Miljö och klimat

För oss på Länsförsäkringar Halland är frågor som rör klimat centrala och högaktuella. Som kundägt bolag har vi ett stort ansvar att investera i framtiden och förebygga skador och otrygghet i det halländska samhället både i dag och på lång sikt. Detta gäller inte minst klimatfrågor. Det investeringar och aktiviteter vi som bolag gör idag kommer att bli avgörande för framtida hallänningars möjligheter till ett tryggt och skadefritt liv. Vi har därmed ett ansvar att både hantera och motverka klimatförändringarna. Det gör vi utifrån två perspektiv:

Hur påverkas vi av ett förändrat klimat?

Vi vet att ett varmare klimat skapar förändrade riskmönster, så även i Halland. Vi delar in klimatrisker i två kategorier:

  • där den ena handlar om hur samhället agerar när jordens medeltemperatur ökar, dessa är så kallade omställningsrisker. Det kan handla om nya lagkrav, politiska beslut på lokal nivå, teknologisk utveckling och ökade krav på klimatansvar från våra kunder. Hur samhället agerar kommer att påverka våra kunder. Hur kan vi som bank och försäkringsbolag vara en aktiv part i att stötta och hjälpa våra kunder, men också hallänningarna i stort, i att hantera omställningsrisker?
  • den andra delen handlar om de så kallade fysiska klimatriskerna som en ökad medeltemperatur medför. Fysiska risker är konsekvenser i form av exempelvis akuta och kroniska översvämningar, stormar, perioder av torka. Riskerna ökar i takt med att jordens medeltemperatur stiger. Fysiska klimatrisker drabbar våra kunder och vårt län redan idag och vikten av att hantera och förebygga dessa risker är en viktig samhällsfråga där vi på Länsförsäkringar Halland är en viktig aktör.

Vilken påverkan har vi på klimatet?

Alla bolag har en klimatpåverkan, ett fotavtryck. Så även Länsförsäkringar Halland. 2021 gjorde vi vårt första Klimatbokslut, där vi mäter hela bolagets klimatpåverkan. Nästa steg är att sätta mål för i vilken takt och hur vi ska reducera vår klimatpåverkan och istället ha ett positivt avtryck, bli klimatpositiva. Under 2021 ska planen vara färdig. Men arbetet med att reducera vårt avtryck har redan börjat och vi strukturerar upp arbetet såhär:

1. Mäta & analysera utsläppen

Första steget är att skapa en bild av bolagets samlade klimatavtryck, mätt i CO2e, och hur dessa är fördelade. Vi har under flera år redovisat delar av våra utsläpp i den årliga hållbarhetsredovisningen men inte samlat för hela bolaget och inte heller baserat på GHG-protokollet (Green House Gas Protocol).

Under hösten 2020 startades arbetet med att mäta och analysera hela bolagets klimatpåverkan och i april 2021 publicerades vårt första Klimatbokslut för Länsförsäkringar Halland. Läs om våra insikter och utmaningar kring att mäta och analysera resultatet här:

Här finns hela klimatbokslutet med EMC och på sida 20 hittar du Länsförsäkringar Hallands klimatbokslut.

Till hela publikationen
Här hittar du vår Hållbarhetsredovisning 2020

2. Hur ska vi minska utsläppen

Under 2021 har vi som mål att veta hur och i vilken takt vi ska minska vår klimatpåverkan och till sist ha ett positivt avtryck, bli klimatpositiva. Planen kommer bli en milstolpe i vår 130-åriga (132 om man ska vara korrekt) historia och lägga grunden till att Länsförsäkringar Halland kan fortsätta vara hallänningarnas bank och försäkringsbolag i minst 130 år till.

Under tiden vi filar på planen står vi inte still, tvärtom. Läs om hur vi jobbar för att minska vår klimatpåverkan redan nu.

Cirkulär kickstart
Förebygga skador och olyckor
Ansvarsfulla investeringar 

3. Kompensera genom att binda kol

Klimatkompensera är ett uttryck vi hör allt oftare i olika sammanhang. Men vad innebär det för oss på Länsförsäkringar Halland? För oss handlar det om en viktig pusselbit i resan mot att ha ett positivt avtryck och att minska halterna av klimatgaser i atmosfären. Vi som bolag kommer alltid generera ett fotavtryck, en negativ klimatpåverkan. Vi kommer att göra allt vi kan för att reducera vårt avtryck så mycket vi förmår, men den del vi inte kan reducera genom att exempelvis förändra våra processer och bli mer cirkulära, den delen vill vi binda tillbaka i jorden eller haven. Att binda tillbaka den kol som frigjorts ut i atmosfären, och som bidrar till den globala uppvärmningen, i jord och hav kan man göra på en rad olika sätt. Som kundägt och halländskt bolag vill vi återinvestera lokalt och så nära våra kunder som möjligt. Här utforskar vi just nu möjliga samarbeten på lokal nivå.