Länsförsäkringar Bank: januari – mars 2021

”Länsförsäkringar Bank fyller i år 25 år och vi är väldigt stolta över den marknadsposition som Länsförsäkringars bankverksamhet, med stark lokal närvaro och moderna digitala tjänster, har uppnått under denna tid. Vi firar 25-årsdagen med en fortsatt fin utveckling under årets första kvartal. Tillväxten i bankaffären var god och affärsvolymerna utvecklades väl. Resultatutvecklingen var stark, till hög grad driven av den positiva utvecklingen av kreditförlusterna men även av styrkan i den underliggande verksamheten. På intäktssidan utvecklas provisionsnettot väl samtidigt som kostnaderna ökar i betydligt lägre takt än under föregående år. Totalt sett levererar vi vårt starkaste kvartal hittills. Vi befinner oss dock fortsatt mitt i en pågående pandemi varför flera makroekonomiska risker kvarstår även om utsikterna för en återhämtning har förbättrats. De åtgärder som vi vidtog i samband med pandemins början för att garantera driften av den löpande verksamheten och säkerställa god tillgänglighet för kunderna kvarstår och vi arbetar intensivt tillsammans med länsförsäkringsbolagen för att alltjämt kunna erbjuda den trygghet och goda service som kännetecknar Länsförsäkringar”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

Perioden i korthet, koncernen
 

 • Rörelseresultatet ökade 45 procent till 662,9 (455,9) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 11,7 (8,7) procent.
 • Räntenettot minskade 1 procent till 1 195 (1 210) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 3 procent till 1 122 (1 087) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 2 procent till 527,3 (518,9) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till –68,6 (112,1) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,07 (0,13) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 19 procent till 754,2 (631,9) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 9 procent till 136,7 (125,1) Mdkr. Utlåningen ökade 10 procent till 341,1 (311,3) Mdkr.
 • Fondvolymen ökade 41 procent till 276,4 (195,5) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 mars 2021 till 16,5 (16,7*) procent och för bankkoncernen till 14,8 (14,9*) procent.
   

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.

* Avser 31 december 2020.
 

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

För ytterligare information kontakta:
 

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80
 

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 12:00 CET.    

  
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden