Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten


Jan-mars 2020 i korthet:

 • Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital uppgick till 108 (112) Mdkr.
 • Resultatet uppgick till -4,0 (1,0) Mdkr.
 • De kraftiga marknadsrörelserna orsakade av Covid-19 pandemin hade en negativ påverkan på portföljernas avkastning. Avkastningen uppgick till -7,2 procent i Nya Trad, -1,4 procent i Gamla Trad och -13,0 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 184 (207) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader ökande något till 0,45 (0,43) procent, på grund av minskningen av förvaltat kapital.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,7 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 18,6 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 44 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer och gröna obligationer uppgick till 11,3 (3,2) Mdkr, motsvarande 10,5 procent av förvaltat kapital.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019.

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och nyckeltalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

Mer information

 • Nyckeltalsrapport Q1 2020
 • Finansiella rapporter
 •  
 • Livförsäkring

 • Fakta

       
  Förvaltat kapital  2020-05-31 2020-03-31 2019-12-31
  Nya Trad 24,7 Mdkr 23,7 Mdkr 25,0 Mdkr
  Gamla Trad 75,6 Mdkr 75,3 Mdkr 77,9 Mdkr
  Nya Världen 8,7 Mdkr 8,1 Mdkr 10,0 Mdkr
         
  Totalavkastning, från årets början 2020-05-31 2020-03-31 2019-12-31
  Nya Trad -3,0% -7,2% 14,9%
  Gamla Trad -0,1% -1,4% 6,9%
  Nya Världen -5,5% -13,0% 17,6%
         
  Återbäringsränta  2020-05-31 2020-03-31 2019-12-31
  Nya Trad 0% 4,0% 4%
  Gamla Trad 0% 3,0% 3%
         
  Konsolideringsgrad  2020-05-31 2020-03-31 2019-12-31
  Nya Trad 107% 103% 112%
  Gamla Trad 109% 108% 111%
  **Från 31 mars 2020 tillämpar Länsförsäkringar Liv en ny konsolideringspolicy.      
  Kapitalkvot  2020-05-31 2020-03-31 2019-12-31
    - 184% 211%

  Aktuella placeringsportföljer

 • Traditionell förvaltning

 • 2020-05-31

 •  Fördelning
    Nya Trad, % Gamla Trad, %
  Räntebärande   53 % 86 %
  Aktier  32 % 4 %
  Alternativa investeringar 9 % 5 %
  Fastigheter  6 % 5 %

  Nya Världen

 • 2020-05-31
 •  Fördelning
    %
  Räntebärande   28 %
  Aktier  72 %
  Varav svenska aktier 21 %
  Varav aktier tillväxtmarknader 46 %
  Varav aktier utvecklade marknader   5 %

  Solvens rapportering

 • Rapport om solvens och finansiell ställning

 • Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

  Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

  Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019
 • Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, per den 31 december 2019.
  Kapitalbas 27 980 Mkr
  Kapitalkrav 13 243 Mkr
  Kapitalkvot 211 %

  Om Länsförsäkringar Liv

 • Länsförsäkringar Liv förvaltar totalt 109 miljarder kronor fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Verksamheten bedrivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar kvar hos bolagets kunder.
 • Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.
 •  
 • Mer information

 • Läs mer om Länsförsäkringar Liv
 • Finansiella rapporter
 • Hållbarhet inom Länsförsäkringar Liv
 • Mer om hur traditionell förvaltning fungerar

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00