Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Är du inte nöjd kan du:

 1. Be din handläggare titta på ärendet igen

  Om det till exempel finns ytterligare fakta i ditt ärende som handläggaren inte känt till kan en ny prövning göras. Annars får du en närmare förklaring till vårt beslut. Meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal. Accepterar du inte handläggarens beslut kan du vända dig till handläggarens chef.

 2. Kontakta vår klagomålsansvariga/kundombudsman

  Upplever du att du inte fått gehör för dina synpunkter hos handläggaren och dennes chef kan du vända dig till vår klagomålsansvarig, Jennie Blanting, Tel 0454-30 23 60, Mejl: jennie.blanting@lansforsakringar.se

 3. Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

  Adressen till ovanstående nämnder är Box 24067, 104 50 Stockholm.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en central klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

 • Utomstående Prövning
  Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, box 24215, 104 51 Stockholm eller telefon 0200-22 58 00. Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finns på www.bankforsakring.konsumenternas.se.

  Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledaren i din kommun för råd och information.

 • Allmänna reklamationsnämnden och Personförsäkringsnämnden
  Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller telefon 08-508 860 00 för att få din sak prövad. Besöksadress är Kungsholmstorg 5. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. 
  Vid tvist med banken åtar sig banken att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten. Ytterligare information finns på www.arn.se. Ärenden som rör rent medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs (till exempel bedömning av invaliditetsgraden), kan inte prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Vänd dig då istället till Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20. Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finns på www.svenskforsakring.se

Domstol
Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Allmänna preskriptionsregler:

Preskription innebär att du kan förlora din möjlighet till ersättning från försäkringen om du inte framställer ditt krav inom en viss tid.

Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat skydd om du inte väcker talan mot oss inom tio år från den tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk framställts till oss inom den tid som angetts här ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, sedan vi tagit slutlig ställning till anspråket.