Om vi inte är överens

Är du inte nöjd med beslut eller hantering av ett ärende som rör våra produkter och tjänster inom försäkring och bank är vi naturligtvis beredda att pröva beslutet om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post, brev eller göra ett besök på vårt kontor. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med "Klagomål".

Är du inte nöjd kan du:

 • Kontakta den som handlagt ärendet
  Har du/ni ytterligare fakta i ärendet som handläggaren inte känner till kan vi göra en ny prövning. Du kan också få en närmare förklaring i ärendet. De flesta meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal.
 • Begära prövning av ditt ärende genom klagomålsansvarig 
  I andra hand kan du kontakta klagomålsansvarig som ser till att ansvarig chef eller kundombudsman omprövar ditt ärende.
 • Kundombudsman
  Är du inte nöjd med vårt slutliga beslut kan du begära att vår kundombudsman omprövar ditt ärende. Denne omprövar de flesta ärenden. Kundombudsmannen är underställd styrelsen och arbetar oberoende i förhållande till vår organisation. För att begära omprövning av kundombudsmannen anmäler du ditt ärende till klagomålsansvarig, se nedan.
 • Anmäl ditt klagomål
  via vårt e-postformulär eller till klagomal@lfhalland.se. Vill du hellre skriva brev skickar du det till klagomålsansvarig, Länsförsäkringar Halland, Box 518, 301 80 Halmstad. Du når också klagomålsansvarig via växeln: 035-15 10 00.
 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bankklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt lokala slutliga beslut. Du kan kontakta bankens klagomålsansvarig per post. Märk brevet Länsförsäkringar Bank, klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.
 • Trafikskaderåd
  Rådet prövar vållande i trafikolyckor. Ärendet föredras av chefen för fordonsskador. I rådet ingår personer med juridisk kompetens och erfarenhet av trafik- och ansvarsfrågor. Skicka din begäran om prövning till klagomal@lfhalland.se eller Länsförsäkringar Halland, Box 518, 301 80 Halmstad.

Utomstående rådgivning och prövning

Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå. Dessa nås på adress Box 24215, 104 51 Stockholm eller telefon 0200-22 58 00. Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finns på www.bankforsakring.konsumenternas.se

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden och Personförsäkringsnämnden

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller telefon 08-508 860 00 för att få din sak prövad. Besöksadress är Kungsholmstorg 5. Ytterligare information finns på www.arn.se.

Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden i bankärenden om du anser att bankens beslut är felaktigt. Allmänna reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Ärenden som rör rent medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs (till exempel bedömning av invaliditetsgraden), kan inte prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Vänd dig då istället till Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20. Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finns på www.svenskforsakring.se.

Domstol

Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Ekonomisk värdering

Kommer vi inte överens om värdet på det som ska ersättas kan du begära ett utlåtande av en värderingsman som är förordnad av Handelskammaren. Värderingsmannen tillämpar villkorens värderingsregler.

Värderas egendomen till högre värde svarar Länsförsäkringar för värderingskostnaden. Vid samma eller lägre värde betalar du del av värderingskostnaden.

Fastighetsförmedling

Är du inte nöjd med mäklartjänsten kan du vända dig till klagomålsansvarig - se ovan - eller ansvarig för fastighetsförmedlingen hos oss, som kontaktar mäklaren och/eller dennes arbetsgivare. Fastighetsmäklaren har ett personligt ansvar i sitt uppdrag.