Fortsatt god avkastning i Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet första kvartalet 2021

Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet redovisar starka resultat för första kvartalet 2021, vilket gynnande kunderna i form av fortsatt god avkastning och höjda återbäringsräntor. Inom fondförsäkring var tillväxten mycket stark - premieinkomsten ökade med 82 procent.

Liv- och pensionsverksamheten är uppdelad på två bolag: Länsförsäkringar Fondliv (som är öppet för nyteckning) och Länsförsäkringar Liv (som är stängt för nyteckning).

Länsförsäkringar Fondliv – jan-mar 2021

Fondliv erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020.)

 • Det förvaltade kapitalet ökade med 37 procent till 186 (136) Mdkr.
 • Totala premieinkomsten ökade med 82 procent till 5,1 (2,8) Mdkr.
 • Resultatet ökade med 15 procent till 221 (192) Mkr.
 • En uppdaterad affärsmodell innebär att ersättningar till länsförsäkringsbolagen är delvis resultatbaserade från och med 2021, vilket medförde ökade ersättningar till länsförsäkringsbolagen under första kvartalet.
 • Fokus på flyttmarknaden har gett stora positiva effekter såsom ett positivt flyttnetto under 2020 och fortsatt stark tillväxt under första kvartalet 2021.
 • Kundernas genomsnittliga fondavkastning under de senaste 12 månaderna uppgick till 32 procent.
 • Garantiförvaltningens avkastning uppgick till 4,0 procent och förvaltat kapital ökade till 4,8 (3,8) Mdkr. Investeringar i aktier och alternativa investeringar bidrog mest till den goda avkastningen. Andelen alternativa investeringar har ökat succesivt och uppgår nu till 20 procent av portföljen.
 • Garantiförvaltningen utsågs till bästa Tradprodukt 2020 av Söderberg & Partners och därmed blev Länsförsäkringar Fondliv Årets Livförsäkringsbolag 2020. Motiveringen var Garantiförvaltningens leverans av en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar under 2020.

- Länsförsäkringar Fondliv redovisar ett mycket starkt resultat för första kvartalet. Tillväxten var mycket god med starkt nettoinflöde av premier och kapital från befintliga och nya kunder. Även kundavkastningen var fortsatt god. Det var just den goda avkastningen som motiverade Söderberg & Partners att utse Garantiförvaltningen till bästa Tradprodukt 2020 och därmed blev Länsförsäkringar Fondliv Årets Livförsäkringsbolag 2020, en utmärkelse vi är mycket stolta över, säger Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv.

Länsförsäkringar Liv – jan-mar 2021

Länsförsäkringar Liv förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer. (Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2020.)

 • Det förvaltade kapitalet uppgick till 113 (108) Mdkr.
 • Resultatet ökade till 3,2 (-4,0) Mdkr.
 • Positiv avkastning i samtliga förvaltningsformer, där aktier och alternativa investeringar bidrog mest till avkastningen i både Nya Trad och Gamla Trad. Avkastningen uppgick till 4,1 procent i Nya Trad, 0,5 procent i Gamla Trad och 6,8 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 200 (184) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader minskade till 0,38 (0,45) procent.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,1 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 18,9 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 44 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Hållbarhetsinriktade (ESG) obligationer uppgick till 15,5 (11,3) Mdkr, motsvarande 14 procent av förvaltat kapital.

- Kapitalförvaltningen var fortsatt framgångsrik under det första kvartalet, vilket gynnade avkastningen och nyckeltalen samtidigt som koldioxidavtrycket i placeringarna har reducerats betydligt. Tack vare den goda avkastningen har återbäringsräntan höjts vid två tillfällen under 2021 och är från och med april 7 procent i Nya Trad och 4 procent i Gamla Trad. Ansvarsfulla investeringar är fortsatt ett prioriterat område med ambitiösa mål för 2021. Ytterligare stärkt solvens och nyckeltal bidrar till att Länsförsäkringar Liv står väl rustat att möta våra kunders högt ställda förväntningar inför framtiden, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Läs mer

Sammanfattningsbild, Länsförsäkringars liv- och pensionsförsäkring jan-mar 2021 (bilaga)

Länsförsäkringar Fondlivs garantiförvaltning

Länsförsäkringar Livs Nyckeltalsrapport jan-mar 2021 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mathias Collén, vd Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 433 13
Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv, 08-588 414 55
Presskontakt, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden