Länsförsäkringar Hallands hållbarhetsarbete

Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag som ägs av hallänningarna. Att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete är viktigt för oss inom såväl sociala som ekonomiska och miljörelaterade aspekter. Hållbarhetsarbetet tar avstamp i Länsförsäkringar Hallands vision om att Tillsammans skapa ett tryggt och skadefritt Halland.

Länsförsäkringar Hallands hållbarhetsarbete

 

Hållbarhetspolicyn utgör det interna ramverket och arbetet genomsyrar hela verksamheten. För att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete även externt har vi en uppförandekod som tydliggör de hållbarhetskrav vi ställer på våra samarbetspartners och leverantörer.

Utöver hållbarhetpolicyn har vi en verksamhetsplan för vårt interna hållbarhetsarbete som förtydligar vad hållbarhet innebär för oss på Länsförsäkringar Halland.

Verksamhetsplanen antogs 2019 och bygger på FN:s globala mål för en hållbar utveckling där vi valt ut de mål som ligger närmst vår ska verksamhet och där vi kan göra störts skillnad för våra kunder och hallänningarna i stort.

För att ytterligare konkretisera hållbarhetsarbetet har vi identifierat tre förändringsresor vi ska göra inom hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsresor

Den första resan syftar till ökad hälsa och välbefinnande i länet

Vi vill bidra till ett ökat välmående i hela länet, psykiskt såväl som fysiskt. Här ryms också frågor som rör trafiksäkerhet och att arbeta aktivt för att minska andelen människor som skadas i trafiken.

Under kommande år ska Länsförsäkringar Halland sätta extra fokus på att bidra till minskad psykisk och fysisk ohälsa samt ett ökat välbefinnande hos hallänningarna. Vi ska arbeta aktivt med dessa frågor både internet och externt.

Den andra resan syftar till en ökad trygghet i länet

Med vår andra resa vill vi bidra till ett inkluderande och jämställt samhälle där hallänningarna känner sig trygga och har lika värde och lika möjligheter. Vi ska jobba extra hårt för att nå ut med skadeförebyggande och trygghetsskapande kunskap och aktiviteter till grupper i samhället som vi idag har svårt att nå, och/eller som upplever sig särskilt otrygga.

Vi ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete både bland våra medarbetare men också i mötet med våra kunder.

Den tredje resan syftar till att rädda Värd(l)den

Med vår tredje resa vill vi att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster och bidra till en effektiv användning av resurser. Vi vill rädda ekonomiska, miljömässiga och sociala värden och bidra till en hållbar tillväxt i länet.

Vi ska lägga extra vikt vid arbetet med att kartlägga och reducera vår negativa klimatpåverkan. Vi ska sätta extra fokus på vårt skadeförebyggande arbete och vii ska arbeta aktivt för att hitta nya cirkulära metoder inom vår skadeservice.

Vi ska tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners minska vår negativa klimatpåverkan i leverantörsledet. Hela vår värdekedja ska spegla vårt hållbarhetsarbete.

Vi ska uppmuntra och bidra till en ökad integrering av hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet samt aktivt arbeta för en ökad transparens inom området.