Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post, brev eller göra ett besök på vårt kontor. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med "Klagomål".

Är du inte nöjd kan du:

1. Be din handläggare titta på ärendet igen

Om det till exempel finns ytterligare fakta i ditt ärende som handläggaren inte känt till kan en ny prövning göras. Annars får du en närmare förklaring till vårt beslut. Meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal. 

2. Begära överprövning

Om du fortfarande inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du begära överprövning. Handläggaren tar då kontakt med närmaste chef som i sin tur gör en bedömning av ditt ärende tillsammans med affärsområdeschef. 

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en central klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut.

Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post.

Länsförsäkringar Bank/Länsförsäkringar Hypotek
Klagomålsansvarig
Box 22336
250 25 Helsingborg

3. Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

Trafikskadeärenden
Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Medicinska ärenden
Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Rättsskyddsärenden
Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Övriga ärenden
Vid tvist med Länsförsäkringar Blekinge eller Länsförsäkringar Bank har du möjlighet att vända dig till ARN - Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller telefon 08-508 860 00.

Besöksadress är Kungsholmstorg 5, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Föräskringsbolaget och banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvist med respektive bolag. 

Domstol

Du kan även vända dig till en domstol för att få ditt ärende prövat. Rättskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten. Försäkringsmomentet ingår i hemförsäkringen och du betalar då gällande självrisk.

www.domstol.se

Extern rådgivning

Det finns även möjlighet för dig att få kostnadsfri rådgivning av oberoende organisationer.

Försäkringsfrågor
Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon 0200-22 58 00

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och försäkringsbyrå
Telefon 0200-22 58 00

Den kommunala konsumentvägledaren
De kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster. Kontakta din kommun. 

Allmänna preskriptionsregler

Preskription innebär att du kan förlora din möjlighet till ersättning från försäkringen om du inte framställer ditt krav inom en viss tid.

Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat skydd om du inte väcker talan mot oss inom tio år från den tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk framställts till oss inom den tid som angetts här ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, sedan vi tagit slutlig ställning till anspråket.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan