Vi värnar om miljön

Länsförsäkringar Östgöta har funnits sedan 1841. Våra åtaganden och relationer är långsiktiga, liksom vårt miljöarbete. Vi vill vara med och påverka nu, för de beslut som fattas idag påverkar oss i framtiden.

Vi värnar om miljön

Länsförsäkringar Östgöta är ett tjänsteföretag och vår direkta miljöpåverkan är därför ganska liten. Men genom de försäkringsärenden vi hanterar är den indirekta miljöpåverkan stor.

Viktiga områden ur miljösynpunkt är:

  • Motorskador
  • Uppvärmning
  • Brandskador
  • Tjänsteresor
  • Vattenskador
  • Elförbrukning

Ett av våra övergripande miljömål är att minska utsläppen av koldioxid. Det gör vi bland annat genom att reducera energiförbrukningen i våra fastigheter och genom att miljöanpassa våra tjänsteresor.

Förebyggande åtgärder

Skadeförebyggande arbete är en viktig del i miljöarbetet. När vi kan förhindra att en skada uppstår besparas miljön stor påverkan, till exempel avseende transporter, materialtillverkning och
avfallshantering.

Exempel på skadeförebyggande åtgärder är besiktningar, information till kunder och kunskapsöverföring till entreprenörer och skolelever.

Miljökrav vid upphandling och inköp

En viktig del i vår indirekta miljöpåverkan är samarbetet med andra företag. Vi ställer miljökrav på de entreprenörer som anlitas för återställning efter skador samt på tjänster och produkter vid upphandlingar och inköp.