råttor kan sprida smitta i och med att de ofta lever i avloppssystem. Tvätta alltid händerna om du har varit i kontakt med möss och råttor eller deras spillning.

Så förebygger du angrepp från möss och råttor

För att förebygga att möss och råttor tar sig in i våra bostäder, så är det viktigt att se över skicket på byggnaden och omgivningen. Här kommer några enkla tips:

  1. Möss och råttor finner gärna skydd i högt gräs och buskage. Se till att det är så lite vegetation som möjligt i direkt anslutning till fasaden. Håll också övrig växtlighet kort och nedtrimmad runt fastigheten.

  2. När du lämnar fritidshus eller annan bostad för en längre tid är det viktigt att ta med sig torrvaror och övriga livsmedel därifrån. Det går även bra att förvara dem i tätslutande behållare.

  3. Vid stambyten eller reparationer händer det att ledningar sågas av och lämnas öppna. Ibland kan dessa fortfarande vara påkopplade på avloppsledningsnätet. Råttor som lever i avloppsledningsnätet får då ett enkelt sätt att ta sig in i fastigheten. Se till att dessa rör alltid pluggas igen ordentligt på ett professionellt sätt.

  4. Se över sprickor och glipor i fasad och mur, främst på nedervåning och i källare. Se till att ventiler är hela och är försedda med galler eller nät. Även rör- och kabelgenomföringar ska tätas ordentligt både invändigt och utvändigt.

  5. Se över dörrar och portar runt om huset och se till att de håller tätt. Tänk på att en råtta kan ta sig in genom en glipa lika stor som en tumme och en mus genom en glipa lika stor som ett lillfinger. Det är därför viktigt att det finns lister vid portar och dörrar som håller tätt så att gnagarna inte tar sig in. Kontrollera regelbundet dina egna dörrar och portar.

  6. I övrigt, tänk på att alltid hålla rent runt huset. Fågelfrön och fallfrukt ska samlas upp och sopor som finns lättåtkomliga för gnagare i t.ex. soprum eller källare ska läggas i täta sopkärl. Bråte och annat material som ligger kvar i trädgård, källare, på lekplatser etc. och inte fyller någon funktion utgör skydd för gnagare. Se till att avlägsna detta.