Hållbarhet & forskning

Lokalt och kundägt för alla som lever och verkar i Bergslagen

Att de tre hållbarhetsområdena socialt, miljö och ekonomi är en naturlig och integrerad del i vardagen är grunden för ett bra arbete.

Framåt tillsammans sedan 1848

Framtid och stabilitet, både för bolaget och vår omgivning, har alltid stått i fokus. Ända sedan starten 1848 har vi haft ett långsiktigt perspektiv på verksamheten. Anledningen är att vi ägs av våra kunder. Det är helt enkelt lättare att hålla fokus när ägarnas och kundernas långsiktiga mål är samma. Det som är viktigt för dig är viktigt för oss.

Vi arbetar för ett tryggt och säkert län och engagerar oss i länets utveckling och framtid. Det är viktiga ansvarsfrågor för ett lokalt och kundägt bolag som oss.

170 år för kunderna bästa

Vår hållbara affär

Inför 2018 startade vi upp ett mer strukturerat arbete med hållbarhet. För första gången har vi målsatt alla tre delar inom hållbarhetsområdet: miljö, socialt och ekonomiskt.

Målen har satts utifrån de åtta aspekterna i Vår hållbara affär.

Verksamhets- & Hållbarhetsrapport 2017 (pdf)

Socialt hållbarhetsansvar

Samhällsengagemang och sponsring

Närheten gör att vi engagerar oss lokalt i de initiativ som betyder något för dig som kund. Med vår hjälp kan fler barn- och ungdomar få en trygg och aktiv fritid.

Miljömässigt hållbarhetsansvar

Våra miljömål och vår policy

Vi jobbar aktivt för att minska bolagets egen miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att undvika skador. Det sparar inte bara pengar utan också på naturens resurser.

Ekonomiskt hållbarhetsansvar

Lönsamhet, god etik och bra produkter

Länsförsäkringar Bergslagen ägs av dig som kund. Vi drivs inte av att generera vinster till aktieägare – vi drivs att ge dig och dina pengar trygghet i vardagen.

Varför arbetar Länsförsäkringar Bergslagen med hållbarhet?

Hållbarhetsarbetet gynnar våra kunder
Vår affär handlar till stor del om risktagande. Bakom varje försäkring finns en risk för att skador kan hända och varje lån innebär en risk att pengarna inte kan betalas tillbaka. Därför ligger det i vårt affärsintresse att minimera riskerna runt våra kunder och hjälpa kunden till en trygg ekonomi. I ett kundägt bolag är det extra viktigt att hållbarhetsarbetet verkligen ska gynna våra kunder. Det stärker oss också som en attraktiv arbetsgivare.

Vad ska ni fokusera på under 2018?
Vår ambition är att fler kunder ska se fördelarna med att bli Guldkund hos oss, för kundundersökningar visar att de kunder som har samlat sina bank- och försäkringsengagemang hos oss blir nöjdare och känner större ekonomisk trygghet. Vi ska också bli bättre på att möta alla invånare i vårt verksamhetsområde genom att rekrytera medarbetare med mer språkkompetens. När det gäller miljö arbetar vi intensivt med att minska koldioxidutsläpp på en rad olika sätt. Vi arbetar också med riskerna med naturskador.

Linda Kamsvåg, bolagets hållbarhetsstrateg

Linda Kamsvåg är bolagets hållbarhetsstrateg som tillsammans med medarbetare och chefer driver hållbarhetsarbetet. 2018 är första året vi sätter mål.

Länsförsäkringsgruppens hållbarhetsarbete - ett uttryck för vilka vi är

Tillsammans skapar vi hållbar trygghet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har alltid varit mer en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet. En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid en skada och en omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggade ålderdom.

Ett omfattande loaklt engagemang har därför vuxit fram med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där människor lever och verkar. Länsförsäkringar har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är en ansats att göra gott för hela lokalsamhället i stort.

Kundägd bolagsform skapar långsiktighet

Länsförsäkringsgruppen består av 23 kundägda bolag som har kunden som enda uppdragsgivare. Kundnyttan är ledstjärnan i allt som görs. Verksamheten bygger på en genuin kundorientering, samtidigt som den alltid måste vara förenad med en sund affärsmässighet. Länsförsäkringar tror på att engagemang och omsorg inte alltid kräver motprestation. Det lokala engagemanget är inte bara riktat mot de egna kunderna, utan målsättningen är att göra gott för lokalsamhället i stort.


Miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Det är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet – en konkurrensfördel

Vi finns lokalt och nära våra kunder och gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag. Därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och olika erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation. Mångfalden är också en viktig del i vårt engagemang i det lokala samhället.

Vi är helt övertygade om att en arbetsplats med en bra blandning av människor bidrar till en stor kunskapsbas, en gynnsam dynamik och en bättre förståelse för våra kunder. 

Alla ska ha samma möjligheter

I vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete är förhållningssättet detsamma oavsett människors etniska bakgrund, trosuppfattning, sexuella läggning, funktionsnedsättning, kön eller ålder. Alla våra medarbetare har dessutom ett eget ansvar att tydligt ta avstånd från alla kränkande handlingar. Vi har sammanfattat vår inställning i tre punkter:

  • Alla anställda ska ha samma möjligheter till utveckling och stimulans som ger möjlighet att anta nya utmaningar och befattningar inom Länsförsäkringar.
  • Alla kunder och medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk bakgrund.
  • All diskriminering på arbetsplatsen ska utredas och lämpliga åtgärder ska vidtas.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern.

Hållbarhetsredovisningen är ett utdrag ur Länsförsäkringar ABs årsredovisningar. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i Länsförsäkringar ABs rapportarkiv.


Uppförandekod

Skapar tydlighet för våra medarbetare

De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas.

För oss handlar det om en uppsättning regler och riktlinjer som på ett tydligt sätt förklarar hur man som medarbetare i Länsförsäkringar förväntas agera i sin yrkesroll. Både mot varandra som medarbetare och i externa kontakter med exempelvis länsförsäkringsbolag, kunder, tillsynsmyndigheter, leverantörer, samarbetspartners och media.

"Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende.

Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld".

Läs hela uppförandekoden