Länsförsäkringar Hypotek: januari – juni 2022

Perioden har präglats av en förändrad omvärldsmiljö med stigande inflation, stigande räntor och lägre tillväxtutsikter. Bostadsmarknaden har börjat visa tecken på en svagare utveckling med indikationer på att priserna börjat sjunka. Bolånekunderna kommer framöver att möta högre bolåneräntor vilket naturligtvis påverkar hushållens köpkraft. Genom vår kreditprocess är vi trygga med att Länsförsäkringars bolånekunder har goda marginaler att hantera högre räntor och vi kan konstatera att vår kreditkvalitet fortsatt är mycket god. Bolånemarknaden fortsätter att präglas av hög konkurrens. Efter en volymmässigt något svagare inledning av året har tillväxten åter varit starkare de senaste månaderna. Länsförsäkringar Hypoteks resultat för det första halvåret är stabilt och vi är finansiellt väl rustade” säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

 

Perioden i korthet:

 

  • Rörelseresultatet minskade 9 procent till 636,7 (696,2) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,8 (8,1) procent.
  • Räntenettot minskade 3 procent till 1 343 (1 380) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –0,3 (-3,2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (-0,00) procent.
  • Rörelseresultatet påverkas av påförda avgifter om 106,8 Mkr varav riskskatten utgör 56,4 Mkr
  • Utlåningen ökade 6,5 procent till 286,7 (269,2) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,4 (17,8*) procent den 30 juni 2022.

    Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.
    * Avser 31 december 2021.

 

Läs mer

https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

 

 

För ytterligare information kontakta:
 

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

 

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB,

08-588 412 79, 073-964 28 23


Denna delårsrapport innehåller sådan information som Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2022 kl.13.00 CET.

 

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden