Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medhjälpare

Försäkringen gäller för tillfälligt anlitade medhjälpare under den tid medhjälparen är anlitad på gården.

Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medhjälpare

Försäkra dina medhjälpare

Om oturen är framme kan din tillfälliga arbetskraft drabbas av ett olycksfall under tiden du anlitat dem. Du behöver inte meddela oss i förväg vem du anlitar, försäkringen gäller ändå.

Kontakta oss för att teckna försäkringen

Hur gäller försäkringen? 

Försäkringen betalar ersättning både vid medicinsk och ekonomisk invaliditet om din medhjälpare skadar sig vid ett olycksfall.

Med invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, så kallad medicinsk invaliditet, eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av skadan, så kallad ekonomisk invaliditet. 

Korta fakta om medhjälparförsäkringen

  • Försäkringen gäller för tillfällig arbetskraft.
  • Försäkringen gäller inte för make/sambo, delägare, hemmavarande barn, tillsvidareanställd arbetskraft eller den som anlitas i egenskap av egen företagare eller anställd av egen företagare.
  • Från och med att den skadade fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år. Försäkringsbeloppet blir aldrig lägre än 25 procent.
  • Försäkringen omfattar inte olycksfall som ersätts exempelvis genom trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) eller trafikförsäkring.
  • Du kan få ersättning för kostnader i maximalt fem år efter olycksfallet.
  • Om den skadade inte är ansluten till Försäkringskassan betalas ersättning för de kostnader som vi skulle ersatt om denne varit ansluten.
  • Försäkringen gäller inte för ekonomisk invaliditet när den försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden.

Detaljerad information - Olycksfallsförsäkring tillfälliga medarbetare

Ladda gärna ner och läs igenom villkor och för- och efterköp.