Fullmäktige - så fungerar det

Länsförsäkringar Jönköping är ett lokalt och kundägt bolag. Våra kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är desamma, och att det är självklart för oss att det är kundernas långsiktiga intressen som alltid kommer först. Vi har inga externa aktieägare som ska ta del av vinsten. De år som bolaget gör ett tillräckligt stort överskott kan pengarna betalas tillbaka till kunderna i form av återbäring. Alla sakförsäkringskunder i bolaget blir automatiskt ägare.

Fullmäktige - så fungerar det

Vi bor där du bor

Det ömsesidiga ägandet skapar en djup förankring i regionen som ger oss ett naturligt och självklart samhällsengagemang. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter i Jönköpings län.

Hela basen för vår verksamhet bygger på att våra kunder ska känna sig trygga i vardagen, både i medgång och i motgång. Men också att de ska kunna ta vara på möjligheterna och förverkliga sina idéer och drömmar genom livet.

Fullmäktige

I det kundägda Länsförsäkringar Jönköping sker allt med utgångspunkt i det som är viktigt för kunden. Kundernas intressen företräds via ledamöterna i fullmäktige på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ.

På bolagsstämman väljer fullmäktige Länsförsäkringar Jönköpings styrelse. Det är sedan styrelsen som utser vd. Genom fullmäktige har kunderna möjlighet att engagera sig i bolaget och dess utveckling. Ledamöterna i fullmäktige representerar kunderna och utses av kunderna vid lokala val.

Vad innebär uppdraget i fullmäktige?

Kundernas engagemang är en stor tillgång för bolaget. Som ledamot i fullmäktige bevakar och företräder du kundernas intressen i bolaget och har möjlighet att påverka. Det innebär att du är lyhörd för kundernas behov och önskemål och framför dem till bolagets ledning. Genom fullmäktiges ledamöter ges möjlighet till en viktig dialog och återkoppling som skapar nytta för bolaget och kunderna.

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Jönköpings högsta beslutande organ

Till bolagsstämman kallas alla ledamöter i fullmäktige. Fullmäktige har rätt att få ett ärende prövat på stämman om man lyfter frågan skriftligt och i så god tid att den kan tas med i kallelsen.

Utöver bolagsstämman hålls minst två fullmäktigemöten per år som ledamöterna är välkomna till. Syftet med dessa möten är att ge möjlighet till dialog och att ta del av information om bolagets utveckling. På så vis stämmer fullmäktige kontinuerligt av att verksamheten leds på ett sätt som tillgodoser kundernas krav och förväntningar. Andra aktiviteter kan förekomma under året och information skickas dessutom ut via digitala nyhetsbrev.

Antalet fullmäktige

För varje kommun utses fullmäktige utifrån andelen delägare i bolaget, inom kommunen. Varje kommun har minst två mandat och resterande fördelas ut procentuellt. Mandatet gäller i tre år, räknat från året efter valet har ägt rum. Alla försäkringstagare har rätt att delta i fullmäktigevalet för sin kommun och föreslå kandidater. Som kund kan man, via den fullmäktige som representerar kommunen man bor i, föra fram förslag till bolaget. Man kan också lämna förslag direkt till bolaget via exempelvis kontorschef.

Hur går valet till?

Det är sakförsäkringskunderna som röstar fram fullmäktigeledamöter. Varje ägare har en rösträtt och valet avgörs av röstövervikt. Vid lika röster avgörs valet genom lottning. Styrelseledamöter, anställda, försäkringsförmedlare eller franchisetagare i Länsförsäkringar Jönköping är inte valbara. Information om val till fullmäktige publiceras på bolagets webbplats.

Valmötena är offentliga och alla sakförsäkringskunder i de kommuner som står för val är välkomna.

Tack för att du är med och formar vår framtid!